Dipyridamol "2care4" 200 mg depotkapsler, hårde

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
16-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
13-06-2016

Aktiv bestanddel:

Dipyridamol

Tilgængelig fra:

2care4 ApS

ATC-kode:

B01AC07

INN (International Name):

dipyridamole

Dosering:

200 mg

Lægemiddelform:

depotkapsler, hårde

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2016-05-24

Indlægsseddel

                INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
DIPYRIDAMOL 2CARE4 200 MG, HÅRDE DEPOTKAPSLER
Dipyridamol
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil
vide.
– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad
derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt
for
andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.
– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage
Dipyridamol 2care4
3. Sådan skal du tage Dipyridamol 2care4
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Dipyridamol 2care4 nedsætter blodpladernes evne til
at klistre sammen og forhindrer derved dannelsen af
blodpropper.
Dipyridamol 2care4 bruges til at forebygge
blodpropper i hjernen eller hvis du har haft en
blodprop i hjernen eller har haft forbigående
lammelser, eller føleforstyrrelser (slagtilfælde eller
transitorisk iskæmisk attak - TIA).
Du kan tage kapslerne sammen med anden
forebyggende medicin (acetylsalicylsyre) eller alene,
hvis du ikke kan tåle acetylsalicylsyre.
Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du
ikke får det bedre i løbet af nogle dage.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT
TAGE DIPYRIDAMOL 2CARE4
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse
eller dosering end angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på
doseringsetiketten.
TAG IKKE DIPYRIDAMOL 2CARE4
– hvis du er allergisk over for dipyridamol eller et
af de øvrige indholdsstoffer i Dipyridamol 2care4
(angivet i pkt. 6).
ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager
Dipyridamol 2care4, hvis du har:
– En alvor
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                7. JUNI 2016
PRODUKTRESUMÉ
FOR
DIPYRIDAMOL ”2CARE4”, HÅRDE DEPOTKAPSLER (2CARE4)
0.
D.SP.NR.
28332
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Dipyridamol ”2care4”
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hver depotkapsel indeholder dipyridamol 200 mg.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Hårde depotkapsler (2care4).
_Udseende:_
Hårde, orange gelatinekapsler med rød hætte. Dimension 7,66 mm x
23,1 mm.
Kapslen indeholder gule pellets med langsom udløsning.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Sekundær profylakse af iskæmisk apopleksi og transitorisk cerebral
iskæmi eller iskæmisk
apopleksi.
Dipyridamol ”2care4” anvendes som monoterapi eller i kombination
med acetylsalicylsyre.
Dipyridamol ”2care4” er indiceret til voksne.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Til oral administration.
_57677_spc.docx_
_Side 1 af 8_
Dosering
Den anbefalede dosis er 1 kapsel to gange daglig, sædvanligvis én om
morgenen og én om
aftenen.
Kapslerne kan tages i forbindelse med eller uafhængigt af måltider.
Kapslerne skal synkes
hele og må ikke tygges.
_PÆDIATRISK POPULATION_
Dipyridamol ”2care4” bør ikke anvendes til børn, da der ikke
foreligger tilstrækkelige data
vedrørende sikkerhed og virkning.
_Ældre_
Det er ikke nødvendigt at justere dosis.
_Patienter med nedsat nyrefunktion_
Det er ikke nødvendigt at justere dosis.
_Patienter med nedsat leverfunktion_
Det er ikke nødvendigt at justere dosis.
Alternativ dosering i tilfælde af utålelig hovedpine:
I tilfælde af utålelig hovedpine i starten af behandlingen kan der
forsøgsvis doseres 1
kapsel ved sengetid og en lav dosis af acetylsalicylsyre om morgenen.
Da der er utilstrækkelige effektdata vedrørende denne alternative
dosering, og da
hovedpine som regel forsvinder ved regelmæssig dosering, skal
patienten hurtigt (inden for
en uge) vende tilbage til den normale dosering.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere
af hjælpestofferne anført
i pkt. 6.1.
4.4
SÆRL
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt