Diproderm 0,5 mg/g creme

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
17-04-2023
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
15-11-2021

Aktiv bestanddel:

BETAMETHASONDIPROPIONAT

Tilgængelig fra:

2care4 ApS

ATC-kode:

D07AC01

INN (International Name):

betamethasone dipropionate

Dosering:

0,5 mg/g

Lægemiddelform:

creme

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2017-05-06

Indlægsseddel

                INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
DIPRODERM
® 0,5 MG/G (0,05 %) CREME
betamethason
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil
vide.
– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad
derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt
for andre,
selvom de har de samme symptomer, som du har.
– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se
afsnit 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Diproderm
3. Sådan skal du bruge Diproderm
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Diproderm indeholder et stærkt binyrebarkhormon.
Diproderm dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke
skyldes bakterier,
virus eller svampe. Derved mindskes udbredelsen af udslæt, eksem
eller psoriasis.
Du kan bruge Diproderm til behandling af forskellige former for eksem
og psoriasis.
Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det
bedre.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE DIPRODERM
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne
information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på
doseringsetiketten.
BRUG IKKE DIPRODERM, HVIS:
– du er allergisk over for betamethason, andre kortikosteroider
eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Diproderm (angivet i afsnit 6).
– du har betændelse i huden som skyldes svampe eller bakterier, med
mindre
betændelsen bliver behandlet samtidig.
– du har en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig
ved rødme, især
på næsen, på kinderne og i panden (rosacea).
– du har betændelse med røde knopper omkring næse og mund
(perioral dermatit).

                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                9. november 2021
PRODUKTRESUMÉ
for
Diproderm, creme (2care4)
0.
D.SP.NR
.
3078
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Diproderm
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Betamethasondipropionat sv.t. 0,5 mg/g betamethason.
Hjælpestoffer, se pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Creme (2care4)
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
Terapeutiske indikationer
Dermatit, især allergisk og toksisk eksem, atopisk dermatit samt
psoriasis.
4.2
Dosering og indgivelsesmåde
Voksne: Det berørte område smøres med et tyndt lag Diproderm creme
1-2 gange daglig (morgen
og aften).
Børn: Må ikke anvendes til børn under 12 år uden lægens
anvisning. Produktet bør
påsmøres i et tyndt lag på små arealer en til to gange dagligt i
højest en uge, se endvidere
pkt. 4.3 og 4.4.
4.3
Kontraindikationer

Rosacea.

Acne vulgaris.

Perioral dermatit.

Virale infektioner, f.eks. herpes simplex og varicella.

Hudinfektion forårsaget af svampe eller bakterier, med mindre
infektionen behandles
samtidig.

Hudlidelser hos børn under et år herunder dermatit og bledermatit.

Overfølsomhed over for det aktive stof, over for andre
kortikosteroider eller over for et
eller flere af hjælpestofferne.
dk_hum_55800_spc.doc
Side 1 af 6
4.4
Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen
Længere tids topikal behandling med kortikosteroid bør undgås, hvor
det er muligt, især
hos børn og spædbørn, for at undgå binyrebarkhæmning.
Hvis der opstår irritation eller sensibilisering efter anvendelse af
Diproderm creme, bør
behandlingen seponeres og anden passende behandling initieres.
Ved tilstedeværelse af en infektion, bør der administreres et
hensigtsmæssigt antifungalt
eller antibakterielt middel. Hvis der ikke umiddelbart ses tydeligt
respons, bør
kortikosteroidet seponeres, indtil infektionen er under kontrol.
Okklusiv forbinding bør undgås, hvis der er tegn på sekundær
infektion.
Der bør udvises forsigtighed ved behandling af dermatoser med eller
uden pruritus i ano-
genitalområdet.
Armhule, lysken og andre intertriginøse
                
                Læs hele dokumentet