INCIDIN CLEAN

Danmark - dansk - Ecolab

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

24-11-2017

Tilgængelig fra:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Autorisationsnummer:
116356E

Dokumenter på andre sprog

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

24-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

28-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

26-11-2017

Version:

01.00

Udgivelsesdato:

14/06/2013

Revisionsdato: 14/06/2013

Side 1 af 7

SIKKERHEDSDATABLAD

(REACH-forordning (EU) Nr. 1907/2006 - Nr. 453/2010)

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF VIRKSOMHEDEN

1.1.

Produktidentifikator

Produktnavn: Incidin Clean Wipes

Produktkode: 3077660 & 3077920

1.2.

Relevante, identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt

anvendelser, der frarådes: Vådservietter til rengøring af hårde flader

1.3.

Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Registreret virksomhedsnavn: Pal International Limited

Adresse: Bilton Way, Lutterworth, Leicestershire, LE17 4JA, Storbritannien

Telefon: +44 (0) 1455 555 700 Fax: +44 (0) 1455 555 755

Email: info@palinternational.com

www.palinternational.com

1.4.

Nødtelefon

Telefon: +44 (0) 1455 555 742 (09:00 – 17:30)

Telefon: +44 (0) 7725 204 194 (uden for kontortid i Storbritannien)

www.palinternational.com

Nationale rådgivende organ/Giftinformation: 82121212 (Giftlinjen)

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1.

Klassificering af stoffet eller blandingen – i henhold til 67/548/EF,

1999/45/EF, 1272/2008/EF

I henhold til DSD(67/548/EF), DPD(1999/45/EF) og CLP(1272/2008/EF) er dette produkt

ikke klassificeret som farligt.

2.2.

Mærkningselementer

I henhold til DPD(1999/45/EF) og CLP(1272/2008/EF er det ikke nødvendigt at påføre

dette produkt farepiktogrammer.

2.3.

Andre farer

Ingen andre

Version:

01.00

Udgivelsesdato:

14/06/2013

Revisionsdato: 14/06/2013

Side 2 af 7

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

3.1.

Stoffer/blandinger

Indholdsstoffer

CAS Nr.

EU nr.

Klassificering

(67/548/EØF)

Klassificeringsf

orordning (EF)

Nr. 1272/2008

Indhold

Polyalkylglucosid

68515-73-1

500-220-1

Xi; R41

Øjenskader 1,

H318

<0,1%

Undecylglucosid

98283-67-1

308-766-0

Xi; R36

<0,5%

Bronopol

52-51-7

200-143-0

Xn; R21/22

Xi; R37/38

Xi;R41

N; R50

<0,01%

Se punkt 16 for de fulde R-sætninger nævnt i dette afsnit

Se punkt 16 for de fulde H-sætninger nævnt i dette afsnit

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1.

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt

Som en generel regel skal der altid søges lægehjælp, hvis der er tvivl, eller hvis

symptomerne vedvarer.

Giv ALDRIG en bevidstløs noget gennem munden.

Indånding

Flyt den tilskadekomne væk fra farezonen. Hold den tilskadekomne varm og i ro. Tilkald

læge ved symptomer på åndedrætsbesvær.

Øjenkontakt

Vask grundigt med rigelige mængder rent vand. Hvis der opstår rødmen, smerter eller

synsforstyrrelser, skal der søges øjenlæge.

Hudkontakt

Fjern forurenet tøj, og vask huden grundigt med sæbe og vand eller et anerkendt

hudrensemiddel. Hvis det forurenede område er udbredt og/eller huden er beskadiget,

skal der søges lægehjælp, eller patienten skal sendes på hospital.

Indtagelse

Vask munden grundigt med vand. Forsøg ikke at fremkalde opkastning.

Søg straks lægehjælp, og vis mærkaten til lægen.

Version:

01.00

Udgivelsesdato:

14/06/2013

Revisionsdato: 14/06/2013

Side 3 af 7

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1.

Slukningsmidler

I tilfælde af brand bruges specifikt egnede slukningsmidler, der er hensigtsmæssige til

den omgivende brand.

5.1.1.

Egnede slukningsmidler

Tørpulver

Skum

Kulsyre (CO2)

Vand

5.1.2.

Uegnede slukningsmidler

Ingen information tilgængelig

5.2.

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Ingen information tilgængelig

5.3.

Anvisninger til brandmandskab

Kun personale med egnet træning bør gøre forsøg på brandslukning. Undlad ophold i

farezonen uden åndedrætsværn og beskyttelsestøj. Brandslukningsvand skal forhindres i

at blive udledt i vandløb eller grundvandet.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1.

Personlige forholdsregler, værnemidler og nødprocedurer:

Læs sikkerhedsforanstaltningerne under punkt 7 og 8.

6.2.

Miljøforanstaltninger

Produktet må ikke udledes i kloaksystemet

6.3.

Fremgangsmåder og materialer til inddæmning og oprensning:

Rengøres helst med et rengøringsmiddel. Der må ikke bruges opløsningsmidler.

6.4.

Henvisninger til andre afsnit:

Se punkt 8 for anbefalede, personlige værnemidler.

Se punkt 13 for forhold vedrørende bortskaffelse.

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

Krav med hensyn til opbevaringslokalerne gælder for alle faciliteter, hvor blandingen håndteres.

7.1.

Forholdsregler for sikker håndtering

Ingen særlige forholdsregler nødvendige, hvis produktet anvendes som anført.

Brandforebyggelse

Ingen særlige forholdsregler nødvendige, hvis produktet anvendes som anført. Produktet

understøtter ikke forbrænding.

Anbefalet udstyr og anbefalede procedurer

Se punkt 8 for personlige værnemidler.

Version:

01.00

Udgivelsesdato:

14/06/2013

Revisionsdato: 14/06/2013

Side 4 af 7

Følg forholdsreglerne, der er anført på mærkaten, så vel som industrielle

sikkerhedsbestemmelser.

Forbudt udstyr og forbudte procedurer

Det er forbudt at ryge, spise eller drikke i områder, hvor blandingen anvendes.

7.2.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares på et tørt sted, adskilt fra stærke oxideringsmidler og stærk syre

Opbevaring

Beholderen opbevares tæt lukket på et tørt sted med god ventilation.

Emballering

Ingen særlige forholdsregler nødvendige, hvis produktet anvendes som anført.

7.3.

Særlige anvendelser

Ingen tilgængelige data.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1.

Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Indholdsstof

Standard

TWA – 8 timer

STEL – 15 min.

8.2.

Eksponeringskontrol

8.2.1

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

Ingen særlig teknisk kontrol, hvis det anvendes som anført.

8.2.2

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne/ansigt

Undgå kontakt med øjnene.

Sørg for øjenskyllestationer på arbejdspladser, hvor produktet håndteres konstant.

Beskyttelse af hud

Der kræves ingen særlige, personlige værnemidler, hvis det anvendes som anført.

Åndedrætsværn

Der kræves ingen særlige, personlige værnemidler, hvis det anvendes som anført.

Version:

01.00

Udgivelsesdato:

14/06/2013

Revisionsdato: 14/06/2013

Side 5 af 7

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1.

Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Vådt uvævet servietmateriale

Lugt

Let kemisk lugt

Lugttærskel

Ikke tilgængelig

pH-værdi

pH-værdi 5 til 7

Smeltepunkt/frysepunkt

Ikke tilgængelig

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval

Ikke tilgængelig

Flammepunkt

>60 ˚C

Fordampningshastighed

Ikke tilgængelig

Antændelighed (fast stof, luftart)

Ikke tilgængelig

Eksplosionsgrænser

Ikke tilgængelig

Damptryk

Ikke tilgængelig

Dampmassefylde

Ikke tilgængelig

Relativ massefylde

Ikke tilgængelig

Opløselighed i vand

Opløselig

Opløselighed i andre opløsningsmidler

Ikke tilgængelig

Viskositet

Ikke tilgængelig

Eksplosive egenskaber

Ikke tilgængelig

Oxiderende egenskaber

Ikke tilgængelig

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1.

Reaktivitet

Dette produkt er ikke reaktivt under de anbefalede opbevarings- og

håndteringsbetingelser (se punkt 7).

10.2.

Kemisk stabilitet

Dette produkt er stabilt under de anbefalede opbevarings- og håndteringsbetingelser (se

punkt 7).

10.3.

Risiko for farlige reaktioner:

Der forventes ingen specifikke farlige reaktioner.

10.4.

Forhold, der skal undgås

Ekstreme temperaturer

Udsættelse for direkte sollys

10.5.

Materialer, der skal undgås:

Undgå kontakt med stærkt oxiderende midler. Servietterne må ikke anvendes sammen

med anioniske materialer og sæber, som reducerer servietternes levetid og

antibakterielle effektivitet.

10.6.

Farlige nedbrydningsprodukter

Termisk nedbrydning kan frigive/danne kulilte (CO), kuldioxid (CO2)

Version:

01.00

Udgivelsesdato:

14/06/2013

Revisionsdato: 14/06/2013

Side 6 af 7

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1.

Oplysninger om toksikologiske virkninger

Gentagen eller langvarig kontakt med blandingen kan forårsage fjernelse af naturlig olie

fra huden, hvilket kan medføre ikke-allergisk kontaktdermatitis og optagelse gennem

huden.

Blanding

Ingen toksikologiske data for blandingen.

Hudætsning/-irritation

Ingen irritationsproblemer, hvis det anvendes som anført.

Alvorlig øjenskade/-irritation:

Ingen irritationsproblemer, hvis det anvendes som anført.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Ingen irritationsproblemer, hvis det anvendes som anført.

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

12.1.

Toksicitet

Ingen data om toksisk indvirkning på vandmiljøet tilgængelige for stofferne.

Blandinger

Ingen data om toksisk indvirkning på vandmiljøet tilgængelige for blandingen.

12.2.

Persistens og nedbrydelighed:

Ingen tilgængelige data.

12.3.

Bioakkumuleringspotentiale

Ingen tilgængelige data.

12.4.

Mobilitet i jord

Ingen tilgængelige data.

12.5.

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen tilgængelige data.

12.6.

Andre negative virkninger

Ingen tilgængelige data.

PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

13.1.

Metoder til affaldsbehandling

Kemiske rester inklusive forurenede beholdere klassificeres generelt som farligt affald, og

som sådanne dækkes de af bestemmelserne, der gælder på stedet. Kontakt den lokale

renovationsmyndighed for råd og vejledning, eller overgiv det til en virksomhed, der har

licens til at behandle kemisk affald.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

Version:

01.00

Udgivelsesdato:

14/06/2013

Revisionsdato: 14/06/2013

Side 7 af 7

Dette produkt er ikke klassificeret som farligt gods til transport med hensyn til

transportbestemmelserne.

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1.

Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med

hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Ikke klassificeret i henhold til DSD(67/548/EF), DPD(1999/45/EF) og CLP(1272/2008/EF)

15.2.

Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Ingen tilgængelige data

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

De fulde risikosætninger og sikkerhedssætninger nævnt under punkt 2 og 3:

R21/22:

Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse.

R36:

Irriterer øjnene

R37/38:

Irriterer åndedrætsorganerne og huden.

R41:

Risiko for alvorlig øjenskade.

R50:

Meget giftig for organismer, der lever i vand.

Fulde faresætninger og sikkerhedssætninger nævnt under punkt 2 og 3:

H318:

Forårsager alvorlig øjenskade.

Forkortelser:

ADR: Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej.

IMDG: International Maritime Dangerous Goods. (International transport af farligt gods

ad søvej)

IATA: International Air Transport Association. (International lufttransport af farligt gods)

ICAO: International Civil Aviation Organisation (International civil luftfartsorganisation)

RID: Reglementet for international jernbanetransport af farligt gods.

Dette datablad blev udarbejdet ved brug af eksterne data fra vores leverandør og uafhængige

laboratorier. Dette sikkerhedsdatablad indeholder alle de nødvendige oplysninger til udførelse af

en COSHH-vurdering. Dette dokument udgør IKKE i sig selv brugerens egen vurdering af risici på

arbejdsstedet som påkrævet i henhold til Arbejdsmiljøloven.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad afgives i god tro og er, så vidt vi ved, korrekte. Vi

hæfter ikke for evt. tab eller skade som direkte følge af brug af virksomhedens produkter eller af

oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad, især finansielle eller økonomiske tab, med mindre det

kræves i henhold til loven.

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information