Enstilar 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g Kutant skum

Sverige - svensk - Läkemedelsverket (Medical Products Agency)

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

14-04-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

02-03-2021

Aktiv bestanddel:
betametasondipropionat; kalcipotriolmonohydrat
Tilgængelig fra:
Paranova Läkemedel AB
ATC-kode:
D05AX52
INN (International Name):
betamethasone dipropionate; calcipotriol monohydrate
Dosering:
50 mikrogram/g + 0,5 mg/g
Lægemiddelform:
Kutant skum
Sammensætning:
butylhydroxitoluen Hjälpämne; betametasondipropionat 0,643 mg Aktiv substans; kalcipotriolmonohydrat 52,2 mikrog Aktiv substans
Recept type:
Receptbelagt
Produkt oversigt:
Förpacknings: Tryckbehållare, 2 x 60 g
Autorisation status:
Avregistrerad
Autorisationsnummer:
56064
Autorisation dato:
2017-10-25

Læs hele dokumentet

Bipacksedel: Information till patienten

Enstilar 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g kutant skum

kalcipotriol/betametason

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

information som är viktig för dig.

Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om

de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

Vad Enstilar är och vad det används för

Vad du behöver veta innan du använder Enstilar

Hur du använder Enstilar

Eventuella biverkningar

Hur Enstilar ska förvaras

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1.

Vad Enstilar är och vad det används för

Enstilar används på huden för behandling av psoriasis vulgaris hos vuxna. Psoriasis orsakas av att dina

hudceller nybildas alldeles för snabbt. Detta orsakar rodnad, fjällning och att hudens tjocklek ökar.

Enstilar innehåller kalcipotriol och betametason. Kalcipotriol hjälper till att normalisera hudcellernas

tillväxthastighet och betametason hjälper till att minska inflammationen.

Kalcipotriol och betametason som finns i Enstilar kan också vara godkända för att behandla andra

sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och

sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2.

Vad du behöver veta innan du använder Enstilar

Använd inte Enstilar:

-

om du är allergisk mot kalcipotriol, betametason eller något annat innehållsämne i detta

läkemedel (anges i avsnitt 6)

-

om du har problem med kalciumnivåer i blodet (fråga din läkare)

-

om du har vissa typer av psoriasis benämnda: erytrodermisk psoriasis eller pustulös psoriasis

(fråga din läkare om du är osäker).

Eftersom Enstilar innehåller en stark steroid - använd INTE Enstilar på hudområden påverkade av:

-

hudinfektioner orsakade av virus

(t.ex. herpes eller vattkoppor)

-

hudinfektioner orsakade av svamp

(t.ex. fotsvamp och ringorm)

-

hudinfektioner orsakade av bakterier

-

hudinfektioner orsakade av parasiter

(t.ex. skabb)

-

tuberkulos (TBC)

-

perioral dermatit (röda utslag runt munnen)

-

tunn hud, kärlskörhet, hudbristningar

-

iktyos (torr, fiskfjällsliknande hud)

-

akne (finnar)

-

rosacea (häftigt blossande eller rodnad hud i ansiktet)

-

sår och skador.

Varningar och försiktighet

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Enstilar om:

-

du har diabetes mellitus (sockersjuka), eftersom din blodsockernivå kan påverkas av

steroiden

-

du använder andra mediciner innehållande steroider, eftersom du kan få biverkningar

-

du har en speciell typ av psoriasis, s.k. guttat psoriasis.

Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska under behandlingen om:

-

du har använt denna medicin under lång tid och planerar att sluta (eftersom det finns en risk

att din psoriasis kommer att bli värre eller ”flamma upp” om du plötsligt slutar använda

steroider)

-

din hud blir infekterad, eftersom du kan behöva avbryta din behandling

-

kalciumnivån i ditt blod ändras (se avsnitt 4 för ytterligare information)

-

du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

Särskild försiktighet:

-

undvik användning under bandage eller täckande förband, eftersom det ökar upptaget av

steroiden

-

undvik användning av mer än 15 gram per dag. Detta betyder att en 60 g behållare Enstilar

bör räcka i minst 4 dagar. 15 g erhålls om du trycker ned sprayknappen helt i ungefär en

minut. Sprayning i 2 sekunder ger ungefär 0,5 g Enstilar. Som ett riktmärke bör 0,5 g skum

täcka ett område motsvarande ungefär ytan av en vuxens hand.

-

undvik användning på mer än 30% av din kropp

-

undvik användning på stora områden skadad hud, slemhinnor eller i hudveck (ljumskar,

armhålor, under brösten), eftersom det ökar upptaget av steroiden

-

undvik användning i ansiktet eller i underlivet, eftersom dessa områden är mycket känsliga

för steroider.

Barn och ungdomar

Enstilar rekommenderas inte för behandling av barn under 18 år.

Andra läkemedel och Enstilar

Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan

tänkas använda andra läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du skulle kunna vara gravid eller planerar att skaffa barn,

rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Om din läkare anser att du kan amma, var försiktig och smörj inte Enstilar på brösten. Se

”Bruksanvisning”.

Körförmåga och användning av maskiner

Denna medicin bör inte ha någon påverkan på din förmåga att framföra fordon eller att använda

maskiner, men du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller

utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i

dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna

bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Enstilar innehåller butylhydroxitoluen (E321)

Detta kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.

Se ”Bruksanvisning”.

3.

Hur du använder Enstilar

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar.

Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Enstilar är för utvärtes bruk (på huden).

Läs bipacksedeln innan du använder Enstilar, även om du har använt Enstilar tidigare.

Enstilar är utformad för direktapplicering (sprayning) på huden som är påverkad av psoriasis vulgaris.

Bruksanvisning

Vid användning på kroppen

Skaka behållaren i ett par sekunder innan användning.

Applicera skummet genom att hålla behållaren minst

3 cm från huden och spraya direkt på varje påverkat

område.

Skummet kan sprayas genom att hålla behållaren i

vilket riktning som helst utom horisontellt.

Smörj försiktigt in skummet på varje påverkat

hudområde.

Efter applicering av skummet, sätt tillbaka locket på behållaren för att förhindra oavsiktlig

sprayning när den inte används.

Tvätta dina händer ordentligt efter att du använt Enstilar (såvida du inte använder skummet för att

behandla dina händer). Detta för att undvika oavsiktlig överföring till andra delar av kroppen

(speciellt ansikte, mun och ögon).

För att få optimal effekt, rekommenderas det att kroppen inte tvättas direkt efter att Enstilar

applicerats.

Låt skummet vara kvar på huden under natten eller under dagen.

Vid användning i hårbotten

Kamma igenom håret för att avlägsna lösa fjäll.

Skaka behållaren i ett par sekunder innan användning.

Håll behållaren minst 3 cm från handflatan. Spraya

direkt i handflatan. Skummet kan sprayas genom att

hålla behållaren i vilken riktning som helst utom

horisontellt.

Ta upp skummet med ditt finger och applicera det

direkt på varje påverkat område. Minimera

applicering i håret så blir det lättare att tvätta ur det.

Smörj försiktigt in skummet i hårbotten. Sätt på

locket på behållaren efter applicering av skummet för

att förebygga oavsiktlig sprayning när den inte

används.

Tvätta dina händer ordentligt efter att du använt Enstilar. Detta för att undvika oavsiktlig överföring av

skummet till andra delar av kroppen (speciellt ansikte, mun och ögon). För att få optimal effekt,

rekommenderas det att håret inte tvättas direkt efter applicering av Enstilar. Låt skummet vara kvar i

hårbotten under natten eller under dagen.

När du tvättar ditt hår, kan följande instruktioner vara till nytta:

Applicera ett milt, icke-medicinskt schampo, i

torrt

hår

, fokusera på områdena där skummet

applicerades. Det är lättare att ta bort Enstilar när

schampo appliceras i torrt hår eftersom vatten späder

ut rengöringseffekten av schampot.

Massera in schampot i torrt

hår/hårbotten

Skölj håret noggrant med vatten.

Tvätta håret igen på vanligt sätt om behov finns.

Ytterligare information för korrekt användning:

-

använd endast på områden som är påverkade av psoriasis och ej på hud som inte är påverkad

av psoriasis

-

tvätta eller skölj ordentligt om du av misstag fått skum i ögonen, munnen, underlivet eller på

brösten om du ammar

-

var inte orolig om skummet av misstag kommer i kontakt med frisk hud i närheten av

psoriasisfläckarna, men torka bort överskottet om det sprider sig för långt

-

använd inte bandage, täckande skydd eller insvepning på det behandlade hudområdet

-

för att uppnå optimal effekt rekommenderas att inte duscha eller bada omedelbart efter att

skummet applicerats.

-

undvik att skummet efter applicering kommer i kontakt med textilier som lätt fläckas av fett

(t.ex. siden).

Behandlingstid

-

applicera skummet en gång dagligen. Det kan vara mest praktiskt att använda skummet på

kvällen.

-

den normala behandlingstiden är

4 veckor men din läkare kan ordinera annan behandlingstid.

Din läkare kan säga till dig att använda Enstilar två gånger per vecka när din psoriasis har försvunnit

eller nästan försvunnit. Enstilar bör appliceras två gånger per vecka, t ex. onsdag och lördag, på

områden som tidigare varit påverkad av psoriasis. Mellan varje appliceringstillfälle ska det gå 2-3

dagar utan Enstilar-behandling.

Om dina symtom återkommer, bör du använda Enstilar en gång dagligen enligt beskrivningen ovan

och kontakta din läkare för uppföljning av behandlingen.

Om du använt för stor mängd av Enstilar

Viktigt:

En 60 g behållare med Enstilar bör räcka i minst 4 dagar (se avsnitt 2 ”Särskild försiktighet”).

Om du använder andra läkemedel innehållande kalcipotriol, får den totala mängden läkemedel med

kalcipotriol, inklusive Enstilar, inte överstiga 15 gram per dag. Kontakta din läkare om du har använt

mer än den rekommenderade dosen.

Överdriven användning av Enstilar kan orsaka problem med kalcium i blodet, vilket vanligtvis återgår

till det normala när behandlingen avbryts.

Överdriven långvarig användning kan även orsaka att binjurarna inte fungerar normalt (binjurarna

sitter nära njurarna och producerar hormoner).

Se avsnitt 4 för ytterligare information.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt

rådgivning.

Om du har glömt att använda Enstilar

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Om du slutar att använda Enstilar

Behandlingen med Enstilar ska avbrytas enligt läkarens instruktioner. Det kan vara nödvändigt att

trappa ner behandlingen stegvis, speciellt om du använt Enstilar under lång tid.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

4.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få

dem.

Biverkningar som har observerats för Enstilar:

Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

-

allergisk reaktion. Symtom kan inkludera hudutslag och svullnad av huden, ansikte eller mun

-

din psoriasis försämras eller 'flammar upp' när behandlingen avslutas

-

förhöjd kalciumnivå i blodet

-

hudirritation som kan omfatta klåda, smärta, sveda och stickningar och/eller hudrodnad

-

hudrodnad, smärta eller svullnad i hårsäckarna (follikulit)

-

ljusare hudfärg (förlust av hudens pigment).

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

dimsyn

Enstilar innehåller betametason (en stark steroid) och kalcipotriol. Du kan därför uppleva följande

biverkningar. Dessa biverkningar är vanligare om Enstilar används under lång tid, vid användning

under förband eller i hudveck (t.ex. ljumskar, armhålor eller under brösten) eller vid användning på

stora områden av huden:

-

allergiska reaktioner med svullnad i ansikte eller andra delar av kroppen såsom händer eller

fötter. Svullnad av mun/svalg och andningssvårigheter kan också förekomma

-

kalciumvärden i blod eller urin kan öka så mycket att du får symtom såsom frekvent

urinering, förstoppning, muskelsvaghet och förvirring. När behandlingen avbryts

normaliseras kalciumvärdet

-

dina binjurar kan sluta fungera normalt. Symtom är trötthet, depression, oro

-

suddig syn, försämrat mörkerseende och ljuskänslighet (detta kan vara tecken på grå starr)

-

ögonsmärta, röda ögon, försämrad eller suddig syn (detta kan vara ett tecken på ökat tryck

inuti ögat)

-

infektioner (eftersom immunförsvaret är försvagat)

-

pustulös psoriasis (röda psoriasisfläckar med gulaktiga, varfyllda blåsor (finnar))

-

du kan uppleva svängningar i blodsockret.

Om du upplever någon av ovanstående biverkningar ska du omedelbart kontakta din

läkare.

Mindre allvarliga biverkningar som kan orsakas av kalcipotriol och betametason:

-

förtunning av huden

-

hudbristningar

-

blodkärl under huden kan bli mer framträdande

-

förändrad hårväxt

-

röda utslag kring munnen (perioral dermatit)

-

förvärring av din psoriasis

-

ljuskänslighet som kan ge utslag

-

kliande hudutslag (eksem)

-

vitt eller grått hår kan övergående ändra färg till en gulaktig färg vid applikationsstället vid

användning i hårbotten.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även

eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Du kan också rapportera biverkningar

direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen

om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

5.

Hur Enstilar ska förvaras

Försiktighetsåtgärder:

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: kan explodera vid

upphettning. Skyddas från solljus. Utsätt ej för temperaturer över 50°C. Får ej punkteras

eller brännas, även efter användning. Spraya inte mot en öppen låga eller annan

antändningskälla. Håll borta från gnistor, öppen eld och andra antändningskällor. Ingen

rökning i närheten av behållaren.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen och behållaren efter EXP. Utgångsdatumet är

den sista dagen i angiven månad.

Förvaras vid högst 30°C.

Kassera behållaren 6 månader efter att förpackningen brutits.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man

kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6.

Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

De aktiva substanserna är:

Kalcipotriol och betametason

Ett gram kutant skum innehåller 50 mikrogram kalcipotriol (som monohydrat) och 0,5 mg

betametason (som dipropionat).

Hjälpämnena är:

Flytande paraffin

Polyoxipropen-stearyleter

All-

rac

-α-tokoferol

Vitt mjukt paraffin

Butylhydroxitoluen (E321)

Butan

Dimetyleter

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Enstilar är ett kutant skum.

Efter sprayning bildas ett vitt till benvitt skum. Skummet ser ut som ett icke-expanderande skum som

gradvis kollapsar efter sprayning.

Aluminiumbehållare med en innerlack av polyamid-imid, utrustad med en kontinuerligt reglerad ventil

och sprayknapp.

Behållaren innehåller 60 g skum, exklusive mängden drivmedel.

Förpackningsstorlekar: 60 g, 2 × 60 g.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Danmark

Tillverkare

LEO Laboratories Ltd.

285 Cashel Road, Crumlin

Dublin 12

Irland

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

2750 Ballerup

Danmark

Colep Laupheim GmbH & Co. KG

Fockestraße 12

DE-88471 Laupheim

Tyskland

Lokal företrädare

Kontakta nedanstående om du vill veta mer om detta läkemedel:

LEO Pharma AB

Box 404

201 24 Malmö

Tfn: +46 40 35 22 00

e-post info.se@leo-pharma.com

Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

Enstilar: Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien,

Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Slovakien, Spanien,

Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike

Enstilum: Belgien, Luxemburg, Rumänien, Slovenien

Denna bipacksedel ändrades senast

2021-04-14

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats

http://www.lakemedelsverket.se.

Læs hele dokumentet

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÄKEMEDLETS NAMN

Enstilar 50 mikrogram/g + 0,5 mg/g kutant skum

2.

KVALITATIV OCH KVANTITATIV SAMMANSÄTTNING

Ett gram kutant skum innehåller 50 mikrogram kalcipotriol (som monohydrat) och 0,5 mg

betametason (som dipropionat).

Hjälpämne med känd effekt

Butylhydroxitoluen (E321) 50 mikrogram/g kutant skum.

För fullständig förteckning över hjälpämnen, se avsnitt 6.1.

3.

LÄKEMEDELSFORM

Kutant skum.

Efter sprayning bildas ett vitt till benvitt skum.

Skummet ser ut som ett icke-expanderande skum som gradvis kollapsar efter sprayning.

4.

KLINISKA UPPGIFTER

4.1

Terapeutiska indikationer

Lokal behandling av psoriasis vulgaris hos vuxna.

4.2

Dosering och administreringssätt

Dosering

Behandling av psoriasisutbrott

Enstilar skum bör appliceras på det drabbade området en gång per dag. Den rekommenderade

behandlingstiden är 4 veckor. Om det är nödvändigt att fortsätta eller starta om behandlingen efter

denna period, bör behandlingen fortsätta efter läkares bedömning och under regelbunden övervakning.

Underhållsbehandling över längre tid

Patienter som använt Enstilar en gång per dag och svarat på 4 veckors behandling, är lämpliga för

underhållsbehandling. Enstilar bör appliceras två gånger per vecka på områden som tidigare drabbats

av psoriasis vulgaris. Mellan varje applikationstillfälle bör det gå 2-3 dagar utan Enstilar-behandling.

Om tecken på återfall uppträder, bör behandling av psoriasisutbrottet påbörjas på nytt enligt

doseringen ovan.

Maximal dos

Den maximala dagliga dosen av Enstilar bör inte överskrida 15 g, dvs. en 60 g behållare bör räcka i

minst 4 behandlingsdagar. 15 g motsvarar mängden som administreras från behållaren om

sprayknappen hålls helt nedtryckt i ungefär en minut. Två sekunders sprayning ger ungefär 0,5 g. Som

ett riktmärke bör 0,5 g skum täcka ett område på huden motsvarande ungefär ytan av en vuxens hand.

Vid användning av andra topikala produkter innehållande kalcipotriol, förutom Enstilar, bör den totala

dosen av alla produkter innehållande kalcipotriol inte överstiga 15 g per dag.

Den totala kroppsytan som behandlas bör inte överskrida 30%.

Särskilda patientgrupper

Nedsatt njur- och leverfunktion

Säkerheten och effekten av Enstilar skum hos patienter med kraftigt nedsatt njurfunktion eller

allvarliga leversjukdomar har inte utvärderats.

Pediatrisk population

Säkerheten och effekten av Enstilar skum vid behandling av barn under 18 år har inte fastställts.

Nuvarande tillgängliga data hos barn i åldern 12-17 år finns i avsnitt 4.8 och 5.1, men ingen

dosrekommendation kan fastställas.

Administreringssätt

För kutan användning.

Skaka behållaren under ett par sekunder före användning. Enstilar skall appliceras genom att spraya på

ett avstånd av minst 3 cm från huden. Under sprayning kan behållaren hållas i vilket läge som helst

utom horisontellt.

Enstilar sprayas direkt på varje drabbat hudområde och smörjs in försiktigt.

Vid användning i hårbotten bör Enstilar sprayas i handflatan innan den appliceras på det drabbade

området i hårbotten med fingertopparna. Hårtvättsinstruktion finns i bipacksedeln. Händerna ska

tvättas efter användning av Enstilar (såvida Enstilar inte används för att behandla händerna), för att

undvika oavsiktlig överföring till andra delar av kroppen så väl som oavsiktlig läkemedelsabsorption

på händerna. Användning under täckande förband ska undvikas eftersom det ökar den systemiska

absorptionen av kortikosteroider. Det rekommenderas att inte duscha eller bada omedelbart efter

applicering av Enstilar. Låt skummet vara kvar i hårbotten och/eller på huden under natten eller under

dagen.

4.3

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne som anges i avsnitt 6.1.

Enstilar är kontraindicerat vid erytrodermisk och pustulös psoriasis.

P.g.a. innehållet av kalcipotriol är Enstilar kontraindicerat hos patienter med kända störningar i

kalciummetabolismen (se avsnitt 4.4).

P.g.a. innehållet av kortikosteroid är Enstilar kontraindicerat om följande tillstånd finns i

behandlingsområdet: viruslesioner i huden (t.ex. herpes eller varicella), svamp- eller

bakterieinfektioner i huden, infektioner orsakade av parasiter, hudmanifestationer i samband med

tuberkulos, perioral dermatit, hudatrofi, atrofisk striae, kapillärskörhet, iktyos, acne vulgaris, acne

rosacea, rosacea, sår och skador (se avsnitt 4.4).

4.4

Varningar och försiktighet

Effekter på endokrina systemet

Biverkningar som upptäcks i samband med systemisk kortikosteroidbehandling såsom hämning av

binjurebarkfunktionen eller försämrad glykemisk kontroll av diabetes mellitus kan även inträffa vid

topikal kortikosteroidbehandling beroende på systemisk absorption.

Användning under täckande förband ska undvikas, eftersom detta ökar den systemiska absorptionen

av kortikosteroider. Applicering på stora ytor skadad hud, på slemhinnor eller i hudveck bör undvikas

eftersom det ökar den systemiska absorptionen av kortikosteroider (se avsnitt 4.8).

Synrubbning

Synrubbning kan rapporteras vid systemisk och topisk användning av kortikosteroider. Om en patient

inkommer med symtom såsom dimsyn eller andra synrubbningar bör man överväga att remittera

patienten till en oftalmolog för utredning av möjliga orsaker. Dessa kan innefatta katarakt, glaukom

eller sällsynta sjukdomar, såsom central serös korioretinopati (CSCR), som har rapporterats efter

användning av systemiska och topiska kortikosteroider.

Effekter på kalciummetabolismen

P.g.a. innehållet av kalcipotriol i Enstilar kan hyperkalcemi förekomma. Serumkalcium normaliseras

när behandlingen avbryts. Risken för hyperkalcemi är minimal om den maximala dagliga dosen av

Enstilar (15 g) inte överskrids (se avsnitt 4.2).

Lokala biverkningar

Enstilar innehåller en potent grupp III steroid och samtidig behandling med andra steroider på samma

behandlingsområde måste därför undvikas.

Huden i ansiktet och underlivet är mycket känslig för kortikosteroider. Läkemedlet ska inte användas

på dessa områden.

Patienter ska instrueras i korrekt användning av läkemedlet för att undvika applicering i, eller

oavsiktlig överföring till, ansikte, mun och ögon. Händerna måste tvättas efter varje applicering för att

undvika oavsiktlig överföring till dessa områden så väl som oavsiktlig läkemedelsabsorption på

händerna.

Samtidiga hudinfektioner

Sekundärinfekterade lesioner bör behandlas med antimikrobiell terapi. Om infektionen förvärras, bör

kortikosteroidbehandlingen avbrytas (se avsnitt 4.3).

Utsättning av behandling

Vid avslutande av psoriasisbehandling med topikala kortikosteroider kan det föreligga risk för

rebound-effekt. Medicinsk uppföljning bör därför fortsätta under perioden efter avslutad behandling.

Långtidsbehandling

Vid långtidsbehandling med kortikosteroid finns ökad risk för lokala och systemiska biverkningar.

Behandling bör avslutas om biverkningar som är relaterade till långtidsbruk av kortikosteroid noteras

(se avsnitt 4.8).

Ej utvärderad användning

Det finns ingen erfarenhet från användning av Enstilar vid guttat psoriasis.

Biverkningar av hjälpämnen

Enstilar innehåller butylhydroxitoluen (E321) som ett hjälpämne, vilket kan ge lokala hudreaktioner

(t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.

4.5

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

Inga interaktionsstudier har utförts med Enstilar.

4.6

Fertilitet, graviditet och amning

Graviditet

Det saknas adekvata data från behandling av gravida kvinnor med Enstilar. Vid oral administration

hos djur har studier av kalciopotriol inte visat några teratogena effekter, men reproduktiv toxicitet har

visats (se avsnitt 5.3). Djurstudier med glukokortikoider har visat reproduktionstoxikologiska effekter

(se avsnitt 5.3), men ett flertal epidemiologiska studier (mindre än 300 graviditeter) har inte uppvisat

några kongenitala missbildningar hos barn till kvinnor som behandlats med kortikosteroider under

graviditeten. Den potentiella risken för människa är okänd. Enstilar ska därför endast användas under

graviditet när den förväntade fördelen uppväger den tänkbara risken.

Amning

Betametason passerar över i bröstmjölk men risk för påverkan på barnet är mycket liten med

terapeutiska doser. Det finns ingen data vad gäller utsöndring av kalcipotriol via bröstmjölk.

Försiktighet bör iakttas vid förskrivning av Enstilar till ammande kvinnor. Patienten ska informeras

om att inte applicera Enstilar på bröstet under amningsperioden.

Fertilitet

Studier på råtta med orala doser av kalcipotriol eller betametasondipropionat visade ingen försämring

av manlig och kvinnlig fertilitet (se avsnitt 5.3). Det finns ingen data avseende fertilitet hos människa.

4.7

Effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner

Enstilar har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

4.8

Biverkningar

Den estimerade frekvensen av biverkningar är baserad på en poolad analys av data från kliniska

studier.

Den mest frekvent rapporterade biverkningen under behandlingen är reaktioner på applikationsstället.

Biverkningarna är ordnade enligt MedDRA SOC och de enskilda biverkningarna inleds med de mest

frekvent rapporterade. Inom varje frekvensgrupp anges biverkningar i fallande allvarlighetsgrad.

Mycket vanliga

(≥1/10)

Vanliga

(≥1/100, <1/10)

Mindre vanliga

(≥1/1 000, <1/100)

Sällsynta

(≥1/10 000, <1/1 000)

Mycket sällsynta

(<1/10 000)

Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

Infektioner och infestationer

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Follikulit

Immunsystemet

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Överkänslighet

Metabolism och nutrition

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Hyperkalcemi*

Ögon

Ingen känd frekvens

Dimsyn**

Hud och subkutan vävnad

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Hypopigmentering

Ingen känd frekvens

Förändring av hårfärg***

Allmänna symtom och/eller symtom vid administreringsstället

Mindre vanliga (≥1/1 000, <1/100)

Rebound-effekt

Pruritus vid applikationsstället

Irritation vid applikationsstället

Smärta vid applikationsstället****

*Mild

hyperkalcemi har observerats

** Se avsnitt 4.4

*** Övergående missfärgning av håret vid applikationsstället i hårbotten, till en gulaktig färg i vitt

eller grått hår, har rapporterats för kombinationsprodukter med kalcipotriol och betametason.

**** Brännande känsla vid applikationsstället är inkluderat i smärta vid applikationsstället

Pediatrisk population

Inga kliniskt relevanta skillnader mellan säkerhetsprofilen hos vuxenpopulationen och

ungdomspopulationen har observerats. Totalt 206 ungdomar behandlades i en öppen klinisk studie. Se

avsnitt 5.1 för ytterligare detaljer om studien.

Följande biverkningar anses vara relaterade till de farmakologiska klasserna kalcipotriol respektive

betametason:

Kalcipotriol:

Biverkningar inkluderar reaktioner på applikationsstället, pruritus, hudirritation, sveda och stickningar,

torr hud, erytem, utslag, dermatit, försämrad psoriasis, fotosensibilitet och överkänslighetsreaktioner

inkluderande mycket sällsynta fall av angioödem och ansiktsödem.

Systemeffekter efter topikal applicering kan uppstå i mycket sällsynta fall och orsaka hyperkalcemi

eller hyperkalciuri (se avsnitt 4.4).

Betametason (som dipropionat):

Lokala reaktioner kan uppkomma vid topikalt bruk, framför allt under långvarig behandling,

inkluderande hudatrofi, telangiektasi, striae, follikulit, hypertrikos, perioral dermatit, allergisk

kontaktdermatit, depigmentering och kolloidala milier.

Vid behandling av psoriasis med topikala kortikosteorider kan det finnas risk för generaliserad

pustulös psoriasis.

Systemreaktioner efter topikal applicering av kortikosteroider är sällsynta hos vuxna, men de kan vara

allvarliga. Hämning av binjurebarkfunktion, katarakt, infektioner, försämrad glykemisk kontroll av

diabetes mellitus och ökat intraokulärt tryck kan uppträda, framförallt efter långvarig behandling.

Systemreaktioner förekommer mer frekvent vid behandling under ocklusion (plast, hudveck), vid

behandling av stora hudytor och vid långtidsbehandling (se avsnitt 4.4).

Rapportering av misstänkta biverkningar

Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar efter att läkemedlet godkänts. Det gör det möjligt

att kontinuerligt övervaka läkemedlets nytta-riskförhållande. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas

att rapportera varje misstänkt biverkning till (se detaljer nedan).

Läkemedelsverket

Box 26

751 03 Uppsala

www.lakemedelsverket.se

4.9

Överdosering

Behandling med doser över den rekommenderade kan förorsaka förhöjt serumkalcium, vilket

normaliseras när behandlingen avbryts. Symtomen av hyperkalcemi inkluderar polyuri, förstoppning,

muskelsvaghet, förvirring och koma.

Överdriven långvarig användning av topikala kortikosteroider kan resultera i undertryckt

binjurebarkfunktion vilken vanligtvis är reversibel. Symtomatisk behandling kan vara nödvändig.

Vid fall av kronisk toxicitet, måste kortikosteroidbehandlingen avslutas stegvis.

5.

FARMAKOLOGISKA EGENSKAPER

5.1

Farmakodynamiska egenskaper

Farmakoterapeutisk grupp:

Medel vid psoriasis. Övriga medel vid psoriasis för utvärtes bruk, kalcipotriol, kombinationer. ATC-

kod: D05AX52

Verkningsmekanism:

Enstilar skum kombinerar den farmakologiska effekten av kalcipotriolhydrat som är en en syntetisk

vitamin D3-analog och betametasondipropionat som är en syntetisk kortikosteroid.

Vid psoriasis verkar vitamin D och dess analoger främst genom att inhibera keratinocytproliferationen

och inducera keratinocytdifferentiering. Den underliggande antiproliferativa mekanismen av vitamin

D i keratinocyterna involverar inducering av den tillväxthämmande faktorn transforming growth factor

β och av cycline depending kinase-hämmare med efterföljande tillväxtstopp i G1-fasen av cellcykeln

plus nedreglering av de två proliferationsfaktorerna: early growth response-1 och polo-like kinase-2.

Dessutom har D-vitamin en immunmodulerande effekt genom att undertrycka aktivering och

differentiering av Th17/Th1-celler medan ett Th2/Treg svar induceras.

Vid psoriasis undertrycker kortikosteroider immunsystemet, i synnerhet proinflammatoriska cytokiner

och kemokiner, och hämmar därigenom T-cellaktiveringen. På molekylärnivå verkar kortikosteroider

via den intracellulära glukokortikoidreceptorn och den antiinflammatoriska funktionen beror på

transrepression av proinflammatoriska transkriptionsfaktorer såsom nuklear factor κB, activator

protein-1 och interferon regulatory factor-3.

Kombinationen av kalcipotriol monohydrat och betametasondipropionat främjar större

antiinflammatoriska och antiproliferativa effekter än komponenterna var för sig.

Farmakodynamisk effekt:

Korttidsdata

Under maximala användningsförhållanden hos patienter med omfattande psoriasis på kroppen och i

hårbotten, som behandlades i upp till 4 veckor, bestämdes binjurens gensvar på ACTH genom mätning

av kortisolnivåer i serum. Av 35 patienter var det ingen som hade undertryckta kortisolnivåer i serum

30 eller 60 minuter efter ACTH-stimulering. Det förefaller således att risken för undertryckning av

binjurebarkfunktionen är låg vid behandling med Enstilar av omfattande psoriasis vulgaris under 4

veckor. Likaså fanns det inga tecken på onormal kalciummetabolism efter användning av Enstilar på

omfattande psoriasis vulgaris under 4 veckor.

Långtidsdata

Binjurens gensvar på ACTH-stimulering utvärderades hos vuxna patienter med måttlig till svår

psoriasis vulgaris som involverade minst 10 % av kroppsytan. Patienterna randomiserades till att få

Enstilar eller skum-vehikel två gånger per vecka i upp till 52 veckor (underhållsbehandling över längre

tid). Patienter som upplevde återfall behandlades med Enstilar en gång per dag i 4 veckor och fortsatte

sedan med den randomiserade behandlingen. Studieresultaten uppvisade en låg risk för binjure-

suppression hos patienter med omfattande psoriasis (BSA 10-30 %) som använder Enstilar två gånger

per vecka och enligt beskrivningen i upp till 52 veckor. Det finns ingen klinisk relevant effekt på

kalciummetabolismen i denna studie.

Klinisk effekt:

Korttidsdata

Effektiviteten av behandling med Enstilar en gång dagligen har undersökts i tre randomiserade

dubbelblindade, eller investigator-blindade, kliniska studier under 4 veckor, omfattande mer än 1100

patienter med psoriasis på kroppen (även hårbotten i Studie Två) med minst lätt allvarlighetsgrad

enligt ”Physician’s Global Assessment of disease severity” (PGA), med åtminstone 2% av kroppsytan

(body surface area, BSA) involverad och med en modifierad ”Psoriasis Area Severity Index” (m-

PASI) på minst 2. PGA utförs med hjälp av en 5-gradig skala (inga symtom, nästan inga symtom,

mild, måttlig och svår) baserad på den genomsnittliga psoriasislesionen.

Det primära resultatmåttet var patienter med ’behandlingsframgång’ (’inga symtom’ eller ’nästan inga

symtom’ för patienter med minst måttlig sjukdom vid studiestart eller ’inga symtom’ för patienter med

mild sjukdom vid studiestart) enligt PGA vid vecka 4.

Sjukdomsrelaterade karakteristika vid studiestart

Studie Ett

(N=426)

Studie Två

(N=302)

Studie Tre

(N=376)

Sjukdomens allvarlighetsgrad

vid studiestart (PGA):

Mild

65 (15,3%)

41 (13,6%)

63 (16,8%)

Måttlig

319 (74,9%)

230 (76,2%)

292 (77,7%)

Svår

42 (9,9%)

31 (10.3%)

21 (5,6%)

Medelvärde BSA (spann)

7,5% (2-30%)

7,1% (2-28%)

7,5% (2-30%)

Medelvärde m-PASI (spann)

7,5 (2,0-47,0)

7,6 (2,0-28,0)

6,8 (2,0-22,6)

Andel patienter med ‘behandlingsframgång’ enligt PGA för kroppen vid vecka 4

Enstilar

Skum-

vehikel

BDP i

skum-

vehikel

Kalcipotriol

i skum-

vehikel

Daivobet

salva

Salv-

vehikel

Studie Ett

(N=323)

53,3%

(N=103)

4,8%

Studie Två

(N=100)

45,0%

(N=101)

30,7%

(N=101)

14,9%

Studie Tre

(N=141)

54,6%

(N=49)

6,1%

(N=135)

43,0%

(N=51)

7,8%

Resultat för det primära resultatmåttet ’behandlingsframgång’ (PGA) för kroppen vid vecka 4 visade

att Enstilar är statistiskt signifikant mer effektivt än alla jämförelsepreparat som ingick, och respons

observerades i alla kategorier av allvarlighetsgrad för sjukdomen vid studiestart.

I Studie Två undersöktes effekten av Enstilar på psoriasis i hårbotten mätt som andelen patienter med

’behandlingsframgång’ enligt PGA för hårbotten vid vecka 4.

Andelen patienter med ‘behandlingsframgång’ enligt PGA för hårbotten vid vecka 4

Enstilar

BDP i skumvehikel

Kalcipotriol i skumvehikel

Studie Två

(N=100)

53,0 %

(N=101)

47,5 %

(N=101)

35,6 %

Enstilar var statistiskt signifikant mer effektiv jämfört med kalcipotriol och även associerad med en

högre frekvens av behandlingsframgång jämfört med BDP, men denna jämförelse visade inte statistisk

signifikans.

Effekten av Enstilar på klåda och sömnförlust relaterad till klåda undersöktes i Studie Ett med hjälp av

en visuell analog skala (VAS) som sträcker sig från 0 mm (ingen klåda/ingen sömnförlust alls), till

100 mm (värsta klådan du kan tänka dig/värsta tänkbara sömnförlust). Ett statistiskt signifikant högre

antal patienter i Enstilar-gruppen jämfört med vehikelgruppen uppnådde en reduktion av klåda och

sömnförlust relaterad till klåda med 70 % från dag 3 och under resten av behandlingsperioden.

Effekten av Enstilar på livskvalitet undersöktes i Studie Ett med hjälp av det generiska EQ-5D-5L-

frågeformuläret och det dermatologiskt specifika DLQI-formuläret. Enstilar visade en statistiskt

signifikant större förbättring av livskvaliteten mätt med DLQI från vecka 1 och under hela

behandlingsperioden, och mätt med EQ-5D-5L vid vecka 4.

Långtidsdata

Effektivitet och säkerhet av behandling med Enstilar undersöktes i en randomiserad dubbelblindad

vehikelkontrollerad studie (Studie 4). Patienterna behandlades öppet med Enstilar en gång per dag i 4

veckor och respondenterna randomiserades sedan för att få Enstilar (underhållsbehandling över längre

tid) eller skum-vehikel 2 gånger per vecka i upp till 52 veckor. Patienterna i båda behandlingsarmarna

som upplevde återfall behandlades en gång per dag med Enstilar i 4 veckor, och de som svarade

fortsatte sedan med den randomiserade behandlingen.

Sjukdomsrelaterade karakteristika vid studiestart (alla randomiserade patienter)

Studie Fyra (N=545)

Sjukdomens allvarlighetsgrad vid

studiestart (PGA)

Mild

Måttlig

Svår

58 (10,6 %)

447 (82,0 %)

40 (7,3 %)

Medelvärde BSA (spann)

8,3 (1,0-38,0)

Medelvärde m-PASI (spann)

7,8 (2,0-28,0)

Patienter som fick underhållsbehandling över längre tid med Enstilar hade en längre tid till första

återfallet, större andel dagar i remission under studien, och färre återfall än patienterna som fick skum-

vehikel. Tabellen nedan visar en översikt av effekten på återfall i denna studie.

Sammanfattning av underhållsbehandling över längre tid i upp till 52 veckor (Studie Fyra)

Observerad data i studien

Statistiskt analys resultat (N=521)*

Resultatmått

Underhållsbehandling

över längre tid +

återfallsbehandling

(N=256)

Vehikel +

återfallsbehandling

(N=265)

Estimat [95% CI]

p-värde

Primärt:

Tid till första

återfallet

Mediantid till första

återfallet = 56 dagar

Mediantid till första

återfallet = 30 dagar

HR=0,57 [0,47; 0,69]

(Reduktion av 43% [31%;

53%])

p<0,001

Sekundärt:

Andel dagar

i remission

Medianandel av dagar

= 69,3%

Medianandel av

dagar = 56,6%

DP=11% [8%;14%]

(ökning av 41 [29; 53] dagar)

p<0,001

Sekundärt:

Antal återfall

Medianantal av återfall

= 2,0

Medianantal av

återfall = 3,0

RR=0,54 [0,46;0,63]

(Reduktion av 46% [37%;

54%])

p<0,001

*Statistisk analys jämförde underhållsbehandling över längre tid + återfallsbehandling med Vehikel +

återfallsbehandling

CI: Konfidensintervall; DP: skillnad i proportion av dagar per år; HR: Hazard-ratio; N: antalet

patienter i komplett analysset; RR: Frekvens-ratio

Pediatrisk population

Effekten på kalcium metabolismen studerades i en okontrollerad öppen 4-veckors studie omfattande

106 ungdomar i åldrarna 12-17 år med psoriasis i hårbotten och på kroppen. Försökspersonerna

använde upp till 105 g Enstilar per vecka. Inga händelser av hyperkalcemi rapporterades och heller

inga kliniskt relevanta ändringar i kalcium i urinen. Det adrenerga svaret på ACTH -stimuleringen

mättes i en subgrupp av 33 försökspersoner med utbredd plackpsoriasis omfattande minst 20 % av

hårbotten och 10 % av kroppsytan. Efter 4 veckors behandling med Enstilar hade 2 försökspersoner en

kortisolnivå ≤18 mkg/dL 30 min efter ATCH-stimulering, men hade en normal respons efter 60

minuter. En tredje försöksperson uppvisade minimalt kortisolsvar på ACTH-stimuleringstestet vid

baslinjen, vilket resulterade i icke konklusiva resultat efter behandlingen. Inga av dessa händelser hade

några kliniska manifestationer.

5.2

Farmakokinetiska egenskaper

Efter systemisk exponering metaboliseras de båda aktiva komponenterna – kalcipotriol och

betametasondipropionat – snabbt och till stor del.

Kalcipotriol utsöndras huvudsakligen via faeces (råtta och minigris) och betametasondipropionat via

urin (råtta och mus). Hos råtta visade studier av vävnadsdistribution med hjälp av radioaktivt märkt

kalcipotriol och betametasondipropionat att njurar och lever hade den högsta nivån av radioaktivitet.

Omfattningen av perkutan absorption av de två aktiva ingredienserna efter lokal applicering av

Enstilar bestämdes i HPA-axelstudien hos patienter med omfattande psoriasis vulgaris (se avsnitt 5.1).

Kalcipotriol och betametasondipropionat var under den mätbara gränsen i de flesta prover från 35

patienter som behandlades en gång dagligen under 4 veckor för utbredd psoriasis på kroppen och i

hårbotten. Kalcipotriol var mätbart vid någon tidpunkt för 1 patient, betemetasondipropionat för 5

patienter och metaboliter av kalcipotriol och betametasondipropionat kunde detekteras hos 3

respektive 27 patienter.

5.3

Prekliniska säkerhetsuppgifter

Studier med kortikosteroider på djur har visat reproduktionstoxicitet (gomspalt, skelettmissbildningar).

Reproduktionstoxikologiska studier med oral långtidsbehandling med kortikosteroider på råttor

förlängde dräktigheten samt förlängde och försvårade förlossningen. Dessutom observerades en

minskning av avkommans överlevnad, kroppsvikt och viktökning. Ingen påverkan på fertilitet kunde

observeras. Relevansen för människa är okänd.

Kalcipotriol har visat moder- och fostertoxicitet hos råttor och kaniner när det gavs oralt vid doser på

54 mikrogram /kg/dag respektive 12 mikrogram /kg/dag. De fosterskador som observerats vid

samtidig toxicitet hos modern inkluderar tecken som tyder på skelettomognad (ofullständig

benbildning i blygdben och frambensfalanger, och förstorade fontaneller) och en ökad förekomst av

extra revben.

Prekliniska data visade inte några särskilda risker för människa baserat på konventionella studier av

säkerhetsfarmakologi, toxicitet vid upprepad dosering och genotoxicitet.

Dermatologiska karcinogenitetsstudier med kalcipotriol och betametasondipropionat på möss och

orala karcinogenitetsstudier på råttor visade inte några särskilda risker för människa.

I en lokal tolerabilitetsstudie på minigris orsakade Enstilar mild till måttlig hudirritation.

6.

FARMACEUTISKA UPPGIFTER

6.1

Förteckning över hjälpämnen

Flytande paraffin

Polyoxipropen-stearyleter

All-

rac

-α-tokoferol

Vitt mjukt paraffin

Butylhydroxitoluen (E321)

Butan

Dimetyleter

6.2

Inkompatibiliteter

Ej relevant.

6.3

Hållbarhet

2 år.

Bruten förpackning: 6 månader.

6.4

Särskilda förvaringsanvisningar

Förvaras vid högst 30°C.

Försiktighetsåtgärder:

Extremt brandfarlig aerosol.

Tryckbehållare: kan explodera vid upphettning.

Skyddas från solljus.

Utsätt ej för temperaturer över 50°C.

Får ej punkteras eller brännas, även efter användning.

Spraya inte mot en öppen låga eller annan antändningskälla.

Håll borta från gnistor, öppen eld och andra antändningskällor.

Ingen rökning.

6.5

Förpackningstyp och innehåll

Aluminiumbehållare med en inre polyamid-imid-lack, utrustad med en kontinuerligt reglerad ventil

och sprayknapp.

Behållaren innehåller 60 g skum, exklusive mängden drivmedel.

Förpackningsstorlekar: 60 g och 2 × 60 g

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

6.6

Särskilda anvisningar för destruktion

Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

7.

INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

LEO Pharma A/S

Industriparken 55

DK-2750 Ballerup

Danmark

8.

NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

52772

9.

DATUM FÖR FÖRSTA GODKÄNNANDE/FÖRNYAT GODKÄNNANDE

Datum för det första godkännandet: 2016-05-12

Datum för det förnyade godkännandet: 2021-02-08

10.

DATUM FÖR ÖVERSYN AV PRODUKTRESUMÉN

2021-03-01

Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats

http://www.lakemedelsverket.se

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information