Diproderm 0,05 % creme

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

14-12-2020

Aktiv bestanddel:
BETAMETHASONDIPROPIONAT
Tilgængelig fra:
Merck Sharp & Dohme B.V.
ATC-kode:
D07AC01
INN (International Name):
betamethasone dipropionate
Dosering:
0,05 %
Lægemiddelform:
creme
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
06151
Autorisation dato:
1974-01-17

Læs hele dokumentet

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Diproderm® 0,5 mg/g (0,05%) creme

betamethason

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.

Lægen har ordineret Diproderm creme til dig personligt. Lad derfor være med at give den til andre. Det

kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Diproderm

Sådan skal du bruge Diproderm

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Diproderm indeholder et stærkt binyrebarkhormon.

Diproderm dæmper hævelse og irritation ved betændelse, der ikke skyldes bakterier, virus eller svampe.

Derved mindskes udbredelsen af udslæt, eksem eller psoriasis.

Du kan bruge Diproderm til behandling af forskellige former for eksem og psoriasis.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Diproderm

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug ikke Diproderm

Hvis du er allergisk over for betamethason eller et af de øvrige indholdsstoffer i Diproderm (angivet i

punkt. 6).

Hvis du har betændelse i huden som skyldes svampe eller bakterier, med mindre betændelsen bliver

behandlet samtidig.

Hvis du har en betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet, som viser sig ved rødme, især på næsen,

kinderne og i panden (rosacea).

Hvis du har betændelse med røde knopper omkring næse og mund (perioral dermatit).

På bumser eller på områder med bumser.

Hvis du har sygdomme på huden, der skyldes virus (forkølelsessår, skoldkopper og helvedesild).

Til hudlidelser hos børn under 1 år, f.eks. eksem eller bleeksem.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du bruger Diproderm creme.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Diproderm

Vær opmærksom på følgende:

Behandlingen må ikke vare længere end højst nødvendigt og ikke mere end fire uger, uden at din læge

igen har set på din hudsygdom.

Du må ikke bruge binyrebarkhormoncreme længere end aftalt med lægen. Det gælder især ved behand-

ling af den sarte hud i ansigt, armhuler, lyske, ved endetarmsåbning eller på kønsdele.

Du skal især undgå at bruge binyrebarkhormon til børn længere end aftalt med lægen. Børn har større

risiko for bivirkninger.

Langvarig brug gør huden tynd og skrøbelig, især i ansigtet, på kønsdelene og på indersiden af arme og

ben.

Hvis huden bliver mere irriteret, betændt, rød, eller klør og svier, bør du tale med din læge. Der kan

være kommet betændelse eller allergi.

Du må ikke dække det indsmurte område med tætsluttende og lufttæt forbinding eller plaster.

Du må ikke bruge Diproderm rundt om øjnene.

Undgå at få Diproderm i øjnene.

Hvis du har brugt Diproderm i lang tid, må du ikke stoppe behandlingen pludseligt, da det kan forværre din

hudsygdom. Tal med lægen om langsom aftrapning af behandlingen.

Dine binyrers dannelse af hormoner kan blive nedsat, når du bruger Diproderm i længere tid. Fortæl

derfor lægen, at du bruger Diproderm, hvis du er kommet alvorligt til skade, har en svær betændelse

(f.eks. lungebetændelse) eller skal opereres.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i behandling med Diproderm.

Sig det til lægen, hvis du oplever sløret syn eller andre synsforstyrrelser.

Brug af anden medicin sammen med Diproderm

Fortæl altid lægen eller apotekspersonale, hvis du bruger anden medicin eller har brugt gjort det for nylig.

Du kan bruge Diproderm sammen med anden medicin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Diproderm efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Diproderm i korte perioder efter aftale med lægen.

Du må ikke bruge Diproderm på brystet mens du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Diproderm påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Diproderm creme indeholder chlorcresol, der kan give allergiske reaktioner.

Diproderm creme indeholder cetostearylalkohol, der kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem).

3. Sådan skal du bruge Diproderm

Brug altid Diproderm nøjagtig efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Voksne: Påsmør Diproderm creme i et tyndt lag 1-2 gange dagligt (morgen og aften).

Børn: Du må kun bruge Diproderm creme til børn under 12 år efter aftale med en læge. Du bør i så fald kun

smøre Diproderm creme på små hudområder og behandlingen må højest vare 1 uge.

Vask hænderne efter brug, med mindre det er hænderne, der behandles.

Følg altid lægens anvisning. Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for.

Ændring eller stop i behandlingen bør kun ske i samråd med lægen.

Hvis du har brugt for meget Diproderm

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Diproderm, end der står i denne informati-

on, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

I sjældne tilfælde med langvarig og overdreven brug kan du få rødt, rundt måneansigt, mindre muskler, uøn-

sket behåring, blålige striber i huden, øgede fedtdepoter på maven og i nakken samt andre bivirkninger (se

punkt 4 Bivirkninger).

Hvis du har glemt at bruge Diproderm creme

Du må ikke bruge en dobbelt dosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige

dosis.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkninger forekommer især ved langvarig og overdreven brug, samt ved brug af lufttæt forbinding.

Alvorlige bivirkninger ved brug af Diproderm

Sjældne bivirkninger

(Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

Rødt, rundt måneansigt, sukkersyge, for højt blodtryk, nedsat muskelmasse, øgede fedtdepoter på maven

og i nakken. Kontakt lægen.

Risiko for alvorlig shocktilstand ved tilskadekomst, operation eller svær betændelse (f.eks. lungebetæn-

delse).

Børn kan vokse mindre og tage mindre på i vægt. Kontakt lægen.

Børn kan få vedvarende hovedpine på grund af forhøjet tryk i hjernen. Kontakt lægen.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Psoriasis med pusfyldte knopper på hænder og fødder eller over hele kroppen. Kontakt læge eller skade-

stue.

Ikke alvorlige bivirkninger ved brug af Diproderm

Almindelige bivirkninger

(Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede):

Ny betændelse kan opstå i hud, som er under behandling med Diproderm.

Betændelse i hårsække.

Brændende fornemmelse, kløe, irritation, tør hud.

Kontakteksem.

Uønsket hårvækst.

Betændelsesagtig hudsygdom i ansigtet med rødme og evt. små knopper eller bumser.

Udslæt med små væskefyldte blærer.

Hvide pletter på huden (nedsat pigmentering).

Tynd hud, der let går i stykker, strækmærker, laset og opblødt hud.

Ikke almindelige bivirkninger

(Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede):

Overfølsomhed.

Små punktformede eller større blødninger i huden.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Forværring af betændelse i huden, sløring af betændelse i huden.

Udvidelse af de små blodkar i huden.

Forværring af eksem ved ophør af behandlingen.

Sløret syn.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gæl-

der også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårø-

rende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via Lægemiddelstyrel-

sen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, Email:

dkma@dkma.dk. Ved at indberette bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere informa-

tion om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Diproderm utilgængeligt for børn.

Brug ikke Diproderm efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medi-

cinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Diproderm 0,5 mg/g creme indeholder

Det virksomme stof i Diproderm creme er betamethason 0,5 mg/g (som dipropionat).

De øvrige indholdsstoffer er: Hvid, blød paraffin, koncentreret phosphorsyre, renset vand, cetostearyl-

alkohol, paraffinolie, cetomacrogol 1000, natriumdihydrogenphosphatdihydrat, chlorcresol.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Diproderm creme er en glat, hvid/råhvid, ensartet creme.

Pakningsstørrelse

Tuber a 20g, 50g og 100g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Merck Sharp & Dohme B.V., Box 581, 2003 PC Haarlem, Holland

Fremstiller

Schering-Plough Labo N.V., Industriepark 30, 2220 Heist-op-den-Berg, Belgien

Repræsentant i Danmark

MSD Danmark ApS, Havneholmen 25, 1561 København V, tlf. 4482 4000, dkmail@merck.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2017

Læs hele dokumentet

8. december 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Diproderm, creme

0.

D.SP.NR.

03078

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Diproderm

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Betamethasondipropionat sv.t. 0,5 mg/g betamethason.

Hjælpestoffer, se pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Creme

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Dermatit, især allergisk og toksisk eksem, atopisk dermatit samt psoriasis.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Voksne

Det berørte område smøres med et tyndt lag Diproderm creme 1-2 gange daglig (morgen og

aften).

Børn

Må ikke anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning. Produktet bør påsmøres i et

tyndt lag på små arealer en til to gange daglig i højest en uge, se endvidere pkt. 4.3 og 4.4.

4.3

Kontraindikationer

Rosacea.

Acne vulgaris.

Perioral dermatit.

Virale infektioner, f.eks. herpes simplex og varicella.

dk_hum_06151_spc.doc

Side 1 af 7

Hudinfektion forårsaget af svampe eller bakterier, med mindre infektionen behandles

samtidig.

Hudlidelser hos børn under et år herunder dermatit og bledermatit.

Overfølsomhed over for det aktive stof, over for andre kortikosteroider eller over for et

eller flere af hjælpestofferne.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Længere tids topikal behandling med kortikosteroid bør undgås, hvor det er muligt, især

hos børn og spædbørn, for at undgå binyrebarkhæmning.

Hvis der opstår irritation eller sensibilisering efter anvendelse af Diproderm creme, bør

behandlingen seponeres og anden passende behandling initieres.

Ved tilstedeværelse af en infektion, bør der administreres et hensigtsmæssigt antifungalt

eller antibakterielt middel. Hvis der ikke umiddelbart ses tydeligt respons, bør

kortikosteroidet seponeres, indtil infektionen er under kontrol.

Okklusiv forbinding bør undgås, hvis der er tegn på sekundær infektion.

Der bør udvises forsigtighed ved behandling af dermatoser med eller uden pruritus i ano-

genitalområdet.

Armhule, lysken og andre intertriginøse områder bør kun behandles kortvarigt med stærkt

virkende kortikosteroider.

Stærkt virkende kortikosteroider bør ikke anvendes i øjenomgivelserne eller på øjenlåg. Når

præparatet anvendes i hovedbunden eller i ansigtet, skal der udvises særlig forsigtighed, for at

undgå kontakt med øjnene, på grund af risiko for hudatrofi og glaukom.

Som med alle stærkt virkende topikale kortikosteroider, bør behandlingen med Diproderm

creme ophøre, når den dermatologiske sygdom er under kontrol. Afhængigt af klinisk

respons kan behandlingsvarigheden variere fra få dage til en længere tidsperiode.

Imidlertid bør behandlingen ikke vare mere end fire uger uden en reevaluering af patienten.

Bivirkninger, der er rapporteret efter systemisk behandling med kortikosteroider, inklusive

binyrebarkhæmning, kan også forekomme efter anvendelse af topikale kortikosteroider,

især hos børn og nyfødte.

Pludselig seponering efter længere tids anvendelse kan medføre tilbageslagsvirkning (rebound

fænomen) i form af rødme, svie og brænden i huden eller forværring af psoriasis. Dette kan

forhindres ved langsom aftrapning af behandlingen.

Der er risiko for udvikling af generel pustuløs psoriasis eller lokal eller systemisk toksicitet

på grund af hudens nedsatte barrierefunktion.

Den systemiske absorption af topikale kortikosteroider vil være øget ved brug af mere

potente kortikosteroider, ved langvarig brug, ved behandling af store hudområder eller hvis

der anvendes okklusionsteknik. Derfor skal patienter, der behandles på store hudområder

med store doser potente kortikosteroider, løbende evalueres for symptomer på HPA akse

hæmning. Ved symptomer på HPA akse hæmning skal der forsøges seponering af

dk_hum_06151_spc.doc

Side 2 af 7

Diproderm, reducering i antallet af applikationer eller substitution med et mindre potent

kortikosteroid.

Generhvervelse af HPA akse funktionen sker normalt omgående ved behandlingens ophør.

Abstinenssymptomer ved ophør af behandling med kortikosteroider ses kun sjældent. I

disse tilfælde er det nødvendigt at supplere med systemiske kortikosteroider.

Efter langvarig lokalbehandling med stærke kortikosteroider forekommer atrofiske

forandringer oftere i ansigtet, på genitalia samt på indersiden af arme og ben end på andre

dele af kroppen.

Børn kan udvise større modtagelighed end voksne over for topikalt kortikosteroidinduceret

HPA akse hæmning og over for eksogene kortikosteroideffekter, på grund af den større

hudoverflade i forhold til kropsvægten.

HPA akse hæmning, Cushing’s sygdom, nedsat lineær vækst, nedsat øgning af kropsvægt

og intrakraniel hypertension er rapporteret hos børn, der modtog topikale kortikosteroider.

Symptomer på binyrebarkhæmning hos børn inkluderer lave plasma cortisolniveauer og

manglende respons på ACTH stimulering. Tegn på intrakraniel hypertension inkluderer

hævelse af fontaneller, hovedpine og bilateral papilødem.

Vær opmærksom på, at kortikosteroider kan ændre udseendet af nogle læsioner og derved

vanskeliggøre diagnosticering samt forsinke ophelingen.

Kortikosteroider kan sløre, aktivere og forværre en hudinfektion.

Ved brug af systemisk og topikalt (inklusive intranasalt, inhaleret og intraokulært)

kortikosteroid kan der blive indberettet synsforstyrrelser. Ved symptomer som sløret syn

eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med

henblik på vurdering af de mulige årsager til synsforstyrrelser; disse kan være grå stær,

glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs korioretinopati (CSCR), som er

indberettet efter brug af systemiske og topikale kortikosteroider.

Præparatet indeholder cetostearylalkohol, der kan give lokalt hududslæt (f.eks.

kontaktdermatit).

Præparatet indeholder chlorcresol, der kan medføre allergiske reaktioner.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er set reproduktionstoksicitet i dyrestudier ved topikal administration af kortikosteroider;

se pkt. 5.3. Betydningen af dette ved human anvendelse er ikke fastslået. Nedsat placenta- og

fødselsvægt er observeret hos dyr og mennesker efter længere tids behandling. Desuden er

der, ved behandling over længere tid, risiko for hæmning af binyrebarken hos det nyfødte

barn.

Da erfaring savnes, med topikal kortikosteroid behandling under graviditet, bør denne gruppe

af lægemidler kun anvendes under graviditet hvis fordelene for moderen opvejer eventuelle

dk_hum_06151_spc.doc

Side 3 af 7

risici for det ufødte barn. Denne gruppe lægemidler bør ikke anvendes i større doser eller i

længere tid til gravide kvinder.

Amning

Diproderm creme kan anvendes i ammeperioden. Ammende kvinder bør kun anvende

Diproderm creme efter lægens anvisning. Kortikosteroider udskilles i modermælk, men ved

topikal applikation på et begrænset hudområde er der lav sandsynlighed for påvirkning af det

ammede barn. Hvis længerevarende behandling eller behandling med højere doser er

indiceret, bør amning ophøre. Ammende kvinder bør ikke behandles på brystet.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Diproderm creme påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Mest almindeligt forekommende bivirkninger er lokale bivirkninger ved applikationsstedet

som brænden, pruritus, irritation, tør hud, hypertrikose, steroid-akne, hypopigmentation,

perioral dermatit, allergisk kontaktdermatit, maceration af huden, hudatrofi, striae, miliaria,

sekundær infektion, follikulit.

Infektioner og infestationer

Almindelig (> 1/100 og <1/10)

Frekvens ukendt

Sekundær infektion, follikulit.

Sløring af hudinfektion, forværring af hud-

infektion.

Lidelser i immunsystemet

Ikke almindelig (>1/1000 og <1/100)

Overfølsomhed.

Endokrine lidelser

Sjælden (> 1/10.000 og < 1/1000)

Binyrebarkhæmning, sekundær binyrebark-

insufficiens, manifestationer på

hyperkorticisme inklusive Cushing’s sygdom,

HPA akse hæmning, nedsat lineær vækst,

nedsat øgning af kropsvægt, intrakraniel

hypertension.*

Øjne

Frekvens ukendt

Sløret syn (se også pkt. 4.4)

Dermatologiske lidelser

Almindelig (> 1/100 og <1/10)

Ikke almindelig (>1/1000 og <1/100)

Sjælden (> 1/10.000 og < 1/1000)

Brænden, pruritus, irritation, tør hud,

hypertrikose, steroid-akne, hypopigmentering,

perioral dermatit, allergisk kontaktdermatit,

maceration af huden, hudatrofi, striae, miliaria.

Kapillærskørhed (ekkymose/purpura).

Hyperpigmentering.

dk_hum_06151_spc.doc

Side 4 af 7

Frekvens ukendt

Pustuløs psoriasis, steroid-rosacea,

teleangiektasi, forværring af eksem (rebound

fænomen).

*Bivirkninger forbundet med systemisk behandling kan også forekomme efter anvendelse af

topikale kortikosteroider, især ved langvarig og intensiv behandling eller ved behandling af

store hudområder. Dette gælder særligt børn og nyfødte (se pkt. 4.4).

Behandling af udbredt psoriasis eller pludseligt ophør af behandlingen kan fremkalde pustuløs

psoriasis.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det

muliggør løbende overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og

sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

4.9

Overdosering

Symptomer

Akut overdosering vil næppe forekomme. Overdreven eller langvarig brug af topikale

kortikosteroider kan hæmme hypothalamus-hypofyse-binyrebark (HPA) aksen, med deraf

følgende sekundær binyrebarkhæmning og tegn på hyperkorticisme inklusive Cushing’s

sygdom.

Behandling

Passende symptomatisk behandling er indiceret. Akutte symptomer på hyperkorticisme er

normalt reversible. Om nødvendigt reguleres elektrolytbalancen. I tilfælde af kronisk

toksicitet tilrådes langsom seponering af kortikosteroidet.

4.10

Udlevering

5.

FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER

5.0

Terapeutisk klassifikation

ATC-kode: D 07 AC 01. Kortikosteroider, stærkt virkende (gruppe III), til udvortes brug,

usammensatte.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Diproderm's farmakodynamiske aktivitet er direkte relateret til dets indholdsstoffer,

betamethasondipropionat og dets vehikel.

Betamethasondipropionat er et stærktvirkende glukokortikosteroid hørende til gruppe III.

Resultater af humane studier

McKenzie-Stoughton vasokonstriktor test viste, at betamethasondipropionat var signifikant

mere aktivt (p < 0.05) end fluocinolon acetonid, fluocortolon caproat samt fluocortolone,

flumethasonpivalate og betamethasonvalerat.

dk_hum_06151_spc.doc

Side 5 af 7

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Glukokortikoider er generelt i stand til at gennemtrænge hudens hornlag og påvirke de dybere

liggende celler. Ved topikal anvendelse bliver almindeligvis kun en så ringe del af det

anvendte glukokortikoid absorberet, at hormonbalancen i blodet ikke forrykkes måleligt.

Systemiske virkninger af glukokortikoiderne kan dog optræde i enkelte tilfælde ved lang tids

behandling eller øget absorption, f.eks. ved applikation på større, inflammerede og

intertriginøse hudområder eller på hud med defekt hornlag. Lufttæt tildækning som ved

plastikokklusion af det behandlede areal øger absorptionen kraftigt.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Der er ikke set tegn på organtoksicitet. Betamethasondipropionat er som andre

glukokortikoider teratogent i dyreforsøg.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Paraffin, hvid blød

Phosphorsyre, koncentreret

Vand, renset

Cetostearylalkohol

Paraffinolie

Cetomacrogol 1000

Nnatriumdihydrogenphosphatdihydrat

Chlorcresol

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen

6.5

Emballagetyper og pakningsstørrelser

Tube

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ingen særlige forholdsregler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merck Sharp & Dohme BV

Waarderweg 39

Postbox 581

2003 PC Haarlem

Holland

dk_hum_06151_spc.doc

Side 6 af 7

Repræsentant

Organon Danmark ApS

Havneholmen 25

1561 København V

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

06151

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

17. januar 1974

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

8. december 2020

dk_hum_06151_spc.doc

Side 7 af 7

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information