Fluconazol "Accord" 200 mg kapsler, hårde

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
17-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
05-03-2018

Aktiv bestanddel:

FLUCONAZOL

Tilgængelig fra:

Accord Healthcare B.V.

ATC-kode:

J02AC01

INN (International Name):

FLUCONAZOL

Dosering:

200 mg

Lægemiddelform:

kapsler, hårde

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2012-10-04

Indlægsseddel

                1
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
FLUCONAZOL ACCORD 50 MG HÅRDE KAPSLER
FLUCONAZOL ACCORD 150 MG HÅRDE KAPSLER
FLUCONAZOL ACCORD 200 MG HÅRDE KAPSLER
fluconazol
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN INDEHOLDER
VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give lægemidlet til
andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får
bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Fluconazol Accord
3.
Sådan skal du tage Fluconazol Accord
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Fluconazol Accord tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes
antimykotika (antisvampemidler). Det aktive
stof er fluconazol. Fluconazol Accord anvendes til behandling af
infektioner, der er forårsaget af svampe
og det kan også anvendes til at forhindre, at du får en
candida-infektion.
_Candida_
er den mest almindelig
årsag til svampeinfektioner.
VOKSNE
Din læge kan have ordineret Fluconazol Accord til behandling af
følgende svampeinfektioner:
•
Kryptokokmeningitis – en svampeinfektion i hjernen.
•
Kokcidioidomykose – en sygdom i luftrørene/lungerne.
•
Infektioner forårsaget af
_Candida_
i blodet, organer (f.eks. hjerte og lunger) eller urinvejene.
•
Mukøs candidiasis - infektion, der påvirker slimhinderne i mund og
hals, og tandprotesesvamp
•
Genital candidiasis - infektion i skeden eller penis
•
Hudinfektioner - f.eks. fodsvamp, ringorm, svamp i lysken,
negleinfektioner
Du kan også have
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                28. FEBRUAR 2018
PRODUKTRESUMÉ
FOR
FLUCONAZOL ”ACCORD”, HÅRDE KAPSLER
1.
D.SP.NR.
27735
2.
LÆGEMIDLETS NAVN
Fluconazol ”Accord”
3.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hver hård kapsel indeholder 50 mg, 150 mg eller 200 mg fluconazol.
Hjælpestoffer:
50 mg:
Indeholder 52 mg lactosemonohydrat
150 mg:
Indeholder 157 mg lactosemonohydrat
200 mg:
Indeholder 210 mg lactosemonohydrat
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
4.
LÆGEMIDDELFORM
Hårde kapsler.
50 mg:
Kapsel størrelse 4, hvid underdel og grøn overdel.
150 mg:
Kapsel størrelse 1, blå underdel og blå overdel.
200 mg:
Kapsel størrelse 0, hvid underdel og hvid overdel.
5.
KLINISKE OPLYSNINGER
5.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Fluconazol ”Accord” er indiceret til følgende svampeinfektioner
(se pkt. 5.1).
Fluconazol ”Accord” er indiceret til voksne til behandling af:

Kryptokokmeningitis (se pkt. 4.4)

Kokcidioidomykose (se pkt. 4.4)

Invasiv candidiasis

Mukøs candidiasis inklusive orofaryngeal og øsofageal candidiasis,
candiduri og
kronisk mukokutan candidiasis
_48500_spc.docx_
_Side 1 af 22_

Kronisk oral atrofisk candidiasis (øm mund efter protese), hvis
mundhygiejnen eller
lokalbehandling er utilstrækkelig

Vaginal candidiasis, akut eller recidiverende, hvis lokalbehandling
ikke er relevant.

_Candida_-balanitis, hvis lokalbehandling ikke er relevant

Dermatomykoser inklusive tinea pedis, tinea corporis, tinea cruris,
tinea versicolor og
dermale _Candida_-infektioner, når systemisk behandling er indiceret

Tinea unguinium (onykomykose), hvis andre stoffer ikke er relevante
Fluconazol ”Accord” er indiceret profylaktisk hos voksne

Mod tilbagefald af kryptokokmeningitis hos patienter med høj risiko
for recediv

Mod tilbagefald af orofaryngeal eller øsofageal candidiasis hos
patienter med hiv-
infektion, der har høj risiko for recediv

For at reducere forekomsten af rekurrerende vaginal candidiasis (4
eller flere episoder
om året)

Mod _Candida_-infektioner hos patienter med 
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt