Flocter WP5 Vanddispergerbart pulver

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: SEGES Landbrug & Fødevarer

Køb det nu

Hent Indlægsseddel (PIL)
14-11-2021
Hent Produktets egenskaber (SPC)
21-03-2017

Aktiv bestanddel:

Bacillus

Tilgængelig fra:

Bayer A/S

INN (International Name):

Bacillus

Lægemiddelform:

Vanddispergerbart pulver

Sammensætning:

3500000000000 CFU/kg Bacillus firmus I-1582

Produkt oversigt:

Miljøstyrelsens godkendelse: Må kun anvendes til bekæmpelse af nematoder i gulerødder på friland.; Behandlingsfrist: Ingen.; Forbehold: Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.; Afstand til vandløb: Ingen afstandskrav.; Afstand til §3-områder: Ingen oplysninger; Afstand til veje, beboelse mv.: Ingen oplysninger

Autorisation status:

Udgået

Indlægsseddel

                FORSIGTIG
BRUGSANVISNINGEN SKAL FØLGES FOR IKKE AT BRINGE MEN-
NESKERS SUNDHED OG MILJØET I FARE (EUH401).
Indeholder _Bacillus firmus_ I-1582; kan udløse en allergisk
reaktion.
Undgå indånding af pulver (P261).
Undgå kontakt med huden og øjnene.
Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for
arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.
Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdata-
blad.
_Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede for-_
_skrifter kan medføre straf:_
MÅ KUN ANVENDES TIL BEKÆMPELSE AF NEMATODER I
GULERØDDER PÅ FRILAND.
MÅ IKKE ANVENDES MOD ANDRE SKADEVOLDERE OG IKKE I
HØJERE DOSERINGER END DE I BRUGSANVISNINGEN NÆVNTE.
UNDGÅ FORURENING AF VANDMILJØET MED PRODUKTET ELLER
MED BEHOLDERE, DER HAR INDEHOLDT PRODUKTET.
Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP
1
).
OPBEVARES UTILGÆNGELIGT FOR BØRN (P102).
MÅ IKKE OPBEVARES SAMMEN MED FØDEVARER, DRIKKEVA-
RER OG FODERSTOFFER.
FØRSTE HJÆLP
INDÅNDING:
Bring personen i frisk luft.
HUD:
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rige-
ligt sæbe og vand (P302+P352).
ØJNE:
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt
med vand i flere minutter 305+P351+P338).
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan
gøres let. Fortsæt skylning.
INDTAGELSE: Fremkald ikke opkastning. Søg læge.
BRUGSANVISNING
AFGRØDER
Flocter kan anvendes i gulerødder som angribes af fritlevende
nematoder.
VIRKNINGSSPEKTRUM
Flocter indeholder nyttebakterien Bacillus firmus. Bacillus firmus
reducerer skader på
gulerødder forvoldet af gulerodscystenematoden _(Heterodera
carotae)_, fritlevende ne-
matoder _(Trichodorus spp og Pratylenchus spp.)_ og rodgallenematoden
_(Meloidogyne _
_spp.)._
Flocter virker både direkte på nematoderne og indirekte på
planterne. Flocter hæfter
sig på nematode æggene og gennembryder æggeskallen og konsumerer
indholdet.
Virkningen er størst på udifferentierende æg eller tidlige
udviklingsstadier.
Flocter koloniserer rødderne og nedbryder røddernes rodexudater.
Rodexudaterne
tiltrækker nema
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006
FLOCTER WP5
1/8
Udgave 1 / DK
Revisionsdato: 21.03.2017
102000024952
Udskrevet den: 21.03.2017
PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/
VIRKSOMHEDEN
1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR
HANDELSNAVN
FLOCTER WP5
PRODUKTKODE (UVP)
80240511, 84893153
1.2 RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN
SAMT ANVENDELSER, DER
FRARÅDES
ANVENDELSE
Insektmiddel, Nematodemiddel
1.3 NÆRMERE OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AF SIKKERHEDSDATABLADET
LEVERANDØR
Bayer A/S, Bayer CropScience
Arne Jacobsens Allé 13
2300 København S
Danmark
TELEFON
(+45) 45 23 50 00
TELEFAX
(+45) 45 23 52 60
ANSVARLIG AFDELING
E-mail: MSDS.Nordic@bayer.com
1.4 NØDTELEFON
NØDTELEFON
(+45) 45 23 50 00 (døgnet rundt)
PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION
2.1 KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN
KLASSIFICERING I HENHOLD TIL MILJØSTYRELSENS GODKENDELSESTEKST
Ikke klassificeret, klassifikationskriterierne er ikke opfyldt.
2.2 MÆRKNINGSELEMENTER
MÆRKNING I HENHOLD TIL MILJØSTYRELSENS GODKENDELSESTEKST
Mærkningspligtig.
FARESÆTNINGER
Indeholder bacillus firmus. Kan forårsage overfølsomhed.
EUH401
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og
miljøet i fare.
SIKKERHEDSSÆTNINGER
P102
Opbevares utilgængeligt for børn.
P261
Undgå indånding af pulver.
P302 + P352
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand.
P501
Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale regler.
2.3 ANDRE FARER
Ingen andre kendte farer.
SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006
FLOCTER WP5
2/8
Udgave 1 / DK
Revisionsdato: 21.03.2017
102000024952
Udskrevet den: 21.03.2017
PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER
3.2 BLANDINGER
KEMISK KARAKTERISERING
Vanddispergerbart pulver (WP)
FARLIGE KOMPONENTER
Faresætninger i henhold til Forordning (EF) nr. 1272/2008
NAVN
CAS-NR. /
EF-NR. /
REACH REG. NO.
KLASSIFICERING
KONC. [%]
FORORDNING (EF) NR.
1272/2008
Bacillus firmus (Strain I-
1582)
(contains 7.1 x 10 exp10
CFU per gram)

                
                Læs hele dokumentet