INCIPROP V

Primær information

 • Handelsnavn:
 • INCIPROP V (913211)
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Medicinsk udstyr

Dokumenter

 • for den brede offentlighed:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for offentligheden.

Lokation

 • Fås i:
 • INCIPROP V (913211)
  Finland
 • Sprog:
 • spansk

Status

 • Kilde:
 • Ecolab
 • Autorisationsnummer:
 • 114596E
 • Sidste ændring:
 • 12-03-2018

Produktresumé: dosering, interaktioner, bivirkninger

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Inciprop V

114596E

1 / 12

AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn

Inciprop V

Produktkod

114596E

Användning av ämnet eller

blandningen

Rengöringsmedel

Ämnestyp

Blandning

Endast för yrkesmässigt bruk.

Information om utspädning

Ingen information om utspädning anges.

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som

det avråds från

Identifierade användningar

Biltvättmedel. Spraya och efterskölj

Bilvårdsmedel; Spray - manuell användning

Rekommenderade

begränsningar av

användningen

Endast för yrkesmässigt och industriellt bruk.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Företag

Oy Ecolab Ab

PL 80 (Piispanportti 10)

2201, Finland ESPOO

020 7561 400 (Finland)

fi-tilaukset@ecolab.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för

nödsituationer

020 7561 400 (Finland)

Telefonnummer till

Giftinformationscentralen

09 471 977

Datum för

sammanställning/omarbetnin

07.05.2014

Version

AVSNITT 2. FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Irriterande på huden , Kategori 2

H315

Ögonirritation , Kategori 2

H319

Klassificering (67/548/EEG, 1999/45/EG)

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Inciprop V

114596E

2 / 12

Xi; IRRITERANDE

R36/38

Se avsnitt 16 för fullständig formulering av R-fraser nämnda under detta avsnitt.

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Faropiktogram

Signalord

Varning

Faroangivelser

H315

Irriterar huden.

H319

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Skyddsangivelser

Förebyggande:

P280

Använd skyddshandskar/ ögonskydd/

ansiktsskydd.

2.3 Andra faror

Ingen känd.

AVSNITT 3. SAMMANSÄTTNING/ INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

Farliga komponenter

Kemiskt namn

CAS-nr.

EG-nr.

REACH Nr.

Klassificering

(67/548/EEG)

Klassificering

(FÖRORDNING (EG) nr

1272/2008)

Koncentration

Fettalkoholetoxylat

=/< C15 och =/< 5EO

27252-75-1

Xi; R41

Allvarlig ögonskadaKategori

1; H318

>= 5 - < 10

Natriumkumensulfon

28348-53-0

248-983-7

01-2119489411-37

Xi; R36

Allvarlig

ögonskada/ögonirritationKate

gori 2; H319

>= 5 - < 10

natriumhydroxid

1310-73-2

215-185-5

01-2119457892-27

C; R35

Frätande på hudenKategori

1A; H314

>= 0.5 - < 1

Se avsnitt 16 för fullständig formulering av R-fraser nämnda under detta avsnitt.

Se avsnitt 16 för den fullständiga lydelsen av H-(faro-)angivelserna nämnda i detta avsnitt.

AVSNITT 4. ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid ögonkontakt

Skölj omedelbart med rikliga mängder vatten, även under

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Inciprop V

114596E

3 / 12

ögonlocken, i minst 15 minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om

det går lätt. Fortsätt att skölja. Uppsök läkare.

Vid hudkontakt

Tvätta omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter. Använd

mild tvål om det finns tillgängligt. Sök läkarvård om irritation

utvecklas och kvarstår.

Vid nedsväljning

Skölj munnen. Sök läkarvård om symptom uppstår.

Vid inandning

Sök läkarvård om symptom uppstår.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ytterligare information om hälsoeffekter och symtom finns i avsnitt 11.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt

krävs

Behandling

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden

och omgivande miljö.

Olämpliga släckmedel

Ingen känd.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda risker vid

brandbekämpning

Ej brandfarlig eller brännbar.

Farliga förbränningsprodukter

Koloxider

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning för

brandbekämpningspersonal

: Använd personlig skyddsutrustning.

Ytterligare information

: Brandavfall och förorenat släckvatten skall omhändertas enligt

föreskrift. I händelse av brand och/eller explosion andas inte in

rök.

AVSNITT 6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Råd för annan personal än

räddningspersonal

Se till att endast utbildad personal utför

uppsamlingen/rengöringen. Hänvisa till skyddsåtgärderna

uppräknade under avsnitten 7 och 8.

Råd för räddningspersonal

Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all

information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Inciprop V

114596E

4 / 12

Miljöskyddsåtgärder

Tillåt ej kontakt med jord, yt- eller grundvatten.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder

Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt.Valla in och

samla upp spill med icke brännbart absorbentmaterial (t ex sand,

jord, diatoméjord, Vermiculit) och placera i en behållare för vidare

hantering som avfall enlig lokala / nationella regler (se avsnitt

13).Skölj bort spår med vatten.Vid stora spill, valla in det utspillda

materialet eller samla upp det på annat sätt för att säkerställa att

spill inte når vattenvägar.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.

För personligt skydd se avsnitt 8.

Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7. HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Råd för säker hantering

Undvik kontakt med huden och ögonen. Tvätta händerna grundligt

efter användning. Använd endast under tillfredsställande

ventilation.

Åtgärder beträffande hygien

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Ta

av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Tvätta

ansiktet, händerna och alla utsatta hudpartier grundligt efter

användning.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på lagerutrymmen och

behållare

Förvaras oåtkomligt för barn. Behållaren ska vara väl tillsluten.

Lagra i lämpligt märkta behållare.

Lagringstemperatur

0 °C till 40 °C

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika

användningsområden

Biltvättmedel. Spraya och efterskölj

Bilvårdsmedel; Spray - manuell användning

AVSNITT 8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering

CAS-nr.

Beståndsdelar

Värdesort

(Exponeringssät

Kontrollparametra

Uppdatering

Grundval

1310-73-2

natriumhydroxi

CEIL

2 mg/m3

2007-08-09

FI OEL

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Inciprop V

114596E

5 / 12

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Tekniska åtgärder

God allmän ventilation skall vara tillräcklig för att kontrollera

arbetstagarens exponering av luftburna föroreningar.

Individuella skyddsåtgärder

Åtgärder beträffande hygien

Hantera i enlighet med god yrkeshygien och säkerhetspraxis. Ta

av och tvätta förorenade kläder innan de används igen. Tvätta

ansiktet, händerna och alla utsatta hudpartier grundligt efter

användning.

Ögonskydd / ansiktsskydd

(EN 166)

Skyddsglasögon med sidoskydd

Handskydd (EN 374)

Använd följande personliga skyddsutrustning:

Nitrilgummi

butylgummi

Ogenomträngliga handskar

Handskar skall kasseras och ersättas om det föreligger

indikationer på utnötning eller kemiskt genombrott.

Hud- och kroppsskydd (EN

14605)

Ingen speciell skyddsutrustning erfordras.

Andningsskydd (EN 143,

14387)

Personligt andningsskydd behövs normalt inte.

Begränsning av miljöexponeringen

Allmän rekommendation

: Överväg om invallning runt lagringstankar behövs.

AVSNITT 9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende

: vätska

Färg

: gul

Lukt

: luktfri

pH-värde

10.3 - 10.5, 100 %

Flampunkt

inte tillämplig

Lukttröskel

inga tillgängliga data

Smältpunkt/fryspunkt

inga tillgängliga data

Initial kokpunkt och

kokpunktsintervall

inga tillgängliga data

Avdunstningshastighet

inga tillgängliga data

Brandfarlighet (fast form,

gas)

inga tillgängliga data

Övre explosionsgräns

inga tillgängliga data

Nedre explosionsgräns

inga tillgängliga data

Ångtryck

inga tillgängliga data

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Inciprop V

114596E

6 / 12

Relativ ångdensitet

inga tillgängliga data

Relativ densitet

1.11 - 1.14

Löslighet i vatten

löslig

Löslighet i andra

lösningsmedel

inga tillgängliga data

Fördelningskoefficient: n-

oktanol/vatten

inga tillgängliga data

Självantändningstemperatur

inga tillgängliga data

Termiskt sönderfall

inga tillgängliga data

Viskositet, kinematisk

inga tillgängliga data

Explosiva egenskaper

inga tillgängliga data

Oxiderande egenskaper

Ämnet eller blandningen klassificeras inte som oxiderande.

9.2 Annan information

inga tillgängliga data

AVSNITT 10. STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil vid normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Ingen känd.

10.5 Oförenliga material

Syror

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Koloxider

AVSNITT 11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Information om sannolika

exponeringsvägar

Inandning, Ögonkontakt, Hudkontakt

Toxicitet

Akut oral toxicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Inciprop V

114596E

7 / 12

Akut inhalationstoxicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Akut dermal toxicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Frätande/irriterande på

huden

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Allvarlig

ögonskada/ögonirritation

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Luftvägs-/hudsensibilisering

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Cancerogenitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Reproduktionseffekter

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Mutagenitet i könsceller

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Teratogenicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Specifik organtoxicitet -

enstaka exponering

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Specifik organtoxicitet -

upprepad exponering

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Aspirationstoxicitet

: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt.

Beståndsdelar

Akut oral toxicitet

: Fettalkoholetoxylat =/< C15 och =/< 5EO

LD50 råtta: > 5,000 mg/kg

Natriumkumensulfonat

LD50 råtta: > 7,000 mg/kg

Akut inhalationstoxicitet

: Natriumkumensulfonat

4 h LC50 råtta: > 770 mg/l

Akut dermal toxicitet

: Fettalkoholetoxylat =/< C15 och =/< 5EO

LD50 kanin: 2,150 mg/kg

Natriumkumensulfonat

LD50 kanin: > 2,000 mg/kg

Potentiella hälsoeffekter

Ögon

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Orsakar hudirritation.

Förtäring

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Inandning

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

Kronisk exponering

Hälsoskadliga effekter är inte kända och inte förväntade vid

normal användning.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Inciprop V

114596E

8 / 12

Erfarenheter från exponering av människa

Ögonkontakt

Rodnad, Smärta, Irritation

Hudkontakt

Rodnad, Irritation

Förtäring

Inga kända eller förväntade symptom.

Inandning

Inga kända eller förväntade symptom.

AVSNITT 12. EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Ekotoxicitet

Miljöeffekter

Denna produkt har inga kända ekotoxikologiska effekter.

Produkt

Fisktoxicitet

: inga tillgängliga data

Toxicitet för Daphnia och

andra vattenlevande

ryggradslösa djur

: inga tillgängliga data

Algtoxicitet

: inga tillgängliga data

Beståndsdelar

Fisktoxicitet

: Fettalkoholetoxylat =/< C15 och =/< 5EO

96 h LC50 Fisk : 55 mg/l

Natriumkumensulfonat

96 h LC50 Fisk : > 450 mg/l

Beståndsdelar

Toxicitet för Daphnia och

andra vattenlevande

ryggradslösa djur

: natriumhydroxid

48 h EC50: 40 mg/l

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

inga tillgängliga data

12.3 Bioackumuleringsförmåga

inga tillgängliga data

12.4 Rörligheten i jord

inga tillgängliga data

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkt

Bedömning

En substans/mixtur som inte består av några beståndsdelar som

bedöms vara antingen beständiga, bioackumulativa och giftiga

(PBT) eller mycket beständiga och mycket bioackumulativa

(vPvB) på nivån 0,1 % eller högre.

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Inciprop V

114596E

9 / 12

12.6 Andra skadliga effekter

inga tillgängliga data

AVSNITT 13. AVFALLSHANTERING

Avfallshantera i enlighet med de Europeiska direktiven för avfall och farligt avfall.Avfallskoden skall

tilldelas av användare, helst i samförstånd med myndigterna som handhar avfall.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

: Återvinning är att föredra framför deponering eller förbränning. Om

återvinning inte är lämpligt, sophantering i överensstämmelse med

lokala bestämmelser. Ta hand om avfallen på en godkänd

avfallsanläggning.

Förorenad förpackning

: Avfallshantera som oanvänd produkt. Tomma behållare måste

lämnas till godkänd avfallshanteringsanläggning för

återanvändning eller bortskaffande. Återanvänd inte tömd

behållare.

Europeiska avfallskatalogen

: 200115* - Basiskt avfall

AVSNITT 14. TRANSPORTINFORMATION

Avsändaren har ansvaret att se till att förpackning, etikettering och märkning är i enlighet med det

valda transportslaget.

Landtransport (ADR/ADN/RID)

14.1 UN-nummer

Ej farligt gods

14.2 Officiell

transportbenämning

Ej farligt gods

14.3 Faroklass för transport

Ej farligt gods

14.4 Förpackningsgrupp

Ej farligt gods

14.5 Miljöfaror

Ej farligt gods

14.6 Särskilda

försiktighetsåtgärder

Ej farligt gods

Flygtransport (IATA)

14.1 UN-nummer

Ej farligt gods

14.2 Officiell

transportbenämning

Ej farligt gods

14.3 Faroklass för transport

Ej farligt gods

14.4 Förpackningsgrupp

Ej farligt gods

14.5 Miljöfaror

Ej farligt gods

14.6 Särskilda

försiktighetsåtgärder

Ej farligt gods

Sjötransport (IMDG/IMO)

14.1 UN-nummer

Ej farligt gods

14.2 Officiell

transportbenämning

Ej farligt gods

14.3 Faroklass för transport

Ej farligt gods

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Inciprop V

114596E

10 / 12

14.4 Förpackningsgrupp

Ej farligt gods

14.5 Miljöfaror

Ej farligt gods

14.6 Särskilda

försiktighetsåtgärder

Ej farligt gods

14.7 Bulktransport enligt

bilaga II till MARPOL 73/78

och IBC-koden

Ej farligt gods

AVSNITT 15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och

miljö

Nationell (inhemsk) bestämmelse

Lägg märke till Direktiv 94/33/EG för skydd av unga i arbetslivet.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Denna produkt innehåller ämnen för vilka kemikaliesäkerhetsrapport fortfarande krävs.

AVSNITT 16. ANNAN INFORMATION

Fullständig text på R-fraser

Starkt frätande.

Irriterar ögonen.

Risk för allvarliga ögonskador.

Fullständig text på H-Angivelser

H314

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H318

Orsakar allvarliga ögonskador.

H319

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Fullständig text på andra förkortningar

Utfört av

Regulatory Affairs

Tal anges i säkerhetsdatabladet i följande form: 1,000,000 = 1 miljon och 1,000 = ettusen.0.1 = 1

tiondel och 0.001 = 1 tusendel.

REVIDERAD INFORMATION: Mer omfattande ändringar avseende myndighetskrav och

hälsoinformation i denna revision anges med ett lodrätt streck i säkerhetsdatabladets vänstra

marginal.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det

angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker

hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte

ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna

materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller

process om inte angivet i texten.

BILAGA: EXPONERINGSSCENARIER

DPD+-ämnen

:

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Inciprop V

114596E

11 / 12

Följande ämnen är de viktigaste ämnena som bidrar till blandningens exponeringsscenario enligt

DPD+-regeln:

Exponeringsväg

Ämne

CAS-nr.

EINECS-nr.

Förtäring

natriumhydroxid

1310-73-2

215-185-5

Inandning

natriumhydroxid

1310-73-2

215-185-5

natriumhydroxid

1310-73-2

215-185-5

Ögon

Fettalkoholetoxylat =/< C15 och =/<

27252-75-1

vattenmiljö

Ej vägledande ämne

Fysikaliska egenskaper DPD+-ämnen:

Ämne

Ångtryck

Löslighet i vatten

Pow

Molmassa

natriumhydroxid

55 hPa

100 g/ml

40 g/mol

För att beräkna om era nedströms driftförhållanden och åtgärder för riskhantering är säkra,

vänligen beräkna er riskfaktor på nedanstående hemsida:

www.ecetoc.org/tra

Kort titel för

exponeringsscenario

Biltvättmedel. Spraya och efterskölj

Användningsdeskriptorer

Huvudsakliga

användargrupper

Industriella användningar: Användningar av ämnen som sådana

eller i beredningar på industriella produktionsplatser

Slutanvändningssektorer

SU3: Industriella användningar: Användningar av ämnen som

sådana eller i beredningar på industriella produktionsplatser

Processkategorier

PROC7: Industriell sprayning

PROC8b: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning)

från/ till kärl/ stora behållare på platser som är särskilt avsedda för

detta ändamål

Produktkategorier

PC35: Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive

lösningsmedelsbaserade produkter)

Miljöavgivningskategorier

ERC4: Industriell användning av processhjälpmedel i processer

och produkter, som inte kommer att utgöra någon del av varan

SÄKERHETSDATABLAD

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

Inciprop V

114596E

12 / 12

Kort titel för

exponeringsscenario

Bilvårdsmedel; Spray - manuell användning

Användningsdeskriptorer

Huvudsakliga

användargrupper

Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten =

konsumenter)

Slutanvändningssektorer

SU22: Konsumentanvändningar: Privathushåll (= allmänheten =

konsumenter)

Processkategorier

PROC11: Icke-industriell sprayning

PROC8a: Överföring av ämne eller beredning (fyllning/ tömning)

från/ till kärl/ stora behållare på platser som inte är särskilt

avsedda för detta ändamål

Produktkategorier

PC35: Tvättmedel och rengöringsprodukter (inklusive

lösningsmedelsbaserade produkter)

Miljöavgivningskategorier

ERC8a: Omfattande spridande användning inomhus av

processhjälpmedel i öppna system

 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.

  Anmode informationsbrochure for offentligheden. • Dokumenter på andre sprog er tilgængelige her