FILAVAC VHD K C+V injektionsvæske, suspension

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
11-12-2023

Aktiv bestanddel:

Kanin haemorrhagisk virus (RHDV2), variant stamme LP.SV.2012 (variant 2010, RHDV2) (inaktiveret)

Tilgængelig fra:

Filavie SAS

ATC-kode:

QI08AA01

INN (International Name):

Rabbit haemorrhagic virus (RHDV2), variant strain LP.SV.2012 (variant 2010, RHDV2) (disabled)

Lægemiddelform:

injektionsvæske, suspension

Terapeutisk gruppe:

Små gnavere (f.eks. kaniner)

Autorisation dato:

2018-10-05

Produktets egenskaber

                6. DECEMBER 2023
PRODUKTRESUMÉ
FOR
FILAVAC VHD K C+V, INJEKTIONSVÆSKE, SUSPENSION
0.
D.SP.NR.
30513
1.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
FILAVAC VHD K C+V
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
0,5 ml dosis af vaccinen indeholder:
Aktive stoffer:
Kaninhæmoragisk sygsomsvirusstamme LP.SV.2012
(variantstamme 2010, RHDV2),
inaktiveret.........................................min 1 BD90 % *
Kaninhæmoragisk sygsomsvirusstamme IM507.SC.2011
(klassisk stamme, RHDV1),
inaktiveret...............................................min 1 BD90 %
*
Adjuvans
Aluminiumhydroxid
............................................................................0,35
mg
(*) Beskyttende dosis til mindst 90 % af de vaccinerede dyr.
Hjælpe stoffer:
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, suspension
Rødlig, homogen suspension.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
DYREARTER
Kanin
_dk_hum_58615_spc.doc_
_Side 1 af 5_
4.2
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Til aktiv immunisering af kaniner fra 10 ugers alderen for at reducere
dødeligheden på
grund af kaninhæmoragisk sygdom forårsaget af virusstammerne
klassisk (RHDV1) og
type 2 (RHDV2).
Indtræden af immunitet: 1 uge.
Varighed af immunitet: 1 år.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Ingen
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER
Vacciner kun raske kaniner.
Der foreligger ingen oplysninger om brugen af vaccinen til
seropositive dyr, herunder dyr
med maternelle antistoffer. I situationer, hvor der forventes et højt
niveau af antistoffer,
skal vaccinen derfor justeres i overensstemmelse hermed.
Effektiviteten af vaccine til dyr, som er yngre end 10 uger gamle, er
ikke påvist.
4.5
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER FOR DYRET
Ikke relevant.
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER FOR PERSONER, DER ADMINISTRERER
LÆGEMIDLET
I tilfælde af selvinjektion ved hændeligt uheld skal der straks
søges lægehjælp, og
indlægssedlen eller etiketten bør vises til lægen.
ANDRE FORSIGTIGHEDSREGLER
-
4.6
BIVIRKNINGER
En midlertidig stigning i kropstemperaturen på op til 1,6 °C
                
                Læs hele dokumentet