INSPEXX

Primær information

 • Handelsnavn:
 • INSPEXX 210
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • INSPEXX 210
  Litauen
 • Sprog:
 • litauisk

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 112863E
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Inspexx 210

112863E

1 / 17

1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1 Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas

Inspexx 210

Produkto kodas

112863E

Cheminės medžiagos/mišinio

paskirtis

Paviršių dezinfekantas

Medžiagos tipas

Mišinys

Tik profesionaliems naudotojams.

Informacija apie produkto

skiedimą.

Apie skiedimą informacijos nėra.

1.2 Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai

Dezinfekantas. Naudoti pusiau automatiniu būdu

Rekomenduojami naudojimo

apribojimai

Skirti tik pramoniniam ir profesionaliam naudojimui.

1.3 Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Įmonė

ECOLAB SIA

Bauskas iela 58a-8

Ryga, Latvija LV-1004

+371 67063770 (Latvija)

1.4 Pagalbos telefono numeris

Pagalbos telefono numeris

+371 67063770 (Latvija)

Apsinuodijimų kontrolės ir

informacijos biuro telefono

numeris

(8-5) 236 2052, 8 687 53 378,

Sudarymo / koregavimo data

06.04.2017

Versija

2 SKIRSNIS. GALIMI PAVOJAI

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Organiniai peroksidai, F tipas

H242

Metalų koroziją sukeliančios medžiagos, 1 kategorija

H290

Odos ėsdinimas, 1A Kategorija

H314

Smarkus akių pažeidimas, 1 kategorija

H318

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui - vienkartinis

poveikis, 3 kategorija, Kvėpavimo sistema

H335

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Inspexx 210

112863E

2 / 17

Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai, 1 kategorija

H410

2.2 Ženklinimo elementai

Ženklinimas (REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008)

Pavojaus piktogramos

Signalinis žodis

Pavojinga

Pavojingumo frazės

H242

Kaitinant gali sukelti gaisrą.

H290

Gali ėsdinti metalus.

H314

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H335

Gali dirginti kvėpavimo takus.

H410

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia

ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės

Prevencija:

P210

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų

paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos ir kitų

uždegimo šaltinių. Nerūkyti.

P273

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P280

Mūvėti apsaugines pirštines ir naudoti akių

(veido) apsaugos priemones.

Greitoji pagalba:

P303 + P361 + P353

PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų):

nusivilkite visus užterštus drabužius.

Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu.

P305 + P351 + P338

PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai

plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu

jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti.

Toliau plauti akis.

P310

Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ

KONTROLĖS IR INFORMACIJOS

BIURĄ/kreiptis į gydytoją.

Sandėliavimas:

P403 + P235

Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje

vietoje.

Pavojingi komponentai, kurie turi būti užrašyti etiketėje:

acetic acid

Peroksiacto rūgštis

Vandenilio peroksidas

Peroxyoctanoic acid

2.3 Kiti pavojai

Nemaišyti su balikliais ir kitais chloro turinčiais produktais – išsiskirs chloro dujos.

3 SKIRSNIS. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Inspexx 210

112863E

3 / 17

3.2 Mišiniai

Pavojingi komponentai

Cheminis pavadinimas

CAS Nr.

EB Nr.

REACH Nr.

KlasifikacijaREGLAMENTAS (EB) Nr.

1272/2008

Koncentracija

acetic acid

64-19-7

200-580-7

01-2119475328-30

Note B Degieji skysčiai 3 kategorija;

H226

Odos ėsdinimas 1A Kategorija; H314

>= 30 - < 50

Peroksiacto rūgštis

79-21-0

201-186-8

Degieji skysčiai 3 kategorija; H226

Organiniai peroksidai D tipas; H242

Ūmus toksiškumas 4 kategorija; H302

Ūmus toksiškumas 4 kategorija; H332

Ūmus toksiškumas 4 kategorija; H312

Odos ėsdinimas 1A Kategorija; H314

Ūmus toksiškumas vandens aplinkai 1

kategorija; H400

Specifinis toksiškumas konkrečiam

organui - vienkartinis poveikis 3

kategorija; H335

Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai 1

kategorija; H410

>= 10 - < 20

octanoic acid

124-07-2

204-677-5

01-2119552491-41

Ūmus toksiškumas 4 kategorija; H332

Odos ėsdinimas 1C kategorija; H314

Smarkus akių pažeidimas 1 kategorija;

H318

>= 5 - < 10

Vandenilio peroksidas

7722-84-1

231-765-0

01-2119485845-22

Note B Oksiduojantieji skysčiai 1

kategorija; H271

Ūmus toksiškumas 4 kategorija; H302

Ūmus toksiškumas 4 kategorija; H332

Odos ėsdinimas 1A Kategorija; H314

>= 2.5 - < 5

Peroxyoctanoic acid

33734-57-5

Piroforiniai skysčiai 1 kategorija; H250

Oksiduojantieji skysčiai 1 kategorija;

H271

Organiniai peroksidai F tipas; H242

Odos ėsdinimas 1B kategorija; H314

Smarkus akių pažeidimas 1 kategorija;

H318

Ūmus toksiškumas vandens aplinkai 1

kategorija; H400

>= 1 - < 2.5

Šiame skyriuje nurodytų pavojingumo frazių visą tekstą žiūrėkite 16 skyriuje.

4 SKIRSNIS. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Patekus į akis

Nedelsiant gerai praplauti vandeniu, taip pat po akių vokais, ne

trumpiau kaip 15 minučių. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir

jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant

iškviesti gydytoją.

Patekus ant odos

Nedelsiant plauti gausiu vandens kiekiu ne trumpiau kaip 15

minučių. Jei prieinama, naudoti švelnų muilą. Prieš pakartotiną

naudojimą išskalbti užterštus drabužius. Kiekvieną kartą prieš

avint, kruopščiai išvalyti avalynę. Nedelsiant iškviesti gydytoją.

Prarijus

Praskalauti burną vandeniu. NESKATINTI vėmimo. Asmeniui,

neturinčiam sąmonės, nieko neduoti. Nedelsiant iškviesti gydytoją.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Inspexx 210

112863E

4 / 17

Įkvėpus

Išvesti į gryną orą. Simptominis gydymas. Atsiradus simptomams,

kreiptis į gydytoją.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Detalesnė informacija apie poveikį sveikatai ir simptomus pateikiama 11 skirsnyje.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo

reikalingumą

Rizikos

Simptominis gydymas.

5 SKIRSNIS. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1 Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo

priemonės

Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro

gesinimo priemones.

Netinkamos gesinimo

priemonės

Nežinomas.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specifiniai pavojai gaisro

metu

Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams

Oksidatorius ; medžiaga yra oksidatorius, kuris gali greitai reaguoti

su kitomis medžiagomis, ypač kaitinant.

Pavojingi degimo produktai

Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos:

Anglies oksidai

Azoto oksidai (NOx)

Sieros oksidai

Fosforo oksidai

5.3 Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos įranga,

skirta gaisrininkams

: Kilus gaisrui, naudoti viso veido viršslėgio autonominį kvėpavimo

aparatą ir apsauginį kostiumą.

Papildoma informacija

: Atskirai surinkti užterštą gaisro gesinimo vandenį, kuris neturi būti

nuleidžiamas į nuotekas. Gaisro liekanos ir užterštas gaisro

gesinimo vanduo turi būti pašalinti pagal vietinių taisyklių

reikalavimus. Gaisro ir sprogimo metu nekvėpuoti dūmais.

6 SKIRSNIS. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Neteikiantiems pagalbos

darbuotojams

Užtikrinti pakankamą vėdinimą. Žmonėms laikytis atokiai ir prieš

vėją nuo išsiliejimų/nutekėjimų. Stengtis neįkvėpti, nepraryti ,

vengti patekimo ant odos ir į akis. Kai darbuotojai yra veikiami

koncentracijų, viršijančių poveikio ribas, jie privalo naudoti

atitinkamus atestuotus respiratorius. Užtikrinkite, kad išvalymo

darbus atlieka tik apmokyti personalo darbuotojai. Apie

apsaugines priemones skaityti 7 ir 8 skirsniuose.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Inspexx 210

112863E

5 / 17

Pagalbos teikėjams

Jei tvarkant išsiliejusią medžiagą reikalingi specialūs drabužiai,

atsižvelkite į visą 8 skirsnyje pateiktą informaciją apie tinkamas ir

netinkamas medžiagas.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Ekologinės atsargumo

priemonės

Saugoti nuo kontakto su dirvožemiu, paviršiniu ar gruntiniu

vandeniu.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo procedūros

Sustabdyti nuotėkį, jeigu galima saugiai tai padaryti. Niekada

išsiliejusiems ar ištekėjusiems šarmams ar rūgštims sugerti

nenaudoti pjuvenų, medienos drožlių ar panašių medžiagų.

Atskirkite atliekas. Venkite jų sąlyčio su nesuderinamomis

medžiagomis. Išsiliejus nedideliam kiekiui produkto, surinkite jį

naudodami smėlį arba vermikulitą ir atskieskite vandeniu ne

mažesniu santykiu nei 1 ir 10. Supilkite atskiestą produktą į atvirą

indą ir atiduokite saugiai neutralizuoti* (pašalinti). Išsiliejus

dideliam kiekiui produkto, išveskite žmones iš poveikio vietos,

palaukite, kol pasibaigs cheminė reakcija, ir surinkite išsiliejusį

produktą. Jei ketinate išpilti produktą į kanalizaciją, gaukite vietos

vandens tiekėjo leidimą. *NEUTRALIZAVIMAS : atskiestą

produktą neutralizuokite naudodami tinkamą šarmą, pavyzdžiui,

natrio bikarbonatą.

6.4 Nuoroda į kitus skirsnius

Skubios pagalbos kontaktinė informacija pateikta 1 skirsnyje.

Apie asmeninę apsaugą žiūrėti 8 skyrių.

Papildoma informacija apie atliekų tvarkymą pateikta 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo

rekomendacijos

Suderinamumas su įvairiomis mežiagomis gali skirtis; todėl prieš

naudojimą rekomenduojama atlikti bandymus.

Nenuryti.Saugotis, kad nepatektų į akis, ant odos ar

drabužių.Neįkvėpti dulkių/ dūmų/ dujų/ rūko/ garų/

aerozolio.Naudoti tik esant tinkamam vėdinimui.Po naudojimo

kruopščiai nuplauti rankas. Nemaišyti su balikliais ir kitais chloro

turinčiais produktais – išsiskirs chloro dujos.

Higienos priemonės

Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką.Nusivilkti

užterštus drabužius ir išskalbti prieš pakartotinį naudojimą.Po

naudojimo kruopščiai nuplauti veidą, rankas ir paveiktą odą.

Pavojaus atveju, suteikti tinkamas sąlygas kūno nuprausimui bei

akių praplovimui.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Reikalavimai sandėliavimo

plotams ir talpykloms

Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje.Laikyti atokiau nuo stiprių

šarmų.Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.Talpyklą laikyti

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Inspexx 210

112863E

6 / 17

sandariai uždarytą. Laikyti tinkamai pažymėtuose konteineriuose

Slėgio išsiveržimai gali atsirasti dėl dujų reakcijos, jei konteineris

nėra tinkamai vėdinamas.

Laikyti tik originalioje talpykloje. Absorbuoti išsiliejusią medžiagą,

siekiant išvengti materialinės žalos.

Sandėliavimo temperatūra

-15 °C iki 30 °C

Pakavimo medžiaga

Tinkama medžiaga: Plastikinė medžiaga

Netinkama medžiaga: Aliuminis, Minkštas plienas

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Konkretus (-ūs) naudojimo

atvejis (-ai)

Dezinfekantas. Naudoti pusiau automatiniu būdu

8 SKIRSNIS. POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA

8.1 Kontrolės parametrai

Poveikio darbo vietoje ribos

Komponentai

CAS Nr.

Vertės tipas

(Ekspozicijos

forma)

Kontrolės parametrai

Pagrindas,

bazė

acetic acid

64-19-7

IPRD

10 ppm

25 mg/m3

LT OEL

Vandenilio

peroksidas

7722-84-1

IPRD

1 ppm

1.4 mg/m3

LT OEL

Papildoma

informacija

ūmus poveikis

2 ppm

3 mg/m3

LT OEL

Papildoma

informacija

ūmus poveikis

DNEL

peracetic acid

Galutiniai naudotojai: Darbuotojai

Paveikimo būdai: Įkvėpimas

Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Vertė: 0.6 mg/m3

Galutiniai naudotojai: Darbuotojai

Paveikimo būdai: Įkvėpimas

Potencialus poveikis sveikatai: Ūmus - sisteminis poveikis

Vertė: 0.6 mg/m3

Galutiniai naudotojai: Darbuotojai

Paveikimo būdai: Įkvėpimas

Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - vietinis poveikis

Vertė: 0.6 mg/m3

Galutiniai naudotojai: Darbuotojai

Paveikimo būdai: Įkvėpimas

Potencialus poveikis sveikatai: Ūmus - vietinis poveikis

Vertė: 0.6 mg/m3

Galutiniai naudotojai: Darbuotojai

Paveikimo būdai: Sąlytis su oda

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Inspexx 210

112863E

7 / 17

Potencialus poveikis sveikatai: Ūmus - vietinis poveikis

Vertė: 0.12

Galutiniai naudotojai: Vartotojai

Paveikimo būdai: Įkvėpimas

Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - sisteminis poveikis

Vertė: 0.6 mg/m3

Galutiniai naudotojai: Vartotojai

Paveikimo būdai: Įkvėpimas

Potencialus poveikis sveikatai: Ūmus - sisteminis poveikis

Vertė: 0.6 mg/m3

Galutiniai naudotojai: Vartotojai

Paveikimo būdai: Įkvėpimas

Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - vietinis poveikis

Vertė: 0.6 mg/m3

Galutiniai naudotojai: Vartotojai

Paveikimo būdai: Įkvėpimas

Potencialus poveikis sveikatai: Ūmus - vietinis poveikis

Vertė: 0.3 mg/m3

Vandenilio peroksidas

Galutiniai naudotojai: Darbuotojai

Paveikimo būdai: Įkvėpimas

Potencialus poveikis sveikatai: trumpalaikis - vietinis

Vertė: 3 mg/m3

Galutiniai naudotojai: Darbuotojai

Paveikimo būdai: Įkvėpimas

Potencialus poveikis sveikatai: Ilgalaikis - vietinis poveikis

Vertė: 1.4 mg/m3

PNEC

peracetic acid

Gėlasis vanduo

Vertė: 0.000224 mg/l

Gėlojo vandens nuosėdos

Vertė: 0.00018 mg/kg

Vanduo

Vertė: 0.051 mg/l

Dirvožemis

Vertė: 0.32 mg/kg

8.2 Poveikio kontrolė

Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Inžinerinės priemonės

Efektyvi ištraukiamosios ventiliacijos sistema. Ore palaikyti

koncentracijas, žemesnes nei reikalaujama pagal profesinio

poveikio standartus.

Asmens apsaugos priemonės

Higienos priemonės

Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką.Nusivilkti

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Inspexx 210

112863E

8 / 17

užterštus drabužius ir išskalbti prieš pakartotinį naudojimą.Po

naudojimo kruopščiai nuplauti veidą, rankas ir paveiktą odą.

Pavojaus atveju, suteikti tinkamas sąlygas kūno nuprausimui bei

akių praplovimui.

Akių ir ( arba ) veido apsaugą

(EN 166)

Akiniai

Veido apsauginis skydas

Rankų apsauga (EN 374)

Rekomenduojama iprofilaktinė odos apsauga

Pirštinės

Butadiennitrilinis kaučiukas

butilkaučiukas

Prasiskverbimo laikas: 1-4 valandos

Minimalus butilo gumos storis - 0.7 mm, nitrilo gumos - 0.4 mm

arba lygiavertis pakaitalas (patarimo kreipkitės į pirštinių gamintoją

ar platintoją).

Pirštinės turi būti šalinamos ir pakeičiamos kitomis, atsiradus jų

pažeidimo arba cheminių medžiagų prasiskverbimo požymiams.

Odos ir kūno apsaugos

priemonės (EN 14605)

Asmeninės apsauginės priemonės, susidedančios iš: tinkamų

apsauginių pirštinių, apsauginių akinių ir apsauginių drabužių

Kvėpavimo organų apsauga

(EN 143, 14387)

Nereikalaujama, jei koncentracija ore neviršija poveikio vertės,

nurodytos Poveikio Ribų Informacijoje. Naudokite sertifikuotą

kvėpavimo apsaugos įrangą, atitinkančią ES reikalavimus

(89/656/EEC, 89/686/EEC ), arba jos atitikmenis, kai kvėpavimo

rizikos negalima išvengti arba pakankamai jos apriboti

techninėmis kolektyvinės apsaugos priemonėmis, metodais bei

darbo organizavimo procedūromis.

Poveikio aplinkai kontrolė

Bendroji pagalba

: Laikykitės apsaugos nuo plitimo aplink laikymo talpas sąlygų.

9 SKIRSNIS. FIZIKINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda

: skystas

Spalva

: bespalvė

Kvapas

: aitrus

1.0 - 1.5, 100 %

Pliūpsnio temperatūra

Netaikomas

Kvapo atsiradimo slenkstis

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Lydimosi/užšalimo

temperatūra

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Pradinė virimo temperatūra

ir virimo temperatūros

intervalas,

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Garavimo greitis

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Inspexx 210

112863E

9 / 17

Degumas (kietų medžiagų,

dujų)

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Viršutinė sprogumo riba

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Žemutinė sprogumo riba

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Garų slėgis

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Santykinis garų tankis

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Santykinis tankis

1.074 - 1.083

Tirpumas vandenyje

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Tirpumas kituose tirpikliuose

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Pasiskirstymo koeficientas:

n-oktanolis/vanduo

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Savaiminio užsidegimo

temperatūra

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Terminis skilimas

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Kinematinė klampa

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Sprogstamosios

(sprogiosios) savybės

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

Oksidacinės savybės

taip

9.2 Kita informacija

Mišiniui netaikoma ir/arba nenustatyta

10 SKIRSNIS. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1 Reaktingumas

Įprasto naudojimo sąlygomis pavojingų reakcijų nežinoma.

10.2 Cheminis stabilumas

slėgio padidėjimas

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Nemaišyti su balikliais ir kitais chloro turinčiais produktais – išsiskirs chloro dujos.

10.4 Vengtinos sąlygos

Tiesioginiai šilumos šaltiniai.

Veikiamas saulės šviesos.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Bazės

Metalai

Organinės medžiagos

Minkštas plienas

Aliuminis

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Inspexx 210

112863E

10 / 17

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Skilimo produktuose gali būti tokios medžiagos:

Anglies oksidai

Azoto oksidai (NOx)

Sieros oksidai

Fosforo oksidai

11 SKIRSNIS. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

Informacija apie tikėtinus

poveikio būdus

Įkvėpimas, Patekimas į akis, Sąlytis su oda

Produktas

Ūmus toksiškumas prarijus

: Ūmaus toksiškumo įvertis : > 2,000 mg/kg

Ūmus toksiškumas įkvėpus

: 4 h Ūmaus toksiškumo įvertis : > 5 mg/l

Ūmus toksiškumas susilietus

su oda

: Ūmaus toksiškumo įvertis : > 2,000 mg/kg

Odos ėsdinimas ir (arba)

dirginimas

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Didelis kenksmingumas

akims ir (arba) akių

dirginimas

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Kvėpavimo takų arba odos

jautrinimas

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Kancerogeniškumas

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Poveikis reprodukcijai

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Mutageninis poveikis

lytinėms ląstelėms

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Mutageniškumas

: Apie šį produktą duomenų nėra.

STOT (vienkartinis poveikis)

: Apie šį produktą duomenų nėra.

STOT (kartotinis poveikis)

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Toksiškumas įkvėpus

: Apie šį produktą duomenų nėra.

Komponentai

Ūmus toksiškumas prarijus

: acetic acid

LD50 Žiurkė: 3,310 mg/kg

octanoic acid

LD50 Žiurkė: 2,000 mg/kg

Vandenilio peroksidas

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Inspexx 210

112863E

11 / 17

LD50 Žiurkė: 486 mg/kg

Peroxyoctanoic acid

LD50 Žiurkė: 2,000 mg/kg

Komponentai

Ūmus toksiškumas įkvėpus

: Peroksiacto rūgštis

4 h LC50 Žiurkė: 1.5 mg/l

octanoic acid

4 h LC50 Žiurkė: 4.6 mg/l

Komponentai

Ūmus toksiškumas susilietus

su oda

: acetic acid

LD50 Triušis: 1,060 mg/kg

octanoic acid

LD50 Triušis: 5,000 mg/kg

Potencialus poveikis sveikatai

Akys

Smarkiai pažeidžia akis.

Sukelia stiprų odos nudegimą.

Nurijimas

Sukelia virškinamojo trakto nudegimą.

Įkvėpimas

Gali sukelti kvėpavimo takų dirginimą. Gali sukelti nosies, gerklės

ir plaučių dirginimą.

Lėtinė ekspozicija

Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

Patirtis su poveikiu žmogui

Patekimas į akis

Paraudimas, Skausmas, Korozija

Sąlytis su oda

Paraudimas, Skausmas, Korozija

Nurijimas

Korozija, Pilvo skausmas

Įkvėpimas

Kvėpavimo takų dirginimas, Kosulys

12 SKIRSNIS. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1 Ekotoksiškumas

Poveikis aplinkai

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius

pakitimus.

Produktas

Toksiškumas žuvims

: Neturima duomenų

Toksiškumas dafnijoms ir

kitiems vandens

: Neturima duomenų

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Inspexx 210

112863E

12 / 17

bestuburiams

Toksiškumas jūros

dumbliams

: Neturima duomenų

Komponentai

Toksiškumas žuvims

: acetic acid

96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (Vaivorykštinis upėtakis): 1,000

mg/l

Peroksiacto rūgštis

96 h LC50: 0.8 mg/l

octanoic acid

96 h LC50 Žuvys: 22 mg/l

Peroxyoctanoic acid

96 h LC50 Žuvys: 0.15 mg/l

Komponentai

Toksiškumas dafnijoms ir

kitiems vandens

bestuburiams

: acetic acid

48 h EC50 Daphnia magna (Dafnija ): 39.6 mg/l

Peroksiacto rūgštis

48 h EC50: 0.73 mg/l

Komponentai

Toksiškumas jūros

dumbliams

: acetic acid

72 h EC50 Skeletonema costatum (Titnaginis dumblis): 1,000 mg/l

Peroksiacto rūgštis

72 h EC50: 0.7 mg/l

Vandenilio peroksidas

72 h EC50: 1.38 mg/l

12.2 Patvarumas ir skaidomumas

Produktas

Neturima duomenų

Komponentai

Biologinis skaidomumas

acetic acid

Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.

Peroksiacto rūgštis

Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.

octanoic acid

Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.

Vandenilio peroksidas

Rezultatas: Netaikomas - neorganinė

Peroxyoctanoic acid

Rezultatas: Lengvai biologiškai skaidomas.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Inspexx 210

112863E

13 / 17

12.3 Bioakumuliacijos potencialas

Neturima duomenų

12.4 Judumas dirvožemyje

Neturima duomenų

12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produktas

Vertinimas

Šios medžiagos / mišinio sudėtyje nėra komponentų, kurie laikomi

patvariais, biologiškai besikaupiančiais ir toksiškais (PBT) arba

labai patvariais ir labai biologiškai besikaupiančiais (vPvB), kai

koncentracija yra 0.1% arba didesnė.

12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis

Neturima duomenų

13 SKIRSNIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Šalinti kaip atliekas bei pavojingas atliekas pagal Europos direktyvų reikalavimus.Atliekų kodus turi

suteikti naudotojas, pageidautina aptarus su atliekų tvarkymą prižiūrinčiomis institucijomis.

13.1 Atliekų tvarkymo metodai

Produktas

: Neleidžiamas produkto patekimas į nuotekas, vandens šaltinius ar

gruntą. Kur įmanoma perdirbimui teikiama pirmenybė nei šalinimui

ar deginimui. Jei perdirbimas netaikytinas, šalinti pagal vietinių

taisyklių reikalavimus. Šalinti atliekas įteisintame atliekų šalinimo

įrenginyje.

Užterštos pakuotės

: Šalinti kaip nenaudotą produktą. Tuščios pakuotės perdirbimui

arba pašalinimui turi būti pristatomos į paskirtą atliekų tvarkymo

vietą. Pakartotinai nenaudoti tuščios pakuotės. Utilizuoti pagal

vietinius, valstybinius ir federalinius reikalavimus.

Atliekų kodo parinkimo gairės

: Organinių atliekų sudėtyje yra pavojingų medžiagų. Jeigu šis

produktas naudojamas bet kokiuose tolimesniuose procesuose,

galutinis naudotojas privalo iš naujo apibrėžti ir priskirti labiausiai

tinkantį Europos atliekų sąrašo kodą. Atliekų turėtojui tenka

atsakomybė įvertinti toksines ir fizines susidariusios medžiagos

savybes, kad būtų galima tinkamai identifikuoti atliekas ir numatyti

jų šalinimo būdus, kaip to reikalauja atitinkami Europos (ES

direktyva 2008/98/EB) ir nacionaliniai teisės aktai.

14 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Ekspeditorius / konsignantas / siuntėjas privalo užtikrinti, kad pakuotė, žymėjimas etiketėmis ir

žymėjimai atitinka pasirinktą transportavimo būdą.

Sausumos transportas

(ADR/ADN/RID)

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Inspexx 210

112863E

14 / 17

14.1 JT numeris

3109

14.2 JT teisingas krovinio

pavadinimas

ORGANINIS PEROKSIDAS, F TIPO, SKYSTAS

(Peroxyacetic acid)

14.3 Gabenimo pavojingumo

klasė (-s)

5.2 (8)

14.5 Pavojus aplinkai

taip

14.6 Specialios atsargumo

priemonės naudotojams

Niekas

Oro transportas (IATA)

14.1 JT numeris

3109

14.2 JT teisingas krovinio

pavadinimas

Organic peroxide type F, liquid

(Peroxyacetic acid)

14.3 Gabenimo pavojingumo

klasė (-s)

5.2 (8)

14.5 Pavojus aplinkai

taip

14.6 Specialios atsargumo

priemonės naudotojams

Niekas

Jūrų transportas

(IMDG/IMO)

14.1 JT numeris

3109

14.2 JT teisingas krovinio

pavadinimas

ORGANIC PEROXIDE TYPE F, LIQUID

(Peroxyacetic acid)

14.3 Gabenimo pavojingumo

klasė (-s)

5.2 (8)

14.5 Pavojus aplinkai

taip

14.6 Specialios atsargumo

priemonės naudotojams

Niekas

14.7 Nesupakuotų krovinių

vežimas pagal MARPOL

73/78 II priedą ir IBC

kodeksą

Netaikomas

15 SKIRSNIS. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Vidaus reglamentavimas

Atkreipti dėmesį į direktyvą 94/33/EEB dėl jaunų asmenų apsaugos darbe.

15.2 Cheminės saugos vertinimas

Šiame gaminyje yra medžiagų, kurioms vis dar reikalingas cheminės saugos vertinimas.

16 SKIRSNIS. KITA INFORMACIJA

Procedūra, pasitelkta klasifikacijai nustatyti

REGLAMENTAS (EB) Nr. 1272/2008

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Inspexx 210

112863E

15 / 17

Klasifikacija

Pagrindimas

Organiniai peroksidai F, H242

Tyrimų duomenų pagrindu.

Metalų koroziją sukeliančios medžiagos 1,

H290

Tyrimų duomenų pagrindu.

Odos ėsdinimas 1A, H314

Remiantis produkto duomenis arba vertinimu

Smarkus akių pažeidimas 1, H318

Remiantis produkto duomenis arba vertinimu

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui -

vienkartinis poveikis 3, H335

Skaičiavimo metodas

Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai 1, H410

Skaičiavimo metodas

Pilnas H teiginių tekstas

H226

Degūs skystis ir garai.

H242

Kaitinant gali sukelti gaisrą.

H250

Veikiami oro savaime užsidega.

H271

Gali sukelti gaisrą arba sprogimą, stiprus oksidatorius.

H302

Kenksminga prarijus.

H312

Kenksminga susilietus su oda.

H314

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H318

Smarkiai pažeidžia akis.

H332

Kenksminga įkvėpus.

H335

Gali dirginti kvėpavimo takus.

H400

Labai toksiška vandens organizmams.

H410

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Kitų santrumpų pilnas tekstas

ADN - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo vidaus vandens keliais (angl.

„European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland

Waterways“); ADR - Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų prekių pervežimo keliu (angl.

„European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road“);

AICS - Australijos cheminių medžiagų sąrašas; ASTM - Amerikos bandymų ir medžiagų draugija

(angl. „American Society for the Testing of Materials“); bw - Kūno svoris; CLP - Klasifikavimo,

ženklinimo, pakavimo reglamentas; reglamentas (EB) Nr. 1272/2008; CMR - Kancerogenas,

mutagenas arba reprodukcinis toksikantas; DIN - Vokietijos standartizacijos instituto standartas;

DSL - Vietinės gamybos medžiagų sąrašas (Kanada); ECHA - Europos cheminių medžiagų

agentūra; EC-Number - Europos Bendrijos numeris; ECx - Koncentracija, susijusi su x % atsaku;

ELx - Pakrovimo greitis, susijęs su x % atsaku; EmS - Avarinis grafikas; ENCS - Esamos ir naujos

cheminės medžiagos (Japonija); ErCx - Koncentracija, susijusi su x % augimo greičio atsaku;

GHS - Pasaulinė suderintoji sistema; GLP - Gera laboratorinė praktika; IARC - Tarptautinė vėžio

tyrimų agentūra; IATA - Tarptautinė oro transporto asociacija; IBC - Tarptautinis laivų, skirtų vežti

supiltas pavojingas chemines medžiagas, statybos ir įrangos kodeksas; IC50 - Pusinė maksimali

slopinanti koncentracija; ICAO - Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija; IECSC - Esamų

cheminių medžiagų Kinijoje sąrašas; IMDG - Tarptautinis jūra gabenamų pavojingų krovinių

kodeksas; IMO - Tarptautinė jūrų organizacija; ISHL - Pramoninės saugos ir sveikatos įstatymas

(Japonija); ISO - Tarptautinė standartizacijos organizacija; KECI - Korėjos esamų cheminių

medžiagų sąrašas; LC50 - Mirtina koncentracija 50 % tiriamos populiacijos; LD50 - Mirtina dozė

50 % tiriamos populiacijos (vidutinė mirtina dozė); MARPOL - Tarptautinė konvencija dėl teršimo

iš laivų prevencijos; n.o.s. - Kitaip nenurodyta; NO(A)EC - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio

koncentracija; NO(A)EL - Nestebimo (nepageidaujamo) poveikio lygis; NOELR - Jokio poveikio

greičiui

nepastebėta;

NZIoC

Naujosios

Zelandijos

cheminių

medžiagų

sąrašas;

OECD

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija; OPPTS

- Cheminės saugos ir taršos

prevencijos biuras; PBT - Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiška medžiaga; PICCS - Filipinų

Chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas; (Q)SAR - (Kiekyb.) struktūrinės veiklos santykis;

REACH

Europos

parlamento

Tarybos

reglamentas

(EB)

1907/2006

dėl

cheminių

medžiagų registravimo, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų; RID - Reglamentas dėl pavojingų

krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais; SADT - Skilimo savaiminio greitėjimo temperatūra;

SDS - Saugos duomenų lapas; TCSI - Taivano cheminių medžiagų sąrašas; TRGS - Pavojingų

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Inspexx 210

112863E

16 / 17

medžiagų techninė taisyklė; TSCA - Toksinių medžiagų kontrolės aktas (Jungtinės Valstijos); UN

- Jungtinės Tautos; vPvB - Labai patvari biologiškai besikaupianti medžiaga

Parengtas

Regulatory Affairs

Medžiagos saugos duomenų lape nurodyti skaičiai yra pateikiami šiuo formatu: 1 000 000 = 1

milijonas ir 1000 = 1 tūkstantis, 0.1 = 1 dešimtoji ir 0.001 = 1 tūkstantoji.

PAKOREGUOTA INFORMACIJA: reikšmingi informacijos apie kontrolę arba sveikatą pakeitimai

šiame pataisytame leidime yra pažymėti brūkšneliu kairėje saugos duomenų lapo pusės paraštėje.

Šiame saugos duomenų lape pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka saugos duomenų lapo

sudarymo datos mūsų turimus duomenis. Šiais duomenimis turi būti vadovaujamasi saugiai

naudojant, tvarkant, perdirbant,sandėliuojant, pervežant, šalinant, išskiriant cheminę medžiagą,

preparatą, išskyrus garantijas ir kokybės specifikacijas. Duomenys yra susiję tik su specifine

medžiaga, preparatu ir netaikomi tai medžiagai, esančiai junginiuose su kitomis medžiagomis,

arba kituose, nei nurodyti šiame saugos duomenų lape, procesuose.

PRIEDAS: POVEIKIO SCENARIJAI

„DPD+“ medžiagos

:

Toliau išvardintos medžiagos yra pagrindinės medžiagos, kurios įtraultos į mišinių poveikio

scenarijų pagal „DPD+“ taisyklę:

Medžiagos

įvedimo būdas

Medžiaga

CAS Nr.

EINECS Nr.

Nurijimas

acetic acid

64-19-7

200-580-7

Įkvėpimas

acetic acid

64-19-7

200-580-7

Odos

acetic acid

64-19-7

200-580-7

Akys

acetic acid

64-19-7

200-580-7

vandens aplinka

Peroksiacto rūgštis

79-21-0

201-186-8

„DPD+“ medžiagų fizikinės savybės

Medžiaga

Garų slėgis

Tirpumas

vandenyje

Pow

Molinė masė

acetic acid

2.079 kPa

60.06 g/mol

Peroksiacto rūgštis

0.217 Pa

76.0 g/mol

Norint apskaičiuoti, ar jūsų galutinių gamybos ciklų sąlygos ir rizikos valdymo priemonės yra

saugios, prašome savo rizikos koeficientą nustatyti toliau nurodytu svetainės adresu:

www.ecetoc.org/tra

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Inspexx 210

112863E

17 / 17

Trumpasis poveikio

scenarijaus pavadinimas

Dezinfekantas. Naudoti pusiau automatiniu būdu

Naudokite deskriptorius

Pagrindinės vartotojų grupės

Pramoninis naudojimas: medžiagų vartojimas kaipo tokių arba

preparatuose pramonės gamybos vietose

Galutinio naudojimo sektoriai

SU3: Pramoninis naudojimas: medžiagų vartojimas kaipo tokių

arba preparatuose pramonės gamybos vietose

Procesų kategorijos

PROC4: Naudojama partijų gamybos ir kituose procesuose (pvz.,

sintezės), kur yra poveikio galimybė

PROC8b: Medžiagų ar preparatų perkėlimas (įkrovimas ir (arba)

iškrovimas) iš indų arba į indus ir (arba) dideles talpyklas tam

specialiai pritaikytoje vietoje

Produkto kategorijos

PC35: Plovimo ir valymo produktai (įskaitant tirpiklinius produktus)

Išleidimo į aplinką kategorija

ERC4: Pramoninio naudojimo pagalbinės apdirbimo priemonės,

naudojamos procesuose ir produktuose, netampančios

sudedamosios gaminių dalimis

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her