Flagyl 400 mg filmovertrukne tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
16-01-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
13-02-2023

Aktiv bestanddel:

METRONIDAZOL

Tilgængelig fra:

2care4 ApS

ATC-kode:

P01AB01

INN (International Name):

metronidazole

Dosering:

400 mg

Lægemiddelform:

filmovertrukne tabletter

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2018-06-05

Indlægsseddel

                INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
FLAGYL
® 400 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
Metronidazol
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil
vide.
– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad
derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt
for andre,
selvom de har de samme symptomer, som du har.
– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Flagyl
3. Sådan skal du tage Flagyl
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Flagyl er et bakteriedræbende lægemiddel (antibiotikum).
Du kan bruge Flagyl til:
– forebyggelse og behandling af infektioner med bakterier og andre
mikroorganismer, som metronidazol virker på
– Morbus Crohn (kronisk betændelse i tarmen).
Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det
bedre.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE FLAGYL
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og
oplysningerne på
doseringsetiketten.
TAG IKKE FLAGYL:
– hvis du er allergisk over for metronidazol, andre lignende stoffer
eller et af de øvrige indholdsstoffer i Flagyl (angivet i afsnit 6).
ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du
tager Flagyl:
– hvis du har en blodsygdom
– hvis du har en sygdom i centralnervesystemet, f.eks. epilepsi,
Parkinsons sygdom, Alzheimers sygdom eller multipel sklerose
– hvis du har en alvorlig leversygdom
– hvis du er i dialyse
– hvis du er i behandling med lithium (mod manisk depression dvs.
skiftende perioder med opstemthed/overaktiv
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                10. FEBRUAR 2023
PRODUKTRESUMÉ
FOR
FLAGYL, FILMOVERTRUKNE TABLETTER (2CARE4)
0.
D.SP.NR.
2048
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Flagyl
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Metronidazol 400 mg
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukne tabletter (2care4).
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Metronidazol er indiceret til voksne og børn.
Forebyggelse og behandling af infektioner forårsaget af
metronidazolfølsomme
mikroorganismer. Lokale retningslinjer vedrørende korrekt brug af
antibiotika bør følges.
Aktiv Morbus Crohn.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Dosering
INFEKTIONER MED ANAEROBE BAKTERIER
Voksne: 400 mg 3 gange daglig.
Børn: 30-50 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser.
AKUT AMØBEDYSENTERI OG AMØBELEVERABSCES
Voksne: 2 g 1 gang daglig i 3 dage eller 600-800 mg 3 gange daglig i
5-10 dage.
Børn: 35-50 mg/kg/døgn fordelt på 3 doser i 5 dage.
ASYMPTOMATISK INTESTINAL AMØBIASIS
Voksne: 600-800 mg 3 gange daglig i 10 dage.
_dk_hum_59291_spc.doc_
_Side 1 af 10_
Børn: 25-40 mg/kg/døgn fordelt på 2-4 doser i 5-10 dage.
GIARDIASIS
Voksne: 2 g 1 gang daglig i 2-3 dage eller 200 mg 3 gange daglig i 7
dage.
Børn: 25-40 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser i 7 dage.
TRICHOMONIASIS
Voksne: 200 mg 2 gange daglig i 6 dage eller 2 g 1 gang.
ULCERØS GINGIVITIS
Voksne: 200 mg 3 gange daglig i 3 dage.
USPECIFIK VAGINITIS
Voksne: 2 g 1. og 3. dag eller 400 mg 2 gange daglig i 7 dage.
MORBUS CROHN
Voksne: 400 mg 2 gange daglig.
Børn: 15 mg/kg/døgn fordelt på 2 doser.
PROFYLAKTISK VED OPERATIONER MED RISIKO FOR INFEKTIONER MED ANAEROBE
BAKTERIER
Voksne: 1 g som engangsdosis.
Børn: 25 mg/kg.
EVENTUEL POSTOPERATIV BEHANDLING
Som angivet ovenfor under: Infektioner med anaerobe bakterier.
NEDSAT LEVERFUNKTION
Dosisreduktion ved svær leverinsufficiens.
Administration
Til oral anvendelse.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Overfølsomhed over for metronidazol, andre nitroimidazolderivater
eller over for et eller
flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER OG FORSI
                
                Læs hele dokumentet