Felodin 10 mg depottabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
15-01-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
28-07-2016

Aktiv bestanddel:

FELODIPIN

Tilgængelig fra:

STADA Arzneimittel AG

ATC-kode:

C08CA02

INN (International Name):

felodipine

Dosering:

10 mg

Lægemiddelform:

depottabletter

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2003-05-06

Indlægsseddel

                1
Indlægsseddel: Information til brugeren
Felodin 5 mg og 10 mg depottabletter
felodipin
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette
lægemiddel, da den
indeholder vigtige oplysninger.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret Felodin til dig personligt. Lad derfor være med
at give det til
andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du
har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du
får bivirkninger,
som ikke er nævnt her (se pkt. 4.)
Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk
Oversigt over indlægssedlen:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Felodin
3.
Sådan skal du tage Felodin
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Felodin tabletter tilhører en gruppe lægemidler, der kaldes
calciumkanalblokkere af
dihydropyridin-typen. Disse lægemidler virker ved at afslappe den
glatte muskulatur i
blodkarrene og åbne blodkarrene. Dette sænker blodtrykket.
Felodin anvendes til behandling af patienter med forhøjet blodtryk.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE FELODIN
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
Tag ikke Felodin hvis du:

er allergisk over for felodin, andre lignende lægemidler
(calciumkanalblokkere af
dihydropyridin-typen) eller over for et af de øvrige indholdsstoffer
i dette lægemiddel (se
pkt. 6)

har meget lav puls og blodtryk (kardiogent shock)

har alvorlig forsnævring (stenose) af hjerteklapperne

lider af en forstørrelse af hjertemusklen

har en alvorlig hjerteklaplidelse

problemer med hjerteudstrømning

får brystsmerter (ustabil angina pectoris)

har haft et hjerteanfald inden for de sidste 2 måneder

har ubehandlet o
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                25. JULI 2016
PRODUKTRESUMÉ
FOR
FELODIN, DEPOTTABLETTER
0.
D.SP.NR.
21297
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Felodin
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Felodipin 5 mg:
1 depottablet indeholder 5 mg felodipin.
Hjælpestof: 1 depottablet indeholder 22,75 mg lactose.
Felodipin 10 mg:
1 depottablet indeholder 10 mg felodipin.
Hjælpestof: 1 depottablet indeholder 20,38 mg lactose.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Depottabletter
5 mg depottabletter er lyserøde, runde, bikonvekse, filmovertrukne,
påtrykt 5
10 mg depottabletter er rødbrune, runde bikonvekse, filmovertrukne,
påtrykt 10
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Essentiel hypertension.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
_Administration:_
Depottabletterne skal tages om morgenen med tilstrækkelig væske (fx
et glas vand,
hvorimod de IKKE må tages med grapefrugtsaft - se pkt. 4.5).
Depottabletterne skal synkes hele og må ikke tygges eller knuses.
_33427_spc.doc_
_Side 1 af 9_
Tabletterne kan indtages på tom mave eller i forbindelse med et let
måltid, hvorimod de
ikke må tages i forbindelse med et måltid med højt fedtindhold (se
pkt. 5.2).
_Hypertension_
Felodipin skal sædvanligvis gives som følger:
Anbefalet initialdosis er 5 mg felodipin en gang daglig.
Dosis kan øges efter behov til 10 mg felodipin en gang daglig, eller
behandlingen kan
suppleres med andet antihypertensivum. Øgning af dosis skal foretages
med mindst 2 ugers
interval.
Normal vedligeholdelsesdosis er 5-10 mg en gang daglig.
Maksimal døgndosis er 10 mg felodipin.
Dosis justeres, så den passer til den enkelte patients behov.
_Ældre_
Hos ældre patienter tilpasses den anbefalede initialdosis til den
laveste tilgængelige dosis,
og der skal udvises særlig forsigtighed ved senere dosisøgning.
_Nedsat leverfunktion_
Hos patienter med let til moderat nedsat leverfunktion skal den
anbefalede initialdosis
sænkes til den mindste terapeutisk effektive dosis felodipin. Dosis
må kun øges efter en
omhyggelig afvejning af fordele og risici (se p
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt