Fluvor 80 mg depottabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
21-03-2016

Aktiv bestanddel:

FLUVASTATINNATRIUM

Tilgængelig fra:

Stada Arzneimittel AG

ATC-kode:

C10AA04

INN (International Name):

fluvastatin

Dosering:

80 mg

Lægemiddelform:

depottabletter

Produktets egenskaber

                16. MARTS 2016
PRODUKTRESUMÉ
FOR
FLUVOR, DEPOTTABLETTER
0.
D.SP.NR.
25127
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Fluvor
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hver depottablet indeholder 84,24 mg fluvastatinnatrium svarende til
80 mg fluvastatin.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Depottabletter
Gule, runde, hvælvede tabletter.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Dyslipidæmi
Behandling af primær hyperkolesterolæmi eller blandet dyslipidæmi
hos voksne som
supplement til diæt, når diæt og andre ikke-farmakologiske
behandlinger (f.eks. motion,
vægttab) er utilstrækkeligt.
Sekundær forebyggelse ved koronar hjertesygdom
Sekundær forebyggelse af alvorlige kardielle hændelser hos voksne
med koronar
hjertesygdom efter perkutan koronar intervention (se pkt. 5.1).
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Fluvor 80 mg depottabletter kan ikke deles. Ved doser på 20 mg og 40
mg skal der
anvendes andre fluvastatin lægemidler.
_41045_spc.doc_
_Side 1 af 16_
Voksne
_Dyslipidæmi_
Forud for behandlingen med Fluvor bør patienten sættes på en
kolesterolsænkende
standarddiæt, som bør fortsættes under behandlingen.
Start- og vedligeholdelsesdosis skal tilpasses individuelt ud fra
baselineniveau af LDL-
kolesterol (LDL-C) og det behandlingsmål, der skal nås.
Det anbefalede dosisinterval er 20 til 80 mg/dag. Til patienter, hvor
målet for LDL-C-
reduktion er <25 %, kan en startdosis på 20 mg som én kapsel om
aftenen anvendes. Til
patienter, hvor målet for LDL-C-reduktion er ≥25 %, er den
anbefalede startdosis 40 mg
som én kapsel om aftenen. Dosis kan optitreres til 80 mg daglig
administreret som én dosis
på et hvilket som helst tidspunkt af dagen eller som 40 mg kapsel 2
gange om dagen (en
om morgenen og en om aftenen).
Den maksimale lipidsænkende effekt ved en given dosis nås inden for
4 uger.
Dosisjusteringer bør foretages med intervaller på 4 uger eller mere.
Sekundær forebyggelse ved koronar hjertesygdom
Hos patienter med koronar hjertesygdom efter perkutan koronar
i
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt