Gnatrol SC Suspensionskoncentrat

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: SEGES Landbrug & Fødevarer

Køb det nu

Hent Indlægsseddel (PIL)
06-01-2023
Hent Produktets egenskaber (SPC)
31-12-2022

Aktiv bestanddel:

Bacillus

Tilgængelig fra:

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.

INN (International Name):

Bacillus

Lægemiddelform:

Suspensionskoncentrat

Sammensætning:

180000000000 CFU/l Bacillus thuringiensis ssp. israelensis AM65-52

Produkt oversigt:

Miljøstyrelsens godkendelse: Må kun anvendes til bekæmpelse af larver af sørgemyg i prydplanter dyrket i åbne og lukkede væksthuse.; Behandlingsfrist: Ingen; Forbehold: Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.; Afstand til vandløb: Ingen afstandskrav.; Afstand til §3-områder: Ingen afstandskrav.; Afstand til veje, beboelse mv.: Ingen afstandskrav.

Autorisation status:

Markedsført

Indlægsseddel

                6.625"
6.5625"
13.1875"
6.875"
PAGE 3
FRONT
CYAN
MAGENTA
YELLOW
BLACK
PANTONE 032
PANTONE 300
PANTONE 347
PANTONE 348
PANTONE 424
05605-91-02
04-9355/R6
S DEBBS
12-08-20
BASE LABEL TAB
BRUGSANVISNING
Til anvendelse på krydderurter og salat i væksthus samt til
bekæmpelse af stankelbenslarver på golfbaner
AFGRØDE
SKADEVOLDER
DOSERING PR.
BEHANDLING
ANTAL
BEHANDLINGER
(INTERVAL)
BEHANDLINGSTIDSPUNKT
(VÆKSTSTADIER)
SPRØJTEFRIST/
PHI
Krydderurter og
salat i væksthus
Larver af sørgemyg
5-10* ml/m
2
Max. 3
(interval 5-7 dage)
Alle vækststadier fra
stikning/plantning
7 dage
Golfbaner
Stankelbenslarver
3-6* l/ha
Max. 3
(interval 5-7 dage)
Bedst på små larver i
september/oktober måned.
Ved behov desuden
behandling i april, når
larverne igen har påbegyndt
fødeoptagelsen.
Ingen
*Laveste dosering kan anvendes mod mindre populationer af små larver
i de tidlige larvestadier, samt hvis det er et led i et inte-
greret behandlingssystem med andre metoder. Temperaturen bør være
over 15˚C.
Bakterien _Bacillus thuringiensis_ dør, når den udsættes for
UV-lys, så bedste tid på døgnet at behandle er sen aften – hvor
lar-
verne er aktive – eller tidlig morgen, inden solen står op.
Behandlingen skal gentages op til 3 gange med et interval på 5-7 dage
i den periode, hvor larverne er til stede og jo tidligere, man kommer
i gang med behandlingen – jo bedre effekt. Gnatrol SC kan
sprøjtevandes, så de øverste 3-4 cm af jorden er gennemvædet.
Gennemvanding bør have fundet sted inden sprøjtevanding –
ikke omvendt.
_Sprøjteteknik/udstyr:_
I væksthus: Udvandes eller sprøjtevandes på bede/borde.
På golfbaner: Der anvendes mindst 400 l vand pr. ha.
_Risiko for skade:_ Skade på kulturplanter er ikke sandsynlig.
INSEKTMIDDEL
INDHOLD 10 LITER (NETTO)
List No. 05605-91-02
04-9355/R6
Producent:
Valent BioSciences LLC
1910 Innovation Way, Suite 100
Libertyville, IL 60048 U.S.A.
1-800-323-9597
® Varemærke reg. af Valent BioSciences LLC, U.S.A.
Godkendelsesindehaver:
SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE SA
Parc d
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                Gnatrol SC
PRODUKTNAVN
:
_Bacillus thuringiensis_ subsp. _israelensis_ 123 g/l Opslæmning
koncentrat
ANDRE FORMER FOR
IDENTIFIKATION
:
1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR
1.3 NÆRMERE OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AF SIKKERHEDSDATABLADET
E-MAIL ADRESSE PÅ PERSON
ANSVARLIG FOR DETTE SDS
:
sds@sumitomo-chemical.eu
1.2 RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN
SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES
PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF
SELSKABET/VIRKSOMHEDEN
1.4 NØDTELEFON
LEVERANDØR
TELEFONNUMMER
:
Producent:
VALENT BIOSCIENCES LLC
1910 Innovation Way, Suite 100
Libertyville, Illinois 60048
USA
+1 800 323 9597
Leverandør:
SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S
Parc d'affaires de Crécy
10A rue de la voie lactée
69370 Saint-Didier-Au-Mont-D'Or
France
+33 (0)4 78 64 32 60
sds@sumitomo-chemical.eu
ER I OVERENSSTEMMELSE MED FORORDNING (EF) NR. 1907/2006 (REACH), BILAG
II - DANMARK
ANVENDELSESOMRÅDE
:
Til brug som bioinsekticid. Kun til professionel brug.
NATIONALT RÅDGIVENDE ORGAN/GIFTINFORMATIONSCENTRAL
:
TELEFONNUMMER
Giftlinjen: (+45) 82 12 12 12 (døgnet rundt)
+45 8988 2286 (NCEC, 24h)
SIKKERHEDSDATABLAD
Gnatrol SC
PRODUKTKODE
:
ABG-6193
PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION
Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger
og symptomer.
KLASSIFICERING I HENHOLD TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
(EF) NR. 1272/2008 [CLP/GHS]
2.1 KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN
PRODUKTDEFINITION
:
Blanding
2.2 MÆRKNINGSELEMENTER
SIGNALORD
:
FARESÆTNINGER
:
FOREBYGGELSE
:
SIKKERHEDSSÆTNINGER
REAKTION
:
OPBEVARING
:
Intet signalord.
Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
P261 - Undgå indånding af spray.
P302 + P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
Ikke relevant.
Ikke klassificeret.
GENERELT
:
P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.
Dette produkt er ikke klassificeret som farligt i henhold til
forordning (EF) 1272/2008 med ændringer.
_UDGIVELSESDATO/REVISIONSDATO_
:_ 22/11/2022_
_DATO FOR FORRIGE UDGAVE_
_: Ingen tidligere val
                
                Læs hele dokumentet