Differin 1 mg/g creme

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
16-07-2018
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
20-02-2017

Aktiv bestanddel:

ADAPALEN

Tilgængelig fra:

Orifarm A/S

ATC-kode:

D10AD03

INN (International Name):

adapalene

Dosering:

1 mg/g

Lægemiddelform:

creme

Autorisation status:

Markedsført

Indlægsseddel

                OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN:
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE DIFFERIN.
3. SÅDAN SKAL DU BRUGE DIFFERIN.
4. BIVIRKNINGER.
5. OPBEVARING.
6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER.
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
• Differin er et retinoid-lignende stof med antiinflammatorisk virk-
ning, som bruges mod akne.
• Differin virker ved at normalisere huden og dannelsen af mikroko-
medoner, som er skyld i akne og hæmmer betændelse i huden.
• Du kan bruge Differin til behandling af bumser (acne vulgaris) med
betændelse og mange hudorme.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning op
oplysnin-
gerne på doseringsetiketten.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE
DIFFERIN
BRUG IKKE DIFFERIN
• hvis du er allergisk over for adapalen, eller et af de øvrige
indholds-
stoffer i Differin (angivet i punkt 6).
ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER
KONTAKT LÆGEN, ELLER APOTEKTSPERSONALET, FØR DU BRUGER DIFFERIN
• Hvis du får en reaktion, som tyder på følsomhed eller alvorlig
irri-
tation, bør du i de tilfælde anvende Differin mindre hyppigt eller
holde op med at bruge den midlertidigt til symptomerne er for-
svundet. Det kan være nødvendigt, at stoppe behandlingen helt.
• Differin ikke må komme i øjne, mund, næsebor eller slimhinder.
Kommer Differin i øjnene, skal du omgående skylle øjnene med
lunkent vand.
• Hvis du har beskadiget hud (sår og hudafskrabninger), solskoldet
hud, hudområder med eksem eller hvis du har udbredt svær akne,
må du ikke bruge Differin.
• Du skal udsætte dig selv for mindst muligt sollys og solarium,
når
du bruger Differin. Brug beskyttende påklædning og solcreme med
høj beskyttelsesfaktor på de hudområder, der ikke kan undgå at
blive udsat for sollys.
BRUG AF ANDEN MEDICIN SAMMEN MED DIFFERIN
• Tal med din læge, hvis du tager medicin mod:
• Anden medicin til behandling af akne eller eksem (f.eks.
tretinoin,
isotretinoin, acitretin, ali
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                13. FEBRUAR 2017
PRODUKTRESUME
FOR
DIFFERIN, CREME (ORIFARM)
0.
D.SP.NR.
9103
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Differin
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Adapalen 1 mg/g.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Creme (Orifarm)
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Differin er indiceret til acne vulgaris hvor komedoner, papler og
pustler er dominerende.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Dosering
Voksne:
Differin skal appliceres på de acneangrebne områder 1 gang daglig
før sengetid på ren hud.
De acneangrebne områder skal være tør inden påføring.
_Pædiatrisk population_
Sikkerhed og virkning af Differin er ikke blevet undersøgt hos børn
under 12 år.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere
af hjælpestofferne anført
i pkt. 6.1.
_54910_spc.doc_
_Side 1 af 5_
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
Differin creme skal seponeres, hvis der ses en reaktion, som tyder på
følsomhed eller
alvorlig irritation.
Ved forværring af den lokale irritation bør patienten rådes til at
anvende Differin creme
mindre hyppigt, holde op med at bruge den midlertidigt, indtil
symptomerne fortager sig,
eller helt ophøre med behandlingen.
Applicering, 1 gang dagligt, kan genoptages, hvis det vurderes, at
patienten kan tåle det.
Differin creme bør ikke komme i kontakt med øjne, mund, næsefløje
eller slimhinder.
Hvis Differin kommer i kontakt med øjnene, skal øjnene omgående
skylles med varmt
vand. Differin creme må ikke anvendes på læderet hud (sår og
hudafskrabninger),
solskoldet eller eksematøs hud eller til patienter med udbredt svær
akne.
Ved brug af adapalen bør patienterne eksponeres mindst muligt for
sollys og kunstig UV-
stråling, herunder solarier.
Patienter, der normalt opholder sig meget i solen eller patienter, der
er særligt følsomme
for sollys, bør udvise forsigtighed.
Eksponering for sollys bør reduceres til et minimum og patienten bør
anvende beskyttende
påklædning og so
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt