DiPel DF Minigranulat

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: SEGES Landbrug & Fødevarer

Køb det nu

Hent Indlægsseddel (PIL)
06-01-2023
Hent Produktets egenskaber (SPC)
31-12-2022

Aktiv bestanddel:

Bacillus

Tilgængelig fra:

Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.

INN (International Name):

Bacillus

Lægemiddelform:

Minigranulat

Sammensætning:

12000000000000 CFU/kg Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS-351

Produkt oversigt:

Miljøstyrelsens godkendelse: Må kun anvendes til bekæmpelse af larver af sommerfuglearter (Lepidoptera arter) i grøntsager og prydplanter i åbne og lukkede væksthuse og på friland.; Behandlingsfrist: Ingen. Dog vil det være uden mening at sprøjte umiddelbart før indhøstning, da larverne først dør nogle dage efter behandling.; Forbehold: Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte. Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand. Opbevares utilgængeligt for børn (P102). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.; Afstand til vandløb: Ingen afstandskrav.; Afstand til §3-områder: Ingen oplysninger; Afstand til veje, beboelse mv.: Ingen oplysninger

Autorisation status:

Markedsført

Indlægsseddel

                3.75"
14.8125"
4.9375"
4.875"
5"
PANTONE 032
PANTONE 347
PANTONE 348
PANTONE 354
BLACK
PANTONE 424
12046-91-01
04-9443/R5
S DEBBS
11-25-20
BASE LABEL TAB
PAGE 5
PAGE 4
FRONT
BRUGSANVISNING FOR DIPEL DF TIL MINDRE ANVENDELSE (fortsat)
KULTUR
SKADEGØRER
DOSERING
TIDSPUNKT
Havefrøafgrøder på friland
Larver af sommerfugle,
bl. a. kålmøl
1 kg/ha pr.
behandling
(1-3 beh.)
Ved begyndende
angreb, BBCH 09-99
Krydderurter på friland og i
væksthus
Larver af sommerfugle,
bl. a. kålmøl
Korsblomstrede afgrøder (vår-
og vinterraps, sennep, rybs og
olieræddike) til fremavl af frø på
friland
Larver af sommerfugle,
bl. a. kålmøl
_Vandmængde:_ Der anvendes fra 400 og op til 2.000 l vand pr. ha.
Sprøjteknik og vandmængde vælges for
hver kultur, så der sikres en god dækning af alle relevante
plantedele. Typisk anvendes 400-800 l vand på
friland og 500-2.000 l i væksthus.
_Risiko for skade:_ Der er ikke rapporteret skade af produktet i de
nævnte kulturer, men da dokumentationen ikke
nødvendigvis er fyldestgørende, kan det ikke garanteres, at der ikke
kan opstå skade.
VEJLEDNING FOR DIPEL DF (526-13) TIL MINDRE ANVENDELSE
_Insektmiddel:_
• Må kun anvendes i ovennævnte afgrøder til behandling mod
sommerfuglelarver.
• Max 3 behandlinger pr. sæson, med 1 kg/ha per behandling.
_Advarsel:_
”Se DiPel DF etiketten”.
Brugsanvisningens doseringsanvisninger må ikke overskrides.
BRUGSANVISNING FOR DIPEL DF TIL MINDRE ANVENDELSE
KULTUR
SKADEGØRER
DOSERING
TIDSPUNKT
Solbær, ribs, stikkelsbær, brombær,
hindbær, aronia, hyben og blåbær
på friland
Larver af sommerfugle,
bl. a. frostmålere og
viklere
1 kg/ha pr.
behandling
(1-3 beh.)
Ved begyndende
angreb, BBCH 09-99
Jordbær på friland og i væksthus
Larver af sommerfugle,
bl. a. jordbærvikler
Salat og spinat på friland og i
væksthus
Larver af sommerfugle,
bl. a. kålmøl,
hvidsværmere og ugler
Kålroer, majroe, glaskål og
jordskog på friland
Larver af sommerfugle,
bl. a. kålmøl
(fortsættes)
Må kun anvendes til bekæmpelse af larver af somm
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                Dipel DF
PRODUKTNAVN
:
_Bacillus thuringiensis_ subsp. _kurstaki_, 540 g/kg vanddispergerbart
granulat
ANDRE FORMER FOR
IDENTIFIKATION
:
1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR
1.3 NÆRMERE OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AF SIKKERHEDSDATABLADET
E-MAIL ADRESSE PÅ PERSON
ANSVARLIG FOR DETTE SDS
:
sds@sumitomo-chemical.eu
1.2 RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN
SAMT ANVENDELSER, DER FRARÅDES
PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF
SELSKABET/VIRKSOMHEDEN
1.4 NØDTELEFON
LEVERANDØR
TELEFONNUMMER
:
Producent:
VALENT BIOSCIENCES LLC
1910 Innovation Way, Suite 100
Libertyville, Illinois 60048
USA
+1 800 323 9597
Leverandør:
SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S
Parc d'affaires de Crécy
10A rue de la voie lactée
69370 Saint-Didier-Au-Mont-D'Or
France
+33 (0)4 78 64 32 60
sds@sumitomo-chemical.eu
ER I OVERENSSTEMMELSE MED FORORDNING (EF) NR. 1907/2006 (REACH), BILAG
II - DANMARK
ANVENDELSESOMRÅDE
:
Insekticid. Kun til professionel brug.
NATIONALT RÅDGIVENDE ORGAN/GIFTINFORMATIONSCENTRAL
:
TELEFONNUMMER
Giftlinjen: (+45) 82 12 12 12 (døgnet rundt)
+45 8988 2286 (NCEC, 24h)
SIKKERHEDSDATABLAD
Dipel DF
PRODUKTKODE
:
ABG-6404
PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION
Se afsnit 11 for mere detaljerede oplysninger om helbredspåvirkninger
og symptomer.
KLASSIFICERING I HENHOLD TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING
(EF) NR. 1272/2008 [CLP/GHS]
2.1 KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN
PRODUKTDEFINITION
:
Blanding
2.2 MÆRKNINGSELEMENTER
SIGNALORD
:
FARESÆTNINGER
:
FOREBYGGELSE
:
SIKKERHEDSSÆTNINGER
REAKTION
:
OPBEVARING
:
Intet signalord.
Ingen kendte betydelige virkninger eller kritiske risici.
P261 - Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P302 + P352 - VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
Ikke relevant.
Ikke klassificeret.
GENERELT
:
P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.
Dette produkt er ikke klassificeret som farligt i henhold til
forordning (EF) 1272/2008 med ændringer.
_UDGIVELSESDATO/REVISIONSDATO_
:_ 23/11/2022_
_DATO FOR FORRIGE UDGAVE_
_: Ingen tid
                
                Læs hele dokumentet