Integral Pro Flydende bejdse

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: SEGES Landbrug & Fødevarer

Køb det nu

Hent Indlægsseddel (PIL)
09-06-2020
Hent Produktets egenskaber (SPC)
17-10-2022

Aktiv bestanddel:

Bacillus

Tilgængelig fra:

BASF A/S

INN (International Name):

Bacillus

Lægemiddelform:

Flydende bejdse

Sammensætning:

22000000000000 CFU/kg Bacillus amyloliquefaciens MBI 600

Produkt oversigt:

Miljøstyrelsens godkendelse: Må kun anvendes til bejdsning af rapsfrø i lukkede industrielle anlæg.; Behandlingsfrist: Ingen.; Forbehold: Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet (SP1). Må ikke tømmes i kloakafløb. De bejdsede frø skal umiddelbart efter bejdsningen emballeres i en beholder/emballage og plomberes. De bejdsede frø er bejdset med Integral Pro som indeholder Bacillus amyloliquefaciens MBI 600. De bejdsede frø må ikke anvendes til menneskeføde eller foder. Beholderen/emballagen må ikke anvendes til brødkorn, andre levnedsmidler og foderstoffer. Ovenstående indrammede angivelse skal være tydeligt anført på en etikette eller bindemærke, der straks skal fastgøres på beholderen/emballagen på en sådan måde, at etiketten eller bindemærket normalt vil blive siddende indtil indholdet er brugt. Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.; Afstand til vandløb: Ingen afstandskrav (industriel anvendelse).; Afstand til §3-områder: Ingen afstandskrav (industriel anvendelse).; Afstand til veje, beboelse mv.: Ingen afstandskrav.

Autorisation status:

Markedsført

Indlægsseddel

                INTEGRAL
® PRO
® = Reg. varemærke for BASF
00000000DK0000-Denmark
FORSIGTIG
BRUGSANVISNINGEN SKAL FØLGES FOR IKKE AT BRINGE MENNESKERS SUNDHED OG
MILJØET I FARE (EUH401).
Indeholder _Bacillus amyloliquefaciens _MBI 600; kan udløse en
allergisk reaktion.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og
udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det
eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.
_Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan
medføre straf:_
MÅ KUN ANVENDES TIL BEJDSNING AF RAPSFRØ I LUKKEDE INDUSTRIELLE
ANLÆG.
MÅ IKKE ANVENDES MOD ANDRE SKADEVOLDERE OG IKKE I HØJERE DOSERINGER
END DE I BRUGSANVISNINGEN NÆVNTE.
UNDGÅ FORURENING AF VANDMILJØET MED PRODUKTET ELLER MED BEHOLDERE,
DER HAR INDEHOLDT PRODUKTET (SP1).
MÅ IKKE TØMMES I KLOAKAFLØB.
DE BEJDSEDE FRØ SKAL UMIDDELBART EFTER BEJDSNINGEN EMBALLERES I EN
BEHOLDER/EMBALLAGE OG PLOMBERES.
DE BEJDSEDE FRØ ER BEJDSET MED INTEGRAL PRO SOM INDEHOLDER _BACILLUS
AMYLOLIQUEFACIENS_ MBI 600.
DE BEJDSEDE FRØ_ _MÅ IKKE ANVENDES TIL MENNESKEFØDE ELLER FODER.
BEHOLDEREN/EMBALLAGEN MÅ IKKE ANVENDES TIL BRØDKORN, ANDRE
LEVNEDSMIDLER OG FODERSTOFFER.
OVENSTÅENDE INDRAMMEDE ANGIVELSE SKAL VÆRE TYDELIGT ANFØRT PÅ EN
ETIKETTE ELLER BINDEMÆRKE, DER STRAKS SKAL FASTGØRES
PÅ BEHOLDEREN/EMBALLAGEN PÅ EN SÅDAN MÅDE, AT ETIKETTEN ELLER
BINDEMÆRKET NORMALT VIL BLIVE SIDDENDE INDTIL INDHOLDET ER
BRUGT.
OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN (P102).
MÅ IKKE OPBEVARES SAMMEN MED FØDEVARER, DRIKKEVARER OG FODERSTOFFER.
FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand (P302 + P352)
NØDSITUATION: GIFTLINJEN TLF.: 82121212, 24 TIMERS SERVICE.
INTERNATIONAL BASF VAGT TLF.: +49 180 2273-112
SVAMPEMIDDEL NR. 19-230
Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
og plantebeskyttelsesmiddelfordningen 1107/2009.
ANALYSE: ”Midlet er et suspensionspræparat til bejdsning”.
Indeholder _Bacillus amyloliquefaciens _MBI 600… …6,8 % w/w, >2.2
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                SIKKERHEDSDATABLAD
side: 1/14
BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006
med senere ændringer.
Dato / revideret den: 04.05.2022
Version: 2.1
Dato forrige version: 16.03.2022
Forrige version: 2.0
Dato / Første version: 30.01.2019
Produkt: INTEGRAL PRO
(ID nr. 30656851/SDS_CPA_DK/DA)
trykdato 17.10.2022
PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF
SELSKABET/VIRKSOMHEDEN
1.1. PRODUKTIDENTIFIKATOR
INTEGRAL PRO
UFI: AN9A-K37H-T00U-A8TM
Plantebeskyttelsesmiddel
registreringsnummer:
19-230
1.2. RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN
SAMT
ANVENDELSER, DER FRARÅDES
Relevante identificerede anvendelser: Præparat med en biologisk
gavnlig organisme
1.3. NÆRMERE OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AF SIKKERHEDSDATABLADET
Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY
Kontaktadresse:
BASF A/S
Kalvebod Brygge 45, 2. sal
1560 København
DENMARK
___________________________________________________________________________
Telefon: +45 32 6-60700
e-mail adresse: product-safety-north@basf.com
1.4. NØDTELEFON
Giftlinjen: +45 82121212, 24-timers service 7 dage om ugen
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112
PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION
2.1. KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN
side: 2/14
BASF Sikkerhedsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006
med senere ændringer.
Dato / revideret den: 04.05.2022
Version: 2.1
Dato forrige version: 16.03.2022
Forrige version: 2.0
Dato / Første version: 30.01.2019
Produkt: INTEGRAL PRO
(ID nr. 30656851/SDS_CPA_DK/DA)
trykdato 17.10.2022
Følgende metoder er anvendt til klassificering af blandingen:
Ekstrapolering af
koncentrationsniveauer for de farlige stoffer på basis af
testresultater og ekspertvurdering. De
anvendte metoder er angivet ved de respektive testresultater.
I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]
Produktet er ikke klassificeringspligtigt i henhold til GHS
kriterierne.
2.2. MÆRKNINGSELEMENTER
Globally Harmonized System, EU (GHS) i henhold til dansk lovgivning
Faresætninger:
EUH401
Brugsanv
                
                Læs hele dokumentet