Doxazosin "Sandoz" 4 mg depottabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
16-07-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
16-12-2019

Aktiv bestanddel:

DOXAZOSINMESILAT

Tilgængelig fra:

Sandoz A/S

ATC-kode:

C02CA04

INN (International Name):

doxazosin

Dosering:

4 mg

Lægemiddelform:

depottabletter

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2008-08-02

Indlægsseddel

                1
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
DOXAZOSIN SANDOZ, 4 MG, DEPOTTABLETTER
DOXAZOSIN
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Doxazosin Sandoz
3.
Sådan skal du tage Doxazosin Sandoz
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Doxazosin Sandoz tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes
alfablokkere.
Det anvendes til behandling af:
•
højt blodtryk
•
symptomer, der skyldes forstørret prostata hos mænd.
Hos patienter, der tager dette lægemiddel til behandling af højt
blodtryk (hypertension), fungerer det
ved at afslappe blodkarrene, således at blodet nemmere kan løbe
igennem dem. Dette er med til at
sænke blodtrykket.
Hos patienter med forstørret prostata anvendes dette lægemiddel til
behandling af
vandladningsproblemer og/eller hyppig vandladning. Dette er
almindeligt hos patienter med forstørret
prostata (benign prostatahyperplasi). Lægemidlet fungerer ved at
afslappe musklen omkring
blæreåbningen og prostata, således at urinen lettere kan løbe
igennem.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne information. Følg
altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE DOXAZOSIN SANDOZ
TAG IKKE DOXAZOSIN SANDOZ:
•
hvis du er allergisk over for doxazosin
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                13. DECEMBER 2019
PRODUKTRESUMÉ
FOR
DOXAZOSIN ”SANDOZ”, DEPOTTABLETTER
0.
D.SP.NR.
23264
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Doxazosin ”Sandoz”
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hver depottablet indeholder 4 mg doxazosin (som mesilat).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Depottabletter.
Hvide, runde, bikonvekse tabletter, der er præget med ”DL”.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
-
Essentiel hypertension.
-
Symptomatisk behandling af benign prostatahyperplasi.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Dosering
Tabletterne kan tages sammen med eller uden mad. Tabletterne bør
sluges hele med en
tilstrækkelig mængde væske. Patienter må ikke tygge, dele eller
knuse tabletterne (se
pkt. 4.4).
_Voksne_
Den anbefalede maksimumdosis er 8 mg doxazosin én gang dagligt.
Essentiel hypertension
Den anbefalede dosis er 4 mg doxazosin én gang dagligt. Det kan vare
op til fire uger, før
den optimale effekt er nået. Afhængigt af det kliniske respons kan
dosis øges til 8 mg
doxazosin én gang dagligt.
_dk_hum_38916_spc.doc_
_Side 1 af 11_
Doxazosin kan anvendes som monoterapi eller i kombination med andre
lægemidler,
såsom thiaziddiuretika, beta-adrenoceptor-blokkere,
calciumantagonister eller ACE-
hæmmere.
Symptomatisk behandling af prostatahyperplasi
Den anbefalede dosis er 4 mg doxazosin én gang dagligt. Afhængigt af
det kliniske respons
kan dosis øges til 8 mg doxazosin én gang dagligt.
Doxazosin kan anvendes til patienter med benign prostatahyperplasi,
som er hypertensive
eller normotensive, eftersom ændringer i blodtrykket hos normotensive
patienter er klinisk
insignifikante. Hos hypertensive patienter behandles begge tilstande
samtidigt.
_Ældre_
Samme dosisanbefalinger som hos voksne.
_Nedsat nyrefunktion_
Eftersom doxazosins farmakokinetik er uforandret hos patienter med
nedsat nyrefunktion,
og der ikke er nogen evidens for, at doxazosin forværrer eksisterende
nedsat nyrefunktion,
kan den normale dosis anvendes hos disse patienter (se pkt. 4.4). Det
kan 
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt