MARKETGUARD 71 (EU)

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Ecolab

Køb det nu

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad (SDS)
25-01-2022

Tilgængelig fra:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Sikkerhedsdatablad

                SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr.
1907/2006
MARKETGUARD 71
115459E
1 / 16
PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/
VIRKSOMHEDEN
1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR
Produktnavn
:
MARKETGUARD 71
Produkt kode
:
115459E
Anvendelse af stoffet/det
kemiske produkt
:
Håndopvaskemiddel
Stoftype
:
Blanding
KUN TIL ERHVERVSMÆSSIG BRUG.
Information om fortyndning
:
0.03 % - 0.08 %
1.2 RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN
SAMT ANVENDELSER, DER
FRARÅDES
Identificerede anvendelser
:
Produkt til opvask. Manuel proces
Anbefalede begrænsninger i
brugen
:
Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.
1.3 NÆRMERE OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AF SIKKERHEDSDATABLADET
Firma
:
KAY BVBA
Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210
B-3980 Tessenderlo, Belgien +32 13 67 06 90 (Belgien)
BEKAYcustomerservice@ecolab.com
1.4 NØDTELEFON
Nødtelefon
:
+32 13 67 06 90 (Belgien)
Giftinformationen tlf. nr.
:
82 12 12 12
Udstedelse-/revisionsdato
:
23.01.2017
Udgave
:
1.0
PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION
2.1 KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN
KLASSIFICERING (FORORDNING (EF) NR. 1272/2008)
PRODUKTET SOM KONCENTRAT
Øjenirritation, Kategori 2
H319
PRODUKTET VED ANVENDELSE FORTYNDING
Ikke et farligt stof eller blanding.
2.2 MÆRKNINGSELEMENTER
SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006
MARKETGUARD 71
115459E
2 / 16
ETIKETTERING (FORORDNING (EF) NR. 1272/2008)
PRODUKTET SOM KONCENTRAT
Farepiktogrammer
:
Signalord
:
Advarsel
Faresætninger
:
H319
Forårsager alvorlig øjenirritation.
PRODUKTET VED ANVENDELSE FORTYNDING
Ikke et farligt stof eller blanding.
TILLÆGSMÆRKNING:
PRODUKTET SOM KONCENTRAT
Særlig mærkning af visse
blandinger
:
Indeholder: d-Limonen Kan udløse allergisk reaktion.
2.3 ANDRE FARER
PRODUKTET SOM KONCENTRAT
Ingen kendte.
PUNKT 3. SAMMENSÆTNING AF/ OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER
3.2 BLANDINGER
PRODUKTET SOM KONCENTRAT
FARLIGE KOMPONENTER
Kemisk betegnelse
CAS-Nr.
EF-Nr.
REACH No.
KlassificeringFORORDNING (EF) Nr.
1272/2008
Koncentration
[%]
Sekundære
al
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad bulgarsk 17-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad spansk 24-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad tjekkisk 17-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad tysk 23-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad estisk 17-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad græsk 25-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad engelsk 18-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad fransk 23-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad italiensk 18-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad lettisk 25-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad litauisk 25-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad ungarsk 25-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad hollandsk 16-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad polsk 19-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad portugisisk 19-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad rumænsk 19-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad slovakisk 20-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad slovensk 27-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad finsk 17-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad svensk 18-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad russisk 19-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad norsk 26-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad ukrainsk 28-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad kroatisk 17-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad serbisk 20-09-2021

Søg underretninger relateret til dette produkt