Droncit Vet. 50 mg tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
22-08-2016

Aktiv bestanddel:

PRAZIQUANTEL

Tilgængelig fra:

Vetoquinol S.A.

ATC-kode:

QP52AA01

INN (International Name):

Praziquantel

Dosering:

50 mg

Lægemiddelform:

tabletter

Autorisation dato:

1978-11-12

Produktets egenskaber

                19. AUGUST 2016
PRODUKTRESUMÉ
FOR
DRONCIT VET., TABLETTER
0.
D.SP.NR.
3700
1.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
Droncit Vet.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 tablet indeholder:
AKTIVT STOF:
Praziquantel 50 mg
HJÆLPESTOFFER:
Se afsnit 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Tabletter.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
DYREARTER
Hund og kat.
4.2
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Infestationer med bændelorm.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Ingen.
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER FOR HVER DYREART
Ingen.
_09209_spc.doc_
_Side 1 af 4_
4.5
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER FOR DYRET
Ingen.
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER FOR PERSONER, SOM ADMINISTRERER
LÆGEMIDLET
Ingen.
4.6
BIVIRKNINGER
Ingen.
4.7
DRÆGTIGHED, DIEGIVNING ELLER ÆGLÆGNING
Kan anvendes.
4.8
INTERAKTION MED ANDRE LÆGEMIDLER OG ANDRE FORMER FOR INTERAKTION
Ingen kendte.
4.9
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
5 mg/kg legemsvægt (engangsdosis). Ved infestationer med
Diphyllobotrium-arter dog 40
mg/kg legemsvægt. (Kun voksne orm påvirkes).
4.10
OVERDOSERING
Emesis, specielt hos kat.
4.11
TILBAGEHOLDELSESTID
Ikke relevant.
5.
FARMAKOLOGISKE EGENSKABER
Farmakoterapeutisk gruppe: Anthelmintikum, ATCvet-kode: QP 52 AA 01
5.1
FARMAKODYNAMISKE EGENSKABER
Anthelmintikum mod bændelorm hos kat og hund. Panziquantel tilhører
gruppen af
isoquinolon-pyrazinderivater.
Praziquantel har effekt mod voksne og juvenile stadier af alle
aktuelle arter af cestoder, dog
ikke mod juvenile stadier af diphyllobotrium.
Praziquantel absorberes hurtigt gennem parasittens overflade og
fordeles jævnt overalt i
parasitten. Parasittens integument skades alvorligt, hvilket
resulterer i kontraktion og paralyse.
Scolex slipper fra tarmen og afgår med fæces eller fordøjes i
løbet af nogle timer. Den hurtigt
indtrædende
effekt skyldes praziquantels påvirkning
af
parasit-membranernes Ca
+
+
permeabilitet, hvilket medfører dysregulation af parasittens
stofskifte. Praziquantel udøver
desuden en anthelmintisk effekt ved at påvirke paras
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt