Domitor Vet. 1 mg/ml injektionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

18-04-2016

Aktiv bestanddel:
Medetomidinhydrochlorid
Tilgængelig fra:
Orion Corporation
ATC-kode:
QN05CM91
INN (International Name):
medetomidine hydrochloride
Dosering:
1 mg/ml
Lægemiddelform:
injektionsvæske, opløsning
Autorisationsnummer:
12760
Autorisation dato:
1987-05-05

7. april 2016

PRODUKTRESUMÉ

for

Domitor Vet., injektionsvæske, opløsning

0.

D.SP.NR.

6522

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Domitor Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktivt stof:

Medetomidinhydrochlorid

mg/ml

Hjælpestoffer:

Methylparahydroxybenzoat (E218)

mg/ml

Propylparahydroxybenzoat (E216)

mg/ml

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Kat. Hund.

4.2

Terapeutiske indikationer

Hund:

Beroligelse, sedation og analgesi i forbindelse med kliniske undersøgelser og indgreb. Dyb

sedation og analgesi i kombination med butorphanol til lettere smertevoldende undersøgelser eller

procedurer. Præanæstesi.

Kat:

Beroligelse, sedation og analgesi i forbindelse med kliniske undersøgelser og indgreb. Kirurgisk

anæstesi i kombination med ketamin.

4.3

Kontraindikationer

Må ikke anvendes til dyr i shock, alvorligt svækkede dyr eller dyr, der er stressede pga. ekstrem

varme, kulde eller udmattelse.

12760_spc.doc

Side 1 af 7

Må ikke anvendes til alvorligt syge dyr med hjertefejl, respiratoriske lidelser eller nedsat lever-

eller nyrefunktion.

Må ikke anvendes under drægtighed.

4.4

Særlige advarsler

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Der bør foretages en klinisk undersøgelse af alle dyr før brug af sedativa og/eller generel anæstesi.

Før administration af Domitor Vet. tilrådes faste.

Efter behandling må dyret ikke få vand eller foder, før det er i stand til at synke normalt igen.

Efter administration af Domitor Vet. skal dyret have lov til at hvile i rolige omgivelser. Inden

administration af andre lægemidler eller påbegyndelse af et indgreb, skal sedationen have opnået

sin maksimale effekt, hvilket sker efter 10-30 minutter, afhængigt af administrationsvejen.

Meget urolige eller ophidsede dyr skal have mulighed for at falde til ro inden administration af

Domitor Vet. Effekten kan forbedres, hvis dyrene får mulighed for at få ro i 10-15 minutter efter

injektionen.

Der skal udvises særlig forsigtighed ved behandling af meget unge eller ældre dyr.

Behandlede dyr skal holdes varme og konstant kropstemperatur opretholdes, både under indgreb og

opvågning.

Under længerevarende indgreb skal der regelmæssigt administreres lubrikerende øjendråber for at

holde cornea fugtig.

Inden kombinationsbehandling påbegyndes, skal dyrlægen orientere sig om kontraindikationer og

advarsler i produktinformationen for de andre lægemidler.

Som følge af Domitors anæstetikum besparende effekt skal doseringen af andre sedativa,

tranquilizere, narkotika og anæstetika, ved anvendelse i kombination med Domitor Vet, nedsættes

betydeligt for at undgå excessiv depression af CNS.

Domitor Vet. anvendt i kombination med opioider, f.eks. butorphanol, kan forårsage

respirationsdepression. Derfor tilrådes at tildele oxygen, hvis hypoxi forventes. Som følge af

respirationsdepression under ketamin, propofol og tiopental anæstesi er det tilrådeligt at tildele

oxygen under anæstesien og til at have ventilationsudstyr (maske, endotracheal tube) til rådighed.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

I tilfælde af utilsigtet oral indtagelse eller selvinjektion skal der straks søges

lægehjælp, og indlægssedlen forevises lægen, men KØR IKKE I BIL da døsighed og

blodtryksændringer kan forekomme.

Irritation, overfølsomhed, kontaktdermatit og systemiske virkninger kan ikke

udelukkes efter hudkontakt.

Undgå at huden kommer i kontakt med lægemidlet og brug impermeable handsker

når produktet håndteres.

Vask den eksponerede hud med rigelige mængder vand straks efter eksponeringen.

Såfremt lægemidlet kommet i kontakt med øjnene vask med rigelige mængder vand.

Hvis irritation fortsætter, søg lægehjælp.

12760_spc.doc

Side 2 af 7

Fjern kontamineret beklædning.

Gravide kvinder bør ikke håndtere produktet.

OPLYSNINGER TIL LÆGER: Medetomidin er en α-adrenoreceptor agonist, hvis

toxicitet kan forårsage kliniske virkninger så som sedation, respirationsdepression og

coma, bradycardi og hypotension og hyperglycæmi. Ventrikulære arytmier er også

beskrevet. Behandling bør være støttende med passende intensiv terapi.

4.6

Bivirkninger

Blodtrykket vil stige initialt efter administration og derefter falde til det normale niveau eller lidt

under normalt niveau.

Der vil forekomme bradykardi, af og til med atrioventrikulær blok. Cyanose kan også ses.

Kropstemperaturen vil være let eller moderat nedsat, og forlænget opvågningstid kan forårsage

hypotermi.

Der er set stigning i blodglucosekoncentrationen pga. a2-adrenoreceptor-medieret hæmning af

insulinsekretion.

Urinering ses ofte under opvågning, typisk 90-120 minutter efter behandlingen.

Hos nogle dyr forekommer muskeltremor, og dyrene kan være følsomme over for høje lyde.

Tilfælde af forsinket opvågning eller tilbagevendendesedation efter initial opvågning er rapporteret.

I enkelte tilfælde ses overfølsomhedreaktioner, paradoksalt respons (ekscitation) samt manglende

effekt efter brug af Domitor Vet. Dødsfald som følge af kredsløbssvigt med alvorlig lunge-, lever-

eller nyrestase er også rapporteret.

Der kan forekomme nedsat respirationsfrekvens, med eller uden forbigående apnø. Hvis dyret

allerede har en subklinisk respirationsvejslidelse kan administration af Domitor Vet. forårsage

signifikant respirationsdepression, som kan prædisponere dyret for bivirkninger såsom hjertestop.

Lungeødem er også rapporteret.

Hunde og katte i særdeleshed kan kaste op i få minutter efter injektionen.

Hund:

Domitor Vet. og butorphanol til sedation og analgesi:

Bradykardi, atrioventrikulær hjerteblok, hypotermi samt respiratorisk depression.

Domitor Vet. som præmedicinering til ketamin:

Moderat excessiv salivation, kramper, muskelrystelser samt respiratorisk depression.

Domitor Vet. som præmedicinering til tiopental:

Generelt uden bivirkninger som apnø og kardiovaskulær depression.

Domitor Vet. som præmedicinering til propofol:

Propofol øger i nogen grad hjertefrekvensen på det sederende dyr. Forbigående apnø og

bevægelse af forbenene kan forekomme under induktionen af anæstesien.

Domitor Vet. i kombination med halotan eller isofluran:

Samme bivirkninger som Domitor Vet. anvendt alene.

Kat:

Domitor Vet. i kombination med ketamin:

Respirationsdepression, hjertearytmi, hypotermi og hypertension.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

12760_spc.doc

Side 3 af 7

- Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 100 dyr)

- Ualmindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 1.000 dyr)

- Sjældne (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

- Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter)

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Må ikke anvendes.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Medetomidin potentierer effekten af andre sedativa og anæstetika.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Standard:

Hund:

10-80 µg/kg i.v. eller i.m.

Kat:

50-150 µg/kg i.v. eller i.m. (Det tilrådes af katte faster 4-6 timer før injektionen).

Kombinationer:

Hund:

Domitor Vet. og butorphanol til sedation og analgesi:

Domitor Vet. og butorphanol kan administreres i samme eller separate sprøjter, i.m. eller i.v.

Dosering:

10-25 µg/kg afhængig af hvor dyb en sedation der ønskes, plus 0,1 mg/kg

butorphanol. Kombinationen forbedrer kvaliteten og varigheden af sedation,

analgesi og muskelrelaksation, når der sammenlignes med samme eller højere

doser af Domitor Vet. alene. Maksimum sedation og analgesi indtræder indenfor

20 minutter.

Anæstetikabesparende effekt er meget stor hvis denne kombinerende præanæstesi

anvendes, hvorfor en overdosering skal undgås med f.eks. tiopental hvor dosis må

ned omkring 2 mg/kg i.v.

Bivirkninger:

Bradykardi, atrioventrikulær hjerteblok, hypotermi samt respiratorisk depression.

Domitor Vet. som præmedicinering til ketamin:

Domitor Vet. kan kombineres med ketamin som anæstesi til indgreb varierende fra ikke-kirurgiske

til abdominal eller ortopædisk kirurgiske indgreb med lav smerteintensitet. Domitor Vet. og

ketamin kan administreres i samme eller separate sprøjter, i.m. eller i.v., eller Domitor Vet. gives

først efterfulgt af ketamin i.v. 10-15 min. senere, når Domitor Vet. har opnået fuld sedativ effekt.

Dosering:

Domitor Vet. 30-40 µg/kg kombineret med ketamin 2,0-5,0 mg/kg i.v. eller i.m.

Antisedan bør ikke gives tidligere end 40 min. efter ketamin injektionen for at

undgå at der udvikles uønskede bivirkninger som residualeffekt af denne.

Bivirkninger:

Moderat til excessiv salivation, kramper, muskelrystelser og respiratorisk

depression.

Domitor Vet. som præanæstetikum til tiopental:

Domitor Vet. administreres som før tiopental og maksimal sedation bør være opnået før tiopental

indgives. Maksimal sedation vil normalt være opnået indenfor 10 min. efter i.v. og 20 min. efter

i.m. administration.

Dosering:

Domitor Vet.

Tiopental

µg/kg

ml/10 kg

mg/kg

12760_spc.doc

Side 4 af 7

Dosering af tiopental kan variere meget i det individuelle dyr. Ved den høje

Domitor Vet.-dosis kan enkelte dyr intuberes uden brug af tiopental. Anæstesien

kan vedligeholdes med isofluran.

Tiopental administreres langsomt som en fortyndet opløsning i.v. til effekt over en

periode af 30-45 sek. Når kæberelaksationen er tilstrækkelig kan tracheal

intubation foretages. Indsættelse af bevidstløshed kan være forsinket i op til 1 min.

efter tiopental injektionen, hvorfor den langsomme i.v. injektion som beskrevet

ovenfor er nødvendig. Opvågning kan tage fra 20-60 min.

Bivirkninger:

Generelt uden bivirkninger som apnø og kardiovaskulær depression.

Domitor Vet. som præmedicinering før propofol:

Domitor Vet. administreres enten i.v. mindst 10 min. før induktion med propofol eller i.m. 20 min.

før induktion med propofol for at opnå maksimal sedation. Domitor Vet. kan administreres i doser

af 10, 20 eller 40 µg/kg.

Dosering:

Domitor Vet.

Propofol

(induktion)

µg/kg

ml/10 kg

mg/kg

1,5-3,0

1,0-1,5

0,5-1,0

Induktionstiden er forøget som følge af Domitor Vet. præmedikationen, hvorfor

propofol skal administreres langsomt til effekt over en periode af 30-90 sek.

Når kæberelaksationen er tilstrækkelig kan tracheal intubation foretages.

Vedligeholdelsesdosis

propofol

stærkt

reduceret

Domitor

Vet.

præmedikationen.

Infusionsdoser af 0,06-0,35 mg/kg/min. vil give stabil anæstesi af hunde, der er

sederet med hhv. 40 og 10 µg/kg. Anæstesi kan også vedligeholdes med isofluran

eller propofol induktion. Opvågning kan tage fra 20-60 min.

Bivirkninger:

Propofol øger i nogen grad hjertefrekvensen på det sederede dyr. Forbigående apnø

og bevægelse af forbenene kan forekomme under induktionen af anæstesien.

Domitor Vet. i kombination med halotan:

Dosering:

Domitor Vet.

Propofol

Tiopental

Halotaan

µg/kg i.m.

ml/kg i.v.

ml/kg i.v.

0,9-1,4

10-40

6,9-2,4

20-40

Bivirkninger:

Samme bivirkninger som Domitor Vet. anvendt alene.

Domitor Vet.i kombination med isofluran:

Dosering:

Domitor Vet.

Injektion

Isofluran

µg/kg i.m.

mg/kg i.v.

Tiopental: 5-6

Tiopental: 3-4

Butorphanol: 0,2 (i.m.)

Bivirkninger: samme bivirkninger som Domitor Vet. anvendt alene.

Kat:

Domitor Vet.i kombination med ketamin:

12760_spc.doc

Side 5 af 7

Dosering:

Domitor Vet. og ketamin kan administreres i samme eller separate sprøjter, i.m.

Ved en dosering af Domitor Vet. på 80 µg/kg kombineret med en dosering af

ketamin på 5 mg/kg, vil der gennemsnitligt gå 3-4 min. før anæstesi er opnået, og

kirurgisk anæstesi kan forventes at være mellem 30 og 50 min. Hvis nødvendigt

kan anæstesien forlænges med en bolus injektion af 1-2 mg/kg ketamin i.v. eller

med isofluran.

Bivirkninger:

Hjertekredsløbs- og respirationsdepression forårsaget af Domitor Vet. -ketamin kan

reverseres med Antisedan med en dosis svarende til 2,5 gange den anvendte dosis

for Domitor Vet..

Hund og kat:

Alle kombinationer:

Sedationen kan ophæves med følgende doseringer af Antisedan:

Til hund er doseringen beregnet i ml den samme som den for Domitor Vet. (udtrykt i µg er

doseringen af Antisedan 5 gange den for Domitor Vet.).

Til kat er Antisedan dosis i ml den halve af den for Domitor Vet. (udtrykt i µg er doseringen af

Antisedan 2,5 gange den for Domitor Vet.).

4.10

Overdosering

Overdosering manifesterer sig hovedsageligt som forsinket opvågning. Der kan forekomme

depression af respiration og kredsløb. Man bør sikre sig, at dyrets normale legemstemperatur

opretholdes.

Effekten af Domitor Vet. kan modvirkes ved at bruge en specifik antidot, Antisedan. Det aktive

stof i Antisedan er antipameziol, som er en

-agonist. Til hund er doseringen beregnet i ml – den

samme som den for Domitor Vet.. (Udtrykt i

g er doseringen af Antisedan 5 gange den for

Domitor Vet.). Til kat er Antisedan dosis i ml den halve af den for Domitor Vet. (Udtrykt i

g er

doseringen af Antisedan 2,5 gange den for Domitor Vet.). Idet ketamin alene kan øge risikoen for

krampeanfald skal Antisedan ikke indgives tidligere end 30-40 min. efter ketamin.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ingen.

5.

FARMAKOLOGISKE

EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: sedativa og analgetika, ATCvet-kode:

QN 05 CM 91

5.1

Farmakodynamiske

egenskaber

Den aktive substans i Domitor Vet. er medetomidin, som er en

-2-agonist med en central

hæmmende

effekt

transmissionen

noradrenalin-medierende

nerveimpulser.

Dyrets

bevidsthedsniveau sænkes og smertetærsklen øges. Medetomidins effekt er dosisafhængig: lave

doser medfører mild sedation uden analgesi, medens højere doser medfører kraftig sedation og

analgesi.

Medetomidin sænker hjertefrekvensen, blodtrykket og kropstemperaturen. Hunde kan udvikle AV-

blok. Respirationsfrekvensen sænkes. Lokale muskulære trækninger kan forekomme hos få

individer. Blodsukker niveauet er forhøjet hos både hund og kat. Kropstemperaturen sænkes, hvis

dyret behandles ved stuetemperatur eller derunder.

5.2

Farmakokinetiske

egenskaber

Medetomidin absorberes hurtigt efter intramuskulær injektion, og t

varierer fra 15 til 30 min.

Medetomidin distribueres hurtigt i organismen. V

varierer mellem 2,8 l/kg og 3,6 l/kg.

Proteinbindingen er 85-90%. Medetomidin oxideres i leveren, en lille del metyleres i nyrerne. De

fleste metabolitter udskilles i urinen. T

er 1-2 timer.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Methylparahydroxybenzoat

12760_spc.doc

Side 6 af 7

Propylparahydroxybenzoat

Natriumchlorid

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Ingen.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke fryses.

6.5

Emballage

Hætteglas 10 ml.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Beholder

evt.

restindhold

tilbageleveres

apotek/leverandør

eller

kommunal

modtageordning.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Orion Corporation

Tegnstrøminkatu 8

20360 Turku

Finland

Repræsentant

Orion Pharma Animal Health A/S

Ørestads Boulevard 73

2300 København S

Danmark

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

12760

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

5. maj 1987

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

7. april 2016

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

12760_spc.doc

Side 7 af 7

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information