Incidin OxyWipe

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Ecolab

Køb det nu

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad (SDS)
25-01-2022

Tilgængelig fra:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Sikkerhedsdatablad

                SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr.
1907/2006
INCIDIN OXYWIPE
116309E
1 / 13
PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/
VIRKSOMHEDEN
1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR
Produktnavn
:
Incidin OxyWipe
Produktkode
:
116309E
Anvendelse af stoffet/det
kemiske produkt
:
Overfladedesinfektion
Stoftype
:
Blanding
KUN TIL ERHVERVSMÆSSIG BRUG.
Information om fortyndning
:
Ingen information om fortyndning angivet.
1.2 RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN
SAMT ANVENDELSER, DER
FRARÅDES
Identificerede anvendelser
:
Overfladedesinfektionsmiddel. Manuel proces
Anbefalede begrænsninger i
brugen
:
Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.
1.3 NÆRMERE OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AF SIKKERHEDSDATABLADET
Firma
:
Ecolab ApS
Høffdingsvej 36
2500 Valby, Danmark Tel +45 36 15 85 85
dk-customerservice@ecolab.com
1.4 NØDTELEFON
Nødtelefon
:
+4578746855
+32-(0)3-575-5555 Transeuropæisk
Giftinformationen tlf. nr.
:
82 12 12 12
Udstedelse-/revisionsdato
:
15.11.2021
Udgave
:
2.4
PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION
2.1 KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN
KLASSIFICERING (FORORDNING (EF) NR. 1272/2008)
Ikke et farligt stof eller blanding.
2.2 MÆRKNINGSELEMENTER
ETIKETTERING (FORORDNING (EF) NR. 1272/2008)
Ikke et farligt stof eller blanding.
SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006
INCIDIN OXYWIPE
116309E
2 / 13
TILLÆGSMÆRKNING:
Særlig mærkning af visse
blandinger
:
Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
2.3 ANDRE FARER
Ingen kendte.
PUNKT 3. SAMMENSÆTNING AF/ OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER
3.2 BLANDINGER
FARLIGE KOMPONENTER
Kemisk betegnelse
CAS-Nr.
EF-Nr.
REACH No.
Klassificering
FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008
Koncentration
[%]
Hydrogenperoxid
7722-84-1
231-765-0
01-2119485845-22
Nota B Brandnærende væsker Kategori 1;
H271
Akut toksicitet Kategori 4; H302
Akut toksicitet Kategori 4; H332
Hudætsning Under-kategori 1A; H314
Alvorlig øjenskade Kategori 1; H318
Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet
Kategori 3; H412
Specifik målorgan
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad bulgarsk 24-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad spansk 24-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad tjekkisk 24-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad tysk 24-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad estisk 25-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad engelsk 26-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad fransk 24-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad italiensk 26-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad lettisk 26-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad litauisk 26-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad ungarsk 26-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad hollandsk 24-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad polsk 27-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad rumænsk 27-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad slovakisk 27-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad slovensk 27-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad finsk 25-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad svensk 18-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad russisk 27-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad norsk 26-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad ukrainsk 28-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad kroatisk 25-01-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad serbisk 27-01-2022

Søg underretninger relateret til dette produkt