Enacecor 20+12,5 mg tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
15-01-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
14-10-2022

Aktiv bestanddel:

ENALAPRILMALEAT, HYDROCHLORTHIAZID

Tilgængelig fra:

STADA Arzneimittel AG

ATC-kode:

C09BA02

INN (International Name):

ENALAPRILMALEATE, HYDROCHLORTHIAZID

Dosering:

20+12,5 mg

Lægemiddelform:

tabletter

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2002-11-11

Indlægsseddel

                1
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
Enacecor 20 mg/12,5 mg tabletter
enalapril og hydrochlortiazid
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette
lægemiddel, da
den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er
mere, du vil
vide.

Lægen har ordineret Enacecor til dig personligt. Lad derfor være med
at give det
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer,
som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en
bivirkning bli-
ver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.
Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk
Oversigt over indlægssedlen:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Enacecor
3.
Sådan skal du tage Enacecor
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Kontakt lægen hvis du får det værre eller hvis du ikke får det
bedre i løbet af nogle dage.
Enacecor bruges til behandling af forhøjet blodtryk (essentiel
hypertension). Denne medicin
indeholder to aktive indholdsstoffer: Enalapril og hydrochlortiazid.

Enalapril tilhører en gruppe lægemidler kaldet ACE-hæmmere
(angiotensinkonverte-
rende enzyminhibitor). ACE-hæmmere virker ved at udvide blodårerne,
og gør det
dermed nemmere for blodet at flyde gennem dem. ACE-hæmmere anvendes
til be-
handling af forhøjet blodtryk (hypertension).

Hydrochlorthiazid tilhører en gruppe lægemidler som kaldes diuretika
(vanddrivende
lægemidler). Diuretika får nyrerne til at udskille mere urin. De
anvendes til behandling
af forhøjet blodtryk.
Enacecor anvendes til patienter hvis blodtryk ikke kan kontrolleres
tilstrækkeligt med
enalaprilmaleat eller hydrochlorthiazid alene. Derfor bør andre
lægemidler med kun et aktivt
lægemiddelstof være afprøvet først.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse el
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                11. OKTOBER 2022
PRODUKTRESUMÉ
FOR
ENACECOR, TABLETTER
0.
D.SP.NR.
20393
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Enacecor
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 tablet indeholder 20 mg enalaprilmaleat og 12,5 mg
hydrochlorthiazid.
Hjælpestoffer som behandleren skal være opmærksom på
Hver tablet indeholder 122,16 mg lactosemonohydrat og 2.792 mg
natrium.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Tabletter
Hvide, runde tabletter, plane med skrå kanter og delekærv på den
ene side.
Tabletten kan deles i 2 lige store dele.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Behandling af essentiel hypertension.
Den faste dosiskombination (20 mg enalprilmaleat/12,5 mg
hydrochlorthiazid) er indiceret til
patienter, hvis blodtryk ikke kan kontrolleres tilstrækkeligt med
enalaprilmaleat eller hydro-
chlorthiazid alene.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
DOSERING
Doseringen af Enacecor skal hovedsageligt fastsættes ud fra
patientens respons på indholdet
af enalaprilmaleat i kombinationen.
_dk_hum_31076_spc.doc_
_Side 1 af 22_
Individuel dosistitrering af begge aktive indholdsstoffer anbefales.
Direkte skift fra monoterapi til den faste kombination kan overvejes,
når det er klinisk
relevant.
Essentiel hypertension
Den normale dosis er en tablet daglig.
Tabletterne kan tages uafhængigt af fødeindtagelse.
Ved forudgående diuretikabehandling
Den diuretiske behandling bør seponeres 2-3 dage før initiering af
behandling med Enacecor.
Se pkt. 4.4.
Nedsat nyrefunktion
Diuretika af thiazidgruppen vil muligvis ikke være egnet til
patienter med nedsat
nyrefunktion, og de er uden virkning ved kreatininclearance ≤ 30
ml/min (moderat til alvorlig
nyreinsufficiens). Se pkt. 4.3.
Før overgang til Enacecor bør doseringen af enalapril titreres hos
patienter med nedsat
nyrefunktion, hvis kreatininclearance er mellem 30-80 ml/min.
Loop-diuretika foretrækkes
frem for thiazider hos denne population. Dosis af enalaprilmaleat og
hydrochlorthiazid bør
holdes så lav som muligt (se pkt. 4.4). Ved anvendelse af En
                
                Læs hele dokumentet