Felocell CVR Vet. pulver og solvens til injektionsvæske, suspension

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
01-01-2015

Aktiv bestanddel:

Felint calicivirus (FCV), stamme F9 (levende, svækket), Felint panleukopenivirus (FPV), stamme Snow Leopard (levende, svækket), Felint rhinotracheitisvirus (FVR), stamme FVRm (levende, svækket)

Tilgængelig fra:

Elanco Animal Health A/S

ATC-kode:

QI06AD04

INN (International Name):

Felint calicivirus (FCV), strain F9 (live, attenuated), Felint panleukopenivirus (FPV), the tribe of the Snow Leopard (live, att

Lægemiddelform:

pulver og solvens til injektionsvæske, suspension

Produktets egenskaber

                7. OKTOBER 2013
PRODUKTRESUMÉ
FOR
FELOCELL CVR VET., PULVER OG SOLVENS TIL INJEKTIONSVÆSKE, SUSPENSION
0.
D.SP.NR
6557
1.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
Felocell CVR Vet.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml indeholder:
Felint calicivirus (FCV), stamme F9, attenueret
min 10
5.5
TCID
50
Felint panleucopenivirus (FPV), stamme Snow Leopard, attenueret
min 10
3
TCID
50
Felint rhinotracheitisvirus (FVR), stamme FVRm, attenueret
min 10
5
TCID
50
Vand til injektionsvæsker
1 ml
3.
LÆGEMIDDELFORM
Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
DYREARTER
Kat
4.2
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Vaccination mod panleukopeni, rhinotracheitis og calicivirus hos
katte.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Katte, der inden for den sidste måned har været behandlet med
immunsupprimerende stoffer,
bør ikke vaccineres.
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER FOR HVER DYREART
Ingen.
4.5
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
Vaccinens tørstof opløses ved hjælp af den medfølgende solvens og
bruges umiddelbart efter.
_12053_spc.doc_
_Side 1 af 4_
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER FOR DYRET
Ingen.
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER FOR PERSONER, DER ADMINISTRERER
LÆGEMIDLET
-
ANDRE FORSIGTIGHEDSREGLER
-
4.6
BIVIRKNINGER
I sjældne tilfælde kan en forbigående temperaturstigning, lammelse
og døsighed
forekomme. Ligeledes kan en ikke øm hævelse (<1cm) forekomme de
første 24 timer efter
vaccinationen, og den kan i op til 21 dage mærkes som en ikke øm
knude. I meget sjældne
tilfælde kan der udvikles fibrosarcom på injektionsstedet. I meget
sjældne tilfælde kan der
forekomme en overfølsomhedsreaktion, som kan kræve passende
symptomatisk
behandling.
4.7
DRÆGTIGHED, DIEGIVNING ELLER ÆGLÆGNING
Må ikke anvendes til drægtige katte.
4.8
INTERAKTION MED ANDRE LÆGEMIDLER OG ANDRE FORMER FOR INTERAKTION
Tilgængelige data/information vedrørende sikkerhed og virkning har
vist, at denne vaccine
kan blandes med VangRab.
4.9
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Den frysetørrede vaccine rekonstitueres aseptisk med hele indholde
                
                Læs hele dokumentet