Fentanyl "Hameln" 50 mikrogram/ml injektionsvæske, opløsning

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
16-01-2024
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
13-11-2023

Aktiv bestanddel:

FENTANYLCITRAT

Tilgængelig fra:

hameln pharma GmbH

ATC-kode:

N01AH01

INN (International Name):

fentanyl citrate

Dosering:

50 mikrogram/ml

Lægemiddelform:

injektionsvæske, opløsning

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2003-06-08

Indlægsseddel

                INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL PATIENTEN
Fentanyl Hameln 50 mikrog/ml injektionsvæske, opløsning
Aktivt stof: fentanyl
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apoteketspersonalet, hvis der er mere, du vil
vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give
lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de
har de samme symptomer,
som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
Navnet på denne medicin er Fentanyl Hameln injektionsvæske,
opløsning, 50 mikrogram/ml; den vil
blive nævnt som Fentanyl Hameln i resten af indlægssedlen.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge Fentanyl Hameln
3.
Sådan skal du bruge Fentanyl Hameln
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Fentanyl Hameln tilhører en gruppe af stærke smertestillende midler,
der kaldes opioider. I lave doser
bruges Fentanyl Hameln til at dulme smerter under kortvarige
operationer. Fentanyl Hameln bliver
brugt til både at dæmpe smerter samt til at nedsætte
åndedrætsfrekvensen, når du er lagt i respirator.
Under større operationer bruges Fentanyl Hameln sammen med et andet
smertestillende middel kaldet
neuroleptika, til at få dig til at falde i søvn.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE FENTANYL HAMELN
BRUG IKKE FENTANYL HAMELN HVIS DU:
-
er
ALLERGISK
over for fentanyl, andre morfinlignende stoffer, eller et af de
øvrige indholdsstoffer i
Fentanyl Hameln 50 mikrog/ml injektionsvæske, opløsning (angivet i
afsnit 6). En allergisk
reaktion kan vise sig som udslet, kløe, hævet ansigt eller læber,
eller åndenød.
-
lid
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                7. NOVEMBER 2023
PRODUKTRESUMÉ
FOR
FENTANYL "HAMELN", INJEKTIONSVÆSKE, OPLØSNING
0.
D.SP.NR.
20579
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Fentanyl "Hameln"
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml injektionsvæske, opløsning indeholder:
Fentanylcitrat
0,0785 mg
ækvivalent med fentanyl
0,050 mg
1 ampul med 2 ml injektionsvæske, opløsning indeholder:
Fentanylcitrat
0,157 mg
svarende til fentanyl
0,10 mg
1 ampul med 10 ml injektionsvæske, opløsning indeholder:
Fentanylcitrat
0,785 mg
svarende til fentanyl
0,50 mg
1 hætteglas med 50 ml injektionsvæske, opløsning indeholder:
Fentanylcitrat
3,925 mg
svarende til fentanyl
2,5 mg
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Fentanyl "Hameln" injektionsvæske, opløsning, indeholder 3,5 mg
natrium pr. milliliter
væske.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, opløsning
Produktet er en klar, farveløs opløsning, med en pH på 5,0 - 7,5.
_dk_hum_31515_spc.doc_
_Side 1 af 17_
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Fentanyl "Hameln" injektionsvæske, opløsning, 50 mikrogram/ml er et
korttidsvirkende
opioid som anvendes:
-
til kombinationsanæstesi og –analgesi
-
som analgetisk komponent til universel anæstesi under
respirationsbehandling
-
som analgetikum til patienter i respirator
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Dosering
Fentanyl "Hameln" må kun gives, hvor luftvejene kan kontrolleres, og
kun af fagfolk, som
kan kontrollere luftvejene (se pkt. 4.4).
Fentanyl "Hameln" skal doseres individuelt under hensyntagen til
alder, legemsvægt,
fysisk tilstand, den tilgrundliggende sygdom, co-medicinering,
operationens, indgrebets og
anæstesiens art.
_Voksne:_
Det sædvanlige doseringsskema for voksne ved intravenøs injektion er
som følger:
Initial dosis
Supplerende dosis
Spontan respiration
50-200*mikrogram
50 mikrogram
Assisteret ventilation
300-3500 mikrogram
(op til 50 mikrogram/kg)
100-200 mikrogram
*Doser på over 200 mikrogram fører til udvikling af alvorlig
respirationsdepression og bør derfor kun
                
                Læs hele dokumentet