Famvir 500 mg filmovertrukne tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

17-07-2018

Aktiv bestanddel:
FAMCICLOVIR
Tilgængelig fra:
Phoenix Labs
ATC-kode:
J05AB09
INN (International Name):
famciclovir
Dosering:
500 mg
Lægemiddelform:
filmovertrukne tabletter
Autorisation status:
Ikke markedsført
Autorisationsnummer:
18930
Autorisation dato:
1997-11-28

Læs hele dokumentet

Indlægseddel: Information til brugeren

Famvir® 125 mg og 500 mg filmovertrukne tabletter

famciclovir

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Famvir

Sådan skal du tage Famvir

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Famvir er en antiviral medicin. Den forhindrer den inficerende virus i at formere sig. Da virus

formerer sig meget tidligt i infektionen, vil du have størst gavn af behandlingen, hvis du begynder på

behandlingen med Famvir så tidligt som muligt efter, at de første symptomer opstår.

Famvir bruges til at behandle to typer af virusinfektion hos voksne:

Helvedesild (herpes zoster), der er en virusinfektion, som forårsages af en virus, som kaldes

varicella zoster (den samme virus, som giver skoldkopper). Famvir forhindrer virus i at spredes

i kroppen, så helbredelse kan ske hurtigere.

Famvir bruges også til behandling af helvedesild i området omkring øjet eller i selve øjet.

(oftalmisk zoster).

Genital herpes. Genital herpes er en virusinfektion, som forårsages af herpes simplex-virus type

1 eller 2. Den spredes normalt ved seksuel kontakt. Den giver blistre og brænden eller kløe

omkring kønsdelene, hvilket kan være smertefuldt. Famvir bruges til at behandle genital herpes

hos voksne. Personer, som ofte har genital herpes, kan også tage Famvir som hjælp til at

forebygge angrebene.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten. Lægen kan have foreskrevet

anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Famvir

Tag ikke Famvir

Hvis du er allergisk over for famciclovir, et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (se

afsnit 6) eller over for penciclovir (den aktive metabolit af famciclovir og et indholdsstof i visse

andre lægemidler).

Spørg din læge til råds,

hvis du tror, du er overfølsom

.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Famvir:

Hvis du har nyreproblemer (eller tidligere har haft det). Din læge kan beslutte at give dig en

lavere Famvir-dosis.

Hvis du har problemer med dit immunforsvar.

Hvis du har leverproblemer.

Børn og unge (under 18 år)

Det frarådes at bruge Famvir til børn og unge.

Undgå at smitte andre med genital herpes

Hvis du tager Famvir for at behandle eller undertrykke genital herpes, eller hvis du tidligere har haft

genital herpes, bør du fortsat praktisere sikker sex, inkl. brug af kondom. Dette er vigtigt for at undgå,

at du overfører infektionen til andre. Du bør ikke have sex, hvis du har genitale sår eller blistre.

Brug af anden medicin sammen med Famvir

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, fx naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Det er især vigtigt, hvis du tager nogen af følgende lægemidler:

Raloxifen (bruges til at forebygge og behandle osteoporose).

Probenecid (bruges til at behandle højt indhold af urinsyre i blodet i forbindelse med gigt og til

at øge blodets antibiotikaindhold af penicillin-typen), eller enhver anden medicin, som kan

påvirke nyrerne.

Brug af Famvir sammen med mad og drikke

Du kan tage Famvir sammen med eller uden mad og drikke.

Graviditet og amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. Famvir må ikke

tages under graviditet, medmindre det er strengt nødvendigt. Din læge vil fortælle dig om de mulige

risici, der er ved at tage Famvir under graviditet.

Du må ikke tage Famvir, hvis du ammer, medmindre det er absolut nødvendigt. Din læge vil diskutere

de mulige risici, der er forbundet med at tage Famvir under amning, med dig.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Famvir kan forårsage svimmelhed, døsighed eller forvirring. Hvis du oplever nogle af disse

symptomer, mens du tager Famvir,

må du ikke køre bil, motorcykel eller cykle eller arbejde med

værktøj eller maskiner

Famvir 125 mg indeholder lactose

Hvis din læge har fortalt dig, at du ikke kan tåle visse sukkerarter, skal du kontakte din læge, inden du

tager denne medicin.

3.

Sådan skal du tage Famvir

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apotekspersonalet.

Den daglige dosis og varigheden af behandlingen vil afhænge af den type virusinfektion, du

har – se nedenfor. Din læge vil ordinere den korrekte dosis til dig.

Det bedste resultat af behandling opnås, hvis behandlingen startes så hurtigt som muligt efter,

at de første tegn og symptomer opstår.

Undgå seksuel kontakt med andre, hvis du har symptomer på genital herpes – også selvom du

har startet behandlingen med Famvir. Dette er fordi, du kan overføre herpesinfektionen til din

partner.

Hvis du har eller har haft nyreproblemer, kan din læge beslutte at give dig en lavere dosis af

Famvir.

Dosering ved helvedesild

Hvis dit immunsystem er normalt, er den anbefalede dosis 500 mg tre gange daglig i syv dage.

Hvis dit immunsystem er nedsat, er den anbefalede dosis 500 mg tre gange daglig i 10 dage.

Dosering ved genital herpes

Dosis afhænger af tilstanden i dit immunsystem og stadiet af din infektion.

Hvis du har et normalt immunsystem, er doseringen:

første udbrud

er den anbefalede dosis 250 mg tre gange daglig i 5 dage.

For at

behandle yderligere udbrud

, er den anbefalede dosis 125 mg to gange daglig i 5 dage.

For at

forebygge yderligere udbrud

, er den anbefalede dosis 250 mg to gange daglig.

Din læge vil fortælle dig hvor længe, du skal fortsætte behandlingen.

Hvis dit immunsystem er nedsat, er doseringen:

For at

behandle det aktuelle udbrud

, er den anbefalede dosis 500 mg to gange daglig i syv dage.

For at

forebygge fremtidige udbrud

, er dosis 500 mg to gange daglig.

Din læge vil fortælle dig, hvor længe du skal fortsætte med at tage dine tabletter.

Hvis du har taget for mange Famvir-tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Famvir-tabletter end der står i denne

information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Indtagelse af for mange Famvir-tabletter kan påvirke nyrerne. Hos patienter, der på forhånd har

nyreproblemer, kan det i sjældne tilfælde medføre nyresvigt, hvis deres dosis ikke er korrekt nedsat.

Hvis du har glemt at tage Famvir

Hvis du har glemt at tage en dosis Famvir-tabletter, bør du tage den, så snart du kommer i tanker om

det. Tag derefter den næste dosis som planlagt. Tag dog ikke to doser inden for et tidsinteval på

mindre end en time. I sådanne tilfælde skal du springe den glemte dosis over. Du må ikke tage en

dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger ved Famvir er:

Hovedparten af disse bivirkninger er sjældne eller ikke almindelige (forekommer hos mellem 1 og 100

ud af 10.000 patienter)

Voldsom blæredannelse

på hud eller slimhinder på læber, øjne, mund, næsen eller kønsdelene

(dette kan være tegn på en alvorlig allergisk hudreaktion).

Uforklarlige blå mærker

, rødlige eller rødviolette mærker på huden eller

næseblod

(dette kan

være tegn på et nedsat antal af blodplader).

Hævelse

under huden (fx hævelse i ansigtet, hævelse omkring øjet, hævede øjenlåg, hævelse i

svælget).

Gulfarvning

af huden og/eller øjne (tegn på gulsot).

Frekvensen af de følgende bivirkninger er ikke kendt (kan ikke fastlægges på baggrund af de

informationer, der er til rådighed):

Lilla pletter på huden, kløe, brændende fornemmelse (tegn på betændelsestilstand i blodkar).

Krampeanfald.

Problemer med at trække vejret eller synke. Hududslæt, kløe, nældefeber, hvæsen eller hoste,

ørhed, svimmelhed, ændring i niveauet af bevidsthed. Lavt blodtryk med eller uden generel

kløe, rødme i huden, hævelse af hoved/hals, blåfarvning af læber, tunge eller hud (tegn på en

alvorlig allergisk reaktion).

Hvis du oplever nogle af disse bivirkninger,

skal du straks kontakte lægen eller tage på skadestuen

på det nærmeste hospital.

Meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 10 personer)

Hovedpine

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer)

Kvalme

Opkastning

Mavesmerter

Diarré

Svimmelhed

Hududslæt

Kløe

Leverundersøgelse, der giver unormale resultater

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 personer)

Forvirring

Døsighed (normalt hos ældre)

Kløende udslæt (nældefeber)

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer)

Hallucinationer (ser eller hører ting, der ikke reelt findes)

Hjertebanken (tegn på unormal hjerterytme)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar ikke dette lægemiddel ved temperaturer over 25

Opbevar lægemidlet i den originale pakning for at beskytte mod fugt.

Brug ikke Famvir, hvis du opdager, at pakningen er beskadiget eller viser tegn på at have været

åbnet.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Famvir indeholder:

Aktivt stof: famciclovir.

Øvrige indholdsstoffer: natriumstivelsesglycolat (Type A), hydroxypropylcellulose,

magnesiumstearat.

Filmovertræk: hypromellose, titandioxid (E 171), Macrogol (4000 og 6000).

Famvir 125 mg indeholder desuden vandfri lactose.

Udseende og pakningsstørrelser

Famvir fås som filmovertrukne tabletter i blisterpakning.

Famvir 125 mg filmovertrukne tabletter:

Hvid, rund, udadbuet, filmovertrukket tablet med skrå kant præget med ”FV” på den ene side og

”125” på den anden side.

Famvir 500 mg filmovertrukne tabletter:

Hvid, oval, udadbuet, filmovertrukket tablet med skrå kant præget med eller ”FV 500” på den ene side

og blank på den anden side.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Novartis Healthcare A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 København S

E-mail:

skriv.til@novartis.com

Dette lægemiddel er godkendt i EU/EØSs medlemslande under følgende navne:

Cypern, Danmark, Finland, Grækenland, Ungarn,

Island, Irland, Malta, Holland, Spanien, Sverige,

Storbritannien

Famvir

Østrig

Famvir Filmtabletten

Frankrig

Oravir

Tyskland

Famvir Filmtabletten

Famvir Zoster Filmtabletten

Famciclovir-Sandoz Filmtabletten

Famciclovir-SB Filmtabletten

Famciclovir-SB Zoster Filmtabletten

Italien

Famvir

Famciclovir Sandoz

Luxembourg

Famvir Filmtabletten

Famvir Zoster Filmtabletten

Denne indlægsseddel blev senest ændret december 2017

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information