INCIDIN 70

Danmark - dansk - Ecolab

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

24-11-2017

Tilgængelig fra:
ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
Autorisationsnummer:
116165E

Dokumenter på andre sprog

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

24-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

28-11-2017

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

26-11-2017

Version:

05.00

Udstedelsesdato: 17/11/2008

Revisiondato: 28/06/2013

Side 1 af 8

SIKKERHEDSDATABLAD

(REACH-forordning (EU) Nr. 1907/2006 - Nr. 453/2010)

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF VIRKSOMHEDEN

1.1.

Produktbeskrivelse

Produktnavn: Ecolab/Medipal Incidin 70

Produktkode: W152 110

1.2.

Relevante, identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen samt

anvendelser, der frarådes: Desinficerende vådservietter til desinficering af hårde

flader

1.3.

Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Registreret virksomhedsnavn: Pal International Limited

Adresse: Bilton Way, Lutterworth, Leicestershire, LE17 4JA, Det Forenede Kongerige

Telefon: +44 (0) 1455 555 700 Fax: +44 (0) 1455 555 755

E-mail: info@palinternational.com

www.palinternational.com

1.4.

Nødtelefon

Telefon: +44 (0) 1455 555 742 (09:00 – 17:30)

Telefon: +44 (0) 7725 204 194 (uden for kontortid i Det Forenede Kongerige)

www.palinternational.com

Nationale rådgivende organ/Giftinformation: 82121212 (Giftlinjen)

PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

2.1.

Klassificering af stoffet eller blandingen – i henhold til 67/548/EF,

1999/45/EF, 1272/2008/EF

I henhold til DSD(67/548/EF), DPD(1999/45/EF) og CLP(1272/2008/EF) dette produkt er

mærket med

R11 [H225]: Meget brandfarlig.

2.2.

Mærkningselementer

I henhold til DPD(1999/45/EF) og CLP(1272/2008/EF skal dette produkt påføres følgende

farepiktogram. Signalord: Fare. Faresætninger, H225: Meget brandfarlig væske og damp.

2.3.

Andre farer.

Ingen andre

Version:

05.00

Udstedelsesdato: 17/11/2008

Revisiondato: 28/06/2013

Side 2 af 8

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNINGER OM INDHOLDSSTOFFER

3.1.

Stoffer/blandinger

Ingredienser

CAS Nr.

EU nr.

Klassificerin

(67/548/E

ØF)

Klassificering

sforordning

(EF) Nr.

1272/2008

Indhold

Ethanol

64-17-5

200-578-6

F; R11

Brandf. væs.

H225

<75 %

Propan-2-ol

67-63-0

200-661-7

F; R11

Xi; R36, R67

Brandf. væs.

H225

Irrit. øj. 2, H319

STOT SE3, H336

<5 %

Se punkt 16 for de fulde R-sætninger nævnt i dette afsnit

Se punkt 16 for de fulde H-sætninger nævnt i dette afsnit

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

4.1.

Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt

Som en generel regel skal der altid søges lægehjælp, hvis der er tvivl, eller hvis

symptomerne vedvarer.

Giv ALDRIG en bevidstløs noget gennem munden.

Indånding

Fjern den tilskadekomne fra farezonen. Hold tilskadekomne varm og i ro. Tilkald læge

ved symptomer på åndedrætsbesvær.

Øjenkontakt

Vask grundigt med rigelige mængder rent vand. Hvis der opstår rødmen, smerter eller

synsforstyrrelser, skal der søges øjenlæge.

Hudkontakt

Fjern forurenet tøj, og vask huden grundigt med sæbe og vand eller et anerkendt

hudrensemiddel. Hvis det forurenede område er udbredt og/eller huden er beskadiget,

skal der søges lægehjælp, eller patienten skal indlægges påhospital.

Indtagelse

Vask munden grundigt med vand. Forsøg ikke at fremkalde opkastning.

Søg straks lægehjælp, og vis mærkaten til lægen.

Version:

05.00

Udstedelsesdato: 17/11/2008

Revisiondato: 28/06/2013

Side 3 af 8

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

5.1.

Slukningsmidler

I tilfælde af brand bruges specifikt egnede slukningsmidler, der er hensigtsmæssige til

den omgivende brand.

5.1.1.

Egnede slukningsmedier

Tørpulver

Skum

Kulsyre (CO2)

Vand

5.1.2.

Uegnede slukningsmedier

Der må ikke bruges vandstråle.

5.2.

Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ingen information tilgængelig

5.3.

Anvisninger til brandmandskab

Kun personale med relevant træning må foretage brandslukning. Undlad ophold i

farezonen uden åndedrætsværn og beskyttelsestøj. Brandslukningsvand må ikke

udledes i vandløb eller grundvandet.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

6.1.

Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og

nødprocedurer

Læs sikkerhedsforanstaltningerne under punkt 7 og 8.

6.2.

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Produktet må ikke udledes til kloaksystemet

6.3.

Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Rengøres helst med et rengøringsmiddel. Der må ikke bruges opløsningsmidler.

6.4.

Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 for anbefalede, personlige værnemidler.

Se punkt 13 for forhold vedrørende bortskaffelse.

PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

Krav med hensyn til opbevaringslokalerne gælder for alle faciliteter, hvor blandingen håndteres.

7.1.

Forholdsregler for sikker håndtering

Ingen særlige forholdsregler nødvendige, hvis det anvendes som anført.

Brandforebyggelse

Ingen særlige forholdsregler nødvendige, hvis det anvendes som anført.

Anbefalet udstyr og anbefalede procedurer

Se punkt 8 for personlige værnemidler.

Version:

05.00

Udstedelsesdato: 17/11/2008

Revisiondato: 28/06/2013

Side 4 af 8

Følg forholdsreglerne, der er anført på mærkaten, så vel som industrielle

sikkerhedsbestemmelser.

Forbudt udstyr og forbudte procedurer

Det er forbudt at ryge, spise eller drikke i områder, hvor blandingen anvendes.

7.2.

Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforeneligheder

Opbevares på et tørt sted, adskilt fra stærke oxideringsmidler og stærk syre

Opbevaring

Beholderen opbevares tæt lukket på et tørt sted med god ventilation.

Emballering

Ingen særlige forholdsregler er nødvendige, hvis produktet anvendes som anført.

7.3.

Særlige anvendelser

Ingen data tilgængelige.

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

8.1.

Kontrolparametre

Grænseværdier for eksponering på arbejdsstedet

Ingrediens

Standard

TWA – 8 timer

STEL – 15 min.

Ethanol

1000 ppm

1920 mg/m³

Propan-2-ol

400 ppm

999 mg/m³

500 ppm

1250 mg/m³

8.2.

Eksponeringskontrol

8.2.1

Passende teknisk kontrol

Ingen særlig teknisk kontrol, hvis det anvendes som anført.

8.2.2

Personlige værnemidler

Øjen-/ansigtsbeskyttelse

Undgå kontakt med øjnene.

Sørg for øjenvaskstationer på arbejdspladser, hvor produktet håndteres konstant.

Beskyttelse af huden

Der kræves ingen særlige, personlige værnemidler, hvis det anvendes som anført.

Åndedrætsværn

Der kræves ingen særlige, personlige værnemidler, hvis det anvendes som anført.

Version:

05.00

Udstedelsesdato: 17/11/2008

Revisiondato: 28/06/2013

Side 5 af 8

PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

9.1.

Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Våd uvævet servietmateriale

Lugt

Alkohollugt

Lugttærskel

Ingen tilgængelige data

pH-værdi

pH-værdi 4 til 8

Smeltepunkt/frysepunkt

-89,5 ˚C

Kogepunkt/-område

Ingen tilgængelige data

Flammepunkt

23 ˚C (c.c. metode)

Fordampningshastighed

Ingen tilgængelige data

Brændbarhed (fast stof, gas)

Ingen tilgængelige data

Eksplosionsgrænser

Ingen tilgængelige data

Damptryk

Ingen tilgængelige data

Dampdensitet

Ingen tilgængelige data

Relativ massefylde

0,785-0,875 g/cm³ (20 ˚C)

Opløselighed i vand

Opløselig

Opløselighed i andre opløsningsmidler

Ingen tilgængelige data

Viskositet

Ingen tilgængelige data

Eksplosive egenskaber

Ingen tilgængelige data

Oxiderende egenskaber

Ingen tilgængelige data

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1.

Reaktivitet

Dette produkt er ikke reaktivt under de anbefalede opbevarings- og

håndteringsbetingelser (se punkt 7).

10.2.

Kemisk stabilitet

Dette produkt er stabilt under de anbefalede opbevarings- og håndteringsbetingelser (se

punkt 7).

10.3.

Risiko for farlige reaktioner

Der forventes ingen specifikke farlige reaktioner.

10.4.

Forhold, der skal undgås

Ekstreme temperaturer

Udsættelse for direkte sollys

Kontakt med flammer og gnister

10.5.

Materialer, der skal undgås

Undgå kontakt med syrer og stærkt oxiderende midler. Servietterne må ikke anvendes

sammen med anioniske materialer og sæber, som reducerer servietternes levetid og

antibakterielle effektivitet.

10.6.

Farlige nedbrydningsprodukter

Termisk nedbrydning kan frigive/danne kulilte (CO), kuldioxid (CO2)

Version:

05.00

Udstedelsesdato: 17/11/2008

Revisiondato: 28/06/2013

Side 6 af 8

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

11.1.

Oplysninger om toksikologiske virkninger

Gentaget eller langvarig kontakt med blandingen kan fjerne naturlig olie fra huden,

hvilket kan medføre ikke-allergisk kontaktdermatitis og optagelse gennem huden.

Blanding

Ingen toksikologiske data er tilgængelige for blandingen.

Hudætsning/-irritation

Ingen irritationsproblemer, hvis det anvendes som anført. Ved længere tids udsættelse

bør der bruges syrefaste handsker.

Alvorlig øjenskade/-irritation:

Ingen irritationsproblemer, hvis det anvendes som anført.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Ingen irritationsproblemer, hvis det anvendes som anført.

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

12.1.

Toksicitet

Ingen data om toksisk indvirkning på vandmiljøet tilgængelige for stofferne.

Blandinger

Ingen data om toksisk indvirkning på vandmiljøet tilgængelige for blandingen.

12.2.

Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelige.

12.3.

Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelige.

12.4.

Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige.

12.5.

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Blandingen anses ikke for at være persistent, bioakkumulerende eller giftig. Dette stof

anses hverken for at være meget persistent eller meget bioakkumulerende.

12.6.

Andre negative virkninger

Ingen data tilgængelige.

PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

13.1.

Metoder til affaldsbehandling

Kemiske rester inklusive forurenede beholdere klassificeres generelt som farligt affald, og

som sådanne dækkes de af bestemmelserne, der gælder på stedet. Kontakt den lokale

renovationsmyndighed for råd og vejledning, eller overgiv det til en virksomhed, der har

licens til at behandle kemisk affald.

Version:

05.00

Udstedelsesdato: 17/11/2008

Revisiondato: 28/06/2013

Side 7 af 8

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

Dette produkt er klassificeret som farligt gods til transport med hensyn til

transportbestemmelserne.

IMDG

14.1

UN-nummer

UN3175

UN3175

UN3175

14.2

UN korrekt

forsendelsesnavn

“Faste stoffer

med brandbar

væske”, n.o.s

(Ethanol)

“Faste stoffer

med brandbar

væske”, n.o.s

(Ethanol)

“Faste stoffer

med brandbar

væske”, n.o.s

(Ethanol)

14.3

Fareklasse(r)

14.4

Emballagegruppe

14.5

Miljørisiko

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

15.1.

Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med

hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

I henhold til DSD(67/548/EF), DPD(1999/45/EF) og CLP(1272/2008/EF)

Dette produkt indeholder ethanol og har følgende faresætninger tilknyttet. H225: Meget

brandfarlig væske og damp.

15.2.

Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen tilgængelige data

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

De fulde risikosætninger og sikkerhedssætninger nævnt under punkt 2 og 3:

R11 :

Meget brandfarlig

R36 :

Irriterer øjnene

R67 :

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed

Fulde faresætninger og sikkerhedssætninger nævnt under punkt 2 og 3:

H225:

Meget brandfarlig væske og damp

H318:

Forårsager alvorlig øjenskade

H336:

Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed

Forkortelser:

ADR: Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej.

IMDG: International Maritime Dangerous Goods. (International transport af farligt gods

ad søvej)

IATA: International Air Transport Association. (International lufttransport af farligt gods)

ICAO: International Civil Aviation Organisation (International civil luftfartsorganisation)

RID: Reglementet for international jernbanetransport af farligt gods.

Version:

05.00

Udstedelsesdato: 17/11/2008

Revisiondato: 28/06/2013

Side 8 af 8

Dette datablad blev udarbejdet ved brug af eksterne data fra vores leverandør og uafhængige

laboratorier. Dette sikkerhedsdatablad indeholder alle de nødvendige oplysninger til udførelse af

en COSHH-vurdering. Dette dokument udgør IKKE i sig selv brugerens egen vurdering af risici på

arbejdsstedet som påkrævet i henhold til Arbejdsmiljøloven.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad afgives i god tro og er, så vidt vi ved, korrekte. Vi

hæfter ikke for evt. tab eller skade som direkte følge af brug af virksomhedens produkter eller af

oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad, især finansielle eller økonomiske tab, med mindre det

kræves i henhold til loven.

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information