Felocell CVR Vet. pulver og solvens til injektionsvæske, suspension

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

01-01-2015

Aktiv bestanddel:
Felint calicivirus (FCV), stamme F9 (levende, svækket), Felint panleukopenivirus (FPV), stamme Snow Leopard (levende, svækket), Felint rhinotracheitisvirus (FVR), stamme FVRm (levende, svækket)
Tilgængelig fra:
Elanco Animal Health A/S
ATC-kode:
QI06AD04
INN (International Name):
Felint calicivirus (FCV), strain F9 (live, attenuated), Felint panleukopenivirus (FPV), the tribe of the Snow Leopard (live, att
Lægemiddelform:
pulver og solvens til injektionsvæske, suspension
Autorisationsnummer:
12053

Læs hele dokumentet

7. oktober 2013

PRODUKTRESUMÉ

for

Felocell CVR Vet., pulver og solvens til injektionsvæske, suspension

0.

D.SP.NR

6557

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Felocell CVR Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml indeholder:

Felint calicivirus (FCV), stamme F9, attenueret

min 10

TCID

Felint panleucopenivirus (FPV), stamme Snow Leopard, attenueret

min 10

TCID

Felint rhinotracheitisvirus (FVR), stamme FVRm, attenueret

min 10

TCID

Vand til injektionsvæsker

1 ml

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, suspension.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

4.2

Terapeutiske indikationer

Vaccination mod panleukopeni, rhinotracheitis og calicivirus hos katte.

4.3

Kontraindikationer

Katte, der inden for den sidste måned har været behandlet med immunsupprimerende stoffer,

bør ikke vaccineres.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Vaccinens tørstof opløses ved hjælp af den medfølgende solvens og bruges umiddelbart efter.

12053_spc.doc

Side 1 af 4

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

I sjældne tilfælde kan en forbigående temperaturstigning, lammelse og døsighed

forekomme. Ligeledes kan en ikke øm hævelse (<1cm) forekomme de første 24 timer efter

vaccinationen, og den kan i op til 21 dage mærkes som en ikke øm knude. I meget sjældne

tilfælde kan der udvikles fibrosarcom på injektionsstedet. I meget sjældne tilfælde kan der

forekomme en overfølsomhedsreaktion, som kan kræve passende symptomatisk

behandling.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Må ikke anvendes til drægtige katte.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Tilgængelige data/information vedrørende sikkerhed og virkning har vist, at denne vaccine

kan blandes med VangRab.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Den frysetørrede vaccine rekonstitueres aseptisk med hele indholdet af den medfølgende

solvens. Ampullen rystes og indholdet injiceres umiddelbart subkutant, 1 ml pr. dosis.

Vaccinationsprogram:

Killinger under 9 uger:

1 dosis à 1 ml hver 3.-4. uge indtil de er mindst 12 uger, subkutant eller intramuskulært.

Katte over 9 uger:

2 dosis à 1 ml med 3-4 ugers mellemrum. Derefter årlig revaccination, subkutant eller

intramuskulært.

Hvis samtidig immunisering mod rabies er nødvendig, må Felocell CVR rekonstitueres med

VangRab (inaktiveret monovalent rabiesvaccine, Vnukovo-32-stamme (IRV-32)) i stedet for

med solvens fra dyrene er 12 uger gamle, under anvendelse af rekonstitutionsmetoden, som er

beskrevet ovenfor. Vaccinen bør injiceres subkutant umiddelbart efter opblanding.

4.10

Overdosering

Ingen.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant

12053_spc.doc

Side 2 af 4

5.

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

QI 06 AD 04

Vaccinen inducerer aktiv immunitet mod panleukopenivirus, som er årsag til kattesyge, samt

rhinotracheitisvirus og calicivirus, som er årsag til katteinfluenza hos katte.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

5.3

Miljømæssige forhold

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Må ikke blandes med andre vacciner/immunologiske lægemidler, undtagen den

medfølgende solvens til rekonstitution eller VangRab (inaktiveret, adjuveret, monovalent

rabiesvaccine).

6.3

Opbevaringstid

24 måneder

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares ved 2

til 8

6.5

Emballage

Hætteglas.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder og eventuelt restindhold tilbageleveres til apotek/leverandør eller til kommunal

modtageordning

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Elanco Animal Health A/S

Eli Lilly Danmark A/S

Lyskær 3E, 2. tv.

2730 Herlev

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

12053

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

26. august 1987

12053_spc.doc

Side 3 af 4

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

7. oktober 2013

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

12053_spc.doc

Side 4 af 4

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information