Flunipaste 50 mg/g oral gel

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
02-01-2023

Aktiv bestanddel:

Flunixinmeglumin

Tilgængelig fra:

ScanVet Animal Health A/S

ATC-kode:

QM01AG90

INN (International Name):

Flunixinmeglumin

Dosering:

50 mg/g

Lægemiddelform:

oral gel

Terapeutisk gruppe:

Hest

Autorisation dato:

2016-04-02

Produktets egenskaber

                19. DECEMBER 2022
PRODUKTRESUMÉ
FOR
FLUNIPASTE, ORAL GEL
0.
D.SP.NR.
28910
1.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
Flunipaste
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 g gel indeholder:
Flunixinmeglumin, svarende til flunixin 50 mg
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Oral gel.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
DYREARTER
Hest.
4.2
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Til lindring af inflammation og smerter forårsaget af aseptiske
inflammationer i
bevægeapparatet samt til lindring af smerte forårsaget af kolik.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Bør ikke anvendes ved hjerte-, lever-, nyrelidelser, ved risiko for
gastrointestinal
blødning eller sårdannelse eller hæmatologiske lidelser.
Bør ikke anvendes til dyr, der er overfølsomme over for det aktive
stof eller over for et
eller flere af hjælpestofferne.
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER
Brug af veterinærlægemidlet kan føre til midlertidig lindring
grundet den afhjælpende effekt på
inflammatoriske symptomer. Dette kan fremstå som effektiv behandling
af den underlæggende
sygdom. Årsagen til den underlæggende inflammatoriske sygdom bør
bestemmes og behandles
med korrekt samtidig behandling.
_dk_hum_52919_spc.doc_
_Side 1 af 5_
4.5
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER FOR DYRET
Brug til dyr under 6 uger gamle og til gamle dyr kan indebære
yderligere risiko
for
bivirkninger.
H vis brug til disse aldersgrupper ikke kan undgås, kan det være
nødvendigt at reducere
dosis og observere dyrene nøje klinisk.
Undgå at bruge præparatet til dehydrerede, hypovolæmiske eller
hypotensive
dyr, da der
kan være risiko for øget nyretoksisitet.
Af hensyn til risikoen for gastrointestinale bivirkninger, bør den
maximale
behandlingsvarighed ikke overskrides. Dette gælder især heste med
kolik.
Flunixin er toksisk for ådselædende fugle. Må ikke administreres
til dyr, der er kan indgå i
den vilde faunas fødekæde. Ved dødsfald eller aflivning af
behandlede dyr, skal det sikres,
at det afdøde dyr ikke er tilgængelig for den vil
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt