IOKLAR D

Primær information

 • Handelsnavn:
 • IOKLAR D
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • IOKLAR D
  Belgien
 • Sprog:
 • hollandsk

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 112111E
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

Ioklar D

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Productnaam

Ioklar D

Conform Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH), Annex II (453/2010) - Europa

:

1.1 Productidentificatie

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Aanbevolen gebruik

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de

vennootschap/onderneming

Productcode

:

Afgeraden gebruik

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal adviesorgaan/Vergiftigingencentrum

Dierverzorging; Handmatige toepassing

Verzorgingsmiddel voor dieren. Automatische dosering en manueel gebruik

Geen bekend.

Ecolab B.V.B.A./S.P.R.L.

Havenlaan 4, Ravenshout Bed. 4 210

B-3980 Tessenderlo

Belgium

Tel +32 (0) 13 67 05 11

Fax +32 (0) 13 66 78 55

info.be@ecolab.com

:

Fabrikant/ Distributeur/

Importeur

:

Telefoonnummer

070 245 245 (Antigifcentrum/Centre anti poison)

112111E

Productgebruik

:

Uier dipmiddel

Product is uitsluitend bestemd voor beroepsmatig gebruik

Fabrikant/ Distributeur/ Importeur

:

Telefoonnummer

013 670 670 (24/7)

Versie

: 1

Classificatie

Niet geclassificeerd.

:

Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

Classificatie volgens de Regelgeving (EG) 1272/2008 [CLP/GHS]

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Productomschrijving

:

Mengsel

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de R- of H-zinnen die hierboven staan vermeld.

Indeling overeenkomstig Richtlijn 1999/45/EG [Richtlijn gevaarlijke preparaten]

Het product is niet geklasseerd als gevaarlijk volgens richtlijn 1999/45/EG en zijn wijzigingen.

2.2 Etiketteringselementen

Gevarenaanduidingen

:

Voorzorgsmaatregelen

Aanvullende

etiketonderdelen

:

Inlichtingenblad aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op

aanvraag verkrijgbaar.

Niet geclassificeerd.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

1/12

10 januari 2013

Ioklar D

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

:

Overige gevaren die niet

leiden tot classificatie

2.3 Andere gevaren

Niet van toepassing.

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover bekend bij de leverancier en in de van toepassing zijnde

concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of het milieu en op grond daarvan in deze sectie

moet worden vermeld.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

[1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar

[2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet

[3] Stof voldoet aan criteria voor PBT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII

[4] Stof voldoet aan criteria voor zPzB overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006, Bijlage XIII

Type

Identificatie

mogelijkheden

67/548/EEG

Product-

/ingrediëntennaam

Zie rubriek 16 voor

de volledige tekst

van de R-zinnen die

hierboven worden

vermeld.

%

Type

Verordening (EG) nr.

1272/2008 [CLP]

Classificatie

Zie Rubriek 16 voor de

volledige tekst van de

H-zinnen die hierboven

staan vermeld.

Glycerine

EG: 200-289-5

CAS nr: 56-81-5

Niet geclassificeerd.

Niet geclassificeerd.

polyvinylpyrrolidonjodium

CAS nr: 25655-41-8

1-2.5

Xi; R36

N; R51/53

Eye Irrit. 2, H319

Aquatic Chronic 2, H411

Mengsels

3.2

Spoel de mond met water. Als het slachtoffer het materiaal heeft doorgeslikt en bij

bewustzijn is, laat u het slachtoffer kleine hoeveelheden water drinken. Zet niet aan

tot braken tenzij medisch personeel aangeeft dat dit wel moet. Zoek medische hulp

als zich symptomen voordoen.

Huidcontact

Spoel de ogen onmiddellijk met ruime hoeveelheden water, waarbij u de boven- en

onderoogleden zo nu en dan oplicht. Ga aanwezigheid van contactlenzen na en

verwijder ze. Raadpleeg een arts als irritatie optreedt.

Spoel verontreinigde huid met grote hoeveelheid water. Verwijder verontreinigde

kleding en schoenen. Zoek medische hulp als zich symptomen voordoen.

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het

ademen vergemakkelijkt. Na inhalatie van afbraakproducten in geval van brand

kunnen symptomen met vertraging optreden. Zoek medische hulp als zich

symptomen voordoen.

Inslikken

Inademing

Oogcontact

:

:

:

:

Bescherming van eerste-

hulpverleners

:

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

:

Oogcontact

Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of

in geval van onvoldoende training.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

2/12

10 januari 2013

Ioklar D

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

Opmerkingen voor arts

Na inhalatie van afbraakproducten in geval van brand kunnen symptomen met

vertraging optreden.

:

Specifieke behandelingen

Inademing

:

Blootstelling aan ontledingsproducten kan gevaar voor de gezondheid opleveren.

Na blootstelling kunnen ernstige gevolgen met vertraging optreden.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

:

Inslikken

Huidcontact

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Tekenen/symptomen van overmatige blootstelling

Huidcontact

Inslikken

Inademing

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.

:

:

:

Oogcontact

:

Geen specifieke gegevens.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen specifieke behandeling.

:

In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het

incident te verwijderen. Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op

persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training.

Gevaarlijke

verbrandingsproducten

Risico's van de stof of het

mengsel

Ontledingsproducten kunnen onder meer zijn:

kooldioxide

koolmonoxide

stikstofoxiden

gehalogeneerde verbindingen

Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten.

Brandbestrijders dienen geschikte kleding te dragen en een onafhankelijk

ademhalingstoestel (SCBA) dat een volledig gelaatsdeel heeft en met een

overdrukmodus werkt.

Speciale beschermende

uitrusting voor

brandweerlieden

Bij brand waternevel (mist), schuim, droge chemische stof of koolzuurgas gebruiken.

5.1 Blusmiddelen

:

:

:

Geen bekend.

Geschikte blusmiddelen

:

Ongeschikte blusmiddelen

:

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

5.3 Advies voor brandweerlieden

Speciale

voorzorgsmaatregelen

voor brandbestrijders

:

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het

mengsel

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures

Voor andere personen dan

de hulpdiensten

:

Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of

in geval van onvoldoende training. Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel

niet binnenkomt. Probeer te vermijden om het gemorste materiaal aan te raken of er

door te wandelen. Trek geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen aan.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

3/12

10 januari 2013

Ioklar D

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het

mengsel

6.2

Milieuvoorzorgsmaatregelen

Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar

gemorst is. Vermijd toegang tot riolen, waterwegen, kelders of gesloten ruimten.

Voer weggelekt materiaal af naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie of handel als

volgt. Neem gemorst preparaat op met niet-brandbare absorberende materialen,

bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een

afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in

contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Informeer de

betreffende autoriteiten wanneer het product het milieu heeft vervuild (riolering,

waterwegen, bodem of lucht)

Uitgebreid morsen

:

Dicht het lek als dat zonder risico kan. Verwijder verpakkingen uit het gebied waar

gemorst is. Verdun met water en opmoppen indien wateroplosbaar. Alternatief, of

indien water-onoplosbaar, absorbeer met inert droog materiaal en plaats in een

toepasbare afvalcontainer.

Gering morsen

:

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Voor de hulpdiensten

:

6.4 Verwijzing naar andere

rubrieken

Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.

Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees

dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte

materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de

hulpdiensten".

:

:

Bewaren tussen de volgende temperaturen: 0 tot 30°C (32 tot 86°F). Opslaan in

overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Opslaan in oorspronkelijke

verpakking, beschermd tegen direct zonlicht, op een droge, koele, goed

geventileerde plaats, verwijderd van materiaal waarmee contact vermeden dient te

worden (zie rubriek 10) en voedsel en drank. Bewaar de verpakking goed

afgesloten en verzegeld tot aan gebruik. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig

opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te

voorkomen. Niet opslaan in verpakkingen zonder etiket. Neem passende

maatregelen om verspreiding in het milieu te voorkomen.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek

1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de

Blootstellingscenario('s).

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

Beschermende

maatregelen

:

Advies inzake algemene

arbeidshygiëne

:

7.2 Voorwaarden voor een

veilige opslag, met inbegrip

van incompatibele

producten

7.3 Specifiek eindgebruik

Trek geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8).

Werknemers moeten hun handen en gezicht wassen alvorens te eten, drinken en

roken. Zie ook Rubriek 8 voor aanvullende informatie over hygiënische

maatregelen.

:

Aanbevelingen

:

Oplossingen specifiek

voor de industriële sector

:

Niet toepasbaar totdat de blootstellingsscenario's voor stoffen beschikbaar zijn.

Niet toepasbaar totdat de blootstellingsscenario's voor stoffen beschikbaar zijn.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

4/12

10 januari 2013

Ioklar D

Bescherming van de

handen

(EN 374)

Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dient u een goed

passend, luchtzuiverend of luchttoevoerend ademhalingstoestel te gebruiken dat

voldoet aan een goedgekeurde standaard. De keuze van een masker moet

gebaseerd worden op verwachte blootstellingslimieten, de gevaren van het product

en de limieten voor veilig werken van het type masker.

Geen bijzondere aanbevelingen.

Geen bijzondere aanbevelingen.

Bescherming van de

ogen/het gezicht

(EN 166)

Bescherming van de

ademhalingswegen

(EN 143, 14387)

:

:

:

Bescherming van de huid

Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis

van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist

te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt.

:

Geschikte technische

beheersmaatregelen

:

Geen speciale vereisten voor ventilatie. Een goede algemene ventilatie zou

voldoende moeten zijn om blootstelling aan luchtverontreinigingen op de werkplek

onder controle te houden. Indien dit product stoffen bevat met

blootstellingsgrenzen, gebruik dan een afgesloten procesomgeving, lokale afzuiging

of andere technische controlemiddelen om de blootstelling van de werknemer aan

verontreinigingen in de lucht beneden alle aanbevolen of voorgeschreven grenzen

te houden.

Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht

grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag.

Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde

kleding te verwijderen. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te

gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij

de werkplek bevinden.

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Hygiënische maatregelen

:

Geen DNELs beschikbaar voor het mengsel.

PEC's (Predicted Effect Concentrations; voorspelde effectconcentraties)

Geen PNECs beschikbaar voor het mengsel.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke

bescherming

8.1 Controleparameters

DEL's (Derived Effect Levels; afgeleide effectdoses)

Individuele beschermingsmaatregelen

Lichaamsbescherming

(EN 14605)

:

Overige

huidbescherming

Thermische gevaren

:

Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen

moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de

risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een

deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.

Niet van toepassing.

Product- /ingrediëntennaam

Grenswaarden voor blootstelling

Beroepsmatige blootstellingslimieten

Glycerine

Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (België, 6/2009).

Grenswaarde: 10 mg/m³ 8 uur. Vorm: nevel

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

5/12

10 januari 2013

Ioklar D

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke

bescherming

Beheersing van

milieublootstelling

:

Uitstoot van ventilatie of bewerkingsapparatuur moet worden gecontroleerd om er

zeker van te zijn dat deze voldoet aan de eisen van de

milieubeschermingswetgeving. In sommige gevallen zijn gaswassers, filters of

technische modificaties van de procesapparatuur nodig om de emissie terug te

brengen tot een aanvaardbaar niveau.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand

Smeltpunt/vriespunt

Initieel kookpunt en

kookbereik

Dampspanning

Relatieve dichtheid

Dampdichtheid

Oplosbaarheid

Vloeistof.

0.99 tot 1.03

Gemakkelijk oplosbaar in de volgende materialen: koud water en warm water.

iodine

Geur

pH

Bruin. [Donker]

Kleur

Verdampingssnelheid

Zelfontbrandingstemperatuur

Vlampunt

> 100°C

3.5 tot 4.5 [Conc. (% gewicht / gewicht): 100%]

Geurdrempel

Octanol/water

verdelingscoëfficiënt

Ontploffingseigenschappen

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Geen.

Oxyderende eigenschappen

:

9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen

9.2 Overige informatie

Verbrandingstijd

Verbrandingssnelheid

:

:

Ontledingstemperatuur

:

Geen aanvullende informatie.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Niet van toepassing.

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Viscositeit

:

Bovenste/onderste

ontvlambaarheids- of

explosiegrenzen

:

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Ontvlambaarheid (vast, gas)

:

Niet toepasbaar en/of bepaald voor het mengsel.

Het product is stabiel.

10.2 Chemische stabiliteit

:

10.3 Mogelijke gevaarlijke

reacties

:

Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen

gevaarlijke reacties optreden.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

:

Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens

beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

6/12

10 januari 2013

Ioklar D

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.6 Gevaarlijke

ontledingsproducten

10.4 Te vermijden

omstandigheden

Geen specifieke gegevens.

Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik worden normaal geen

gevaarlijke afvalproducten gevormd.

:

:

10.5 Chemisch op elkaar

inwerkende materialen

:

Uiterst reactief of niet verenigbaar met de volgende materialen: alkaliën.

Acute toxiciteit

polyvinylpyrrolidonjodium

LD50 Oraal

>8 g/kg

Product-

/ingrediëntennaam

Resultaat

Soorten

Dosis

Blootstelling

Carcinogeniciteit

Mutageniciteit

Teratogeniciteit

Toxiciteit voor de voortplanting

Irritatie/corrosie

polyvinylpyrrolidonjodium

Huid - Licht irriterend

Konijn

milligrams

Huid - Ernstig irriterend

Vrouw(tje)

10 Percent

Product-

/ingrediëntennaam

Resultaat

Score

Blootstelling

Observatie

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Overgevoeligheid veroorzakend

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Soorten

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over toxicologische effecten

Schattingen van acute toxiciteit

Niet bepaald voor het mengsel.

Toxiciteit van het specifieke doelorgaan (enkele blootstelling)

Toxiciteit van het specifieke doelorgaan (herhaalde blootstelling)

Gevaar voor aspiratie

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Informatie over de meest

waarschijnlijke

blootstellingsroutes

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

7/12

10 januari 2013

Ioklar D

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Mogelijke chronische gevolgen voor de gezondheid

Mogelijke acute gevolgen voor de gezondheid

Inademing

:

Blootstelling aan ontledingsproducten kan gevaar voor de gezondheid opleveren.

Na blootstelling kunnen ernstige gevolgen met vertraging optreden.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

:

Inslikken

Huidcontact

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

:

Oogcontact

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Algemeen

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Carcinogeniciteit

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Mutageniciteit

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Teratogeniciteit

:

Effecten op de

ontwikkeling

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Effecten op de

vruchtbaarheid

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Symptomen met betrekking tot de fysische, chemische en toxicologische eigenschappen

Huidcontact

Inslikken

Inademing

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.

Geen specifieke gegevens.

:

:

:

Oogcontact

:

Geen specifieke gegevens.

Vertraagd optredende en directe effecten en ook chronische effecten als gevolg van kortdurende en

langdurige blootstelling

Kortdurende blootstelling

Langdurige blootstelling

Mogelijke directe

effecten

:

Mogelijke vertraagde

effecten

:

Mogelijke directe

effecten

:

Mogelijke vertraagde

effecten

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Overige informatie

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.3 Bioaccumulatie

12.1 Toxiciteit

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Conclusie/Samenvatting

:

De oppervlakteactieve stoffen in het product zijn biologisch afbreekbaar volgens de

vereisten van de verordening betreffende detergentia 648/2004/EG.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Conclusie/Samenvatting

:

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

Conclusie/Samenvatting

:

Niet bepaald voor het mengsel.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

8/12

10 januari 2013

Ioklar D

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.6 Andere schadelijke

effecten

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

PBT

:

Niet van toepassing.

zPzB

:

Niet van toepassing.

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

:

Scheidingscoëfficiënt

aarde/water (K

OC

)

:

Niet bepaald voor het mengsel.

Mobiliteit

:

Niet bepaald voor het mengsel.

Europese Afvalcatalogus (EAK)

Gevaarlijke Afvalstoffen

:

Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot

een minimum te worden beperkt. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct

bevatten. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Grote

hoeveelheden productresten mogen niet via het riool worden afgevoerd, maar

moeten worden verwerkt in een geschikte afvalwaterbehandelingsinstallatie. Laat

overtollige en niet te recycleren producten afvoeren door een vergunninghoudend

afvalverwerkingsbedrijf. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle

bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende

wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle

andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen. Vermijd verspreiding van

gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem,

waterwegen, afvoerleidingen en riool.

:

Verwijderingsmethoden

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek

1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de

Blootstellingscenario('s).

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

Product

Verpakking

Afvalcode

Afvalnotatie

Verwijderingsmethoden

:

Speciale

voorzorgsmaatregelen

:

20 01 13*

oplosmiddelen

Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot

een minimum te worden beperkt. De lege verpakking moet worden gerecycleerd.

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Lege vaten of binnenzak

kunnen enig restproduct bevatten. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en

afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen,

afvoerleidingen en riool.

Not regulated.

Niet gereglementeerd.

Niet gereglementeerd.

Not regulated.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

ADR/RID

IMDG

IATA

14.1 VN-nummer

ADN/ADNR

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

9/12

10 januari 2013

Ioklar D

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.2 Juiste

ladingnaam

overeenkomstig

de

modelreglementen

van de VN

14.3

Transportgevarenklasse(n)

14.4

Verpakkingsgroep

14.5 Milieugevaren

14.6 Bijzondere

voorzorgen voor

de gebruiker

14.7 Vervoer in bulk

overeenkomstig bijlage II bij

MARPOL 73/78 en de IBC-

code

Neen.

Neen.

:

Niet van toepassing.

Geen.

Geen.

None.

None.

Nationale regelgeving

Overige EU-regelgeving

Niet van toepassing.

Bijlage XVII - Beperkingen

met betrekking tot de

productie, het op de

markt brengen en het

gebruik van bepaalde

gevaarlijke stoffen,

mengsels en producten

:

België

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen

15.2

Chemischeveiligheidsbeoordeling

Dit product bevat bestanddelen waarvoor chemische veiligheidsbeoordelingen

vereist zijn.

Zeer zorgwekkende stoffen

:

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

NL: PGS 15 (indien ADR 5.2; PGS 8), Vlaanderen : Vlarem II bis

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

10/12

10 januari 2013

Ioklar D

10 januari 2013

Gedrukt op

Datum van uitgave/ Revisie

datum

Versie

Kennisgeving aan de lezer

Datum vorige uitgave

:

:

:

:

R36- Irriterend voor de ogen.

R51/53- Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu

op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

:

Volledige tekst van

afgekorte R-zinnen

Volledige tekst van

indelingen [Richtlijn

gevaarlijke stoffen/Richtlijn

gevaarlijke preparaten]

:

Xi - Irriterend

N - Milieugevaarlijk

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

10 januari 2013

Geen vorige validatie

RUBRIEK 16: Overige informatie

Volledige tekst van

afgekorte S-zinnen

:

Afkortingen en acroniemen

:

ADN/ADNR = Europese wetgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke

goederen over binnewateren

ADR = Europese overeenkomst met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke

goederen over de weg

ATE = Acuut toxiciteitsschatting

BCF = Bioconcentratie Factor

CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening

(EG) No. 1272/2008]

DNEL = De afgeleide dosis zonder effect

DPD = Gevaarlijke preparaten Richtlijn [1999/45/EG]

EC = Europese Commissie

EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin

IATA = Internationaal Lucht Transport Vereniging

IBC = Tussentijdse bulk container

IMDG = Internationaal Maritiem Transport voor Gevaarlijke goederen

LogPow = Logaritme van de octaan/water partitie coëfficiënt

MARPOL 73/78 = Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door

schepen, 1973 en aangepast door het protoclol van 1978. ("Marpol" = zee

vervuilend)

OEL = Blootstellingslimiet in de werkplaats

PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch

PNEC = Voorspelde geen effect concentratie

REACH = Registratie, Evaluatie,Authorisatie en Restrictie van Chemische stoffen

[Verordening (EG) No. 1907/2006]

RID = Regelgeving met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over het

spoor

REACH # = REACH registratie nummer

zPzB = zeer persistent en zeer bioaccummulatief

Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008

[CLP/GHS]

Classificatie

Rechtvaardiging

Niet geclassificeerd.

Volledige tekst van

indelingen [CLP/GHS]

:

H319

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

H411

Giftig voor in het water levende organismen, met

langdurige gevolgen.

Aquatic Chronic 2, H411

CHRONISCHE AQUATISCHE TOXICITEIT - Categorie 2

Eye Irrit. 2, H319

ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

11/12

10 januari 2013

Ioklar D

RUBRIEK 16: Overige informatie

Bovengenoemde informatie is naar ons beste weten juist, gebaseerd op de receptuur om het product in het

land van oorsprong te vervaardigen. Aangezien gegevens, normen en voorschriften kunnen veranderen en de

omstandigheden van gebruik en toepassing buiten onze invloedssfeer liggen, kunnen wij geen garantie (niet

expliciet en niet impliciet) geven voor de volledigheid of blijvende correctheid van de informatie.

Datum van uitgave/Revisie

datum

:

12/12

10 januari 2013

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her