Diclin 250 mg kapsler, hårde

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
16-07-2018
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
14-11-2022

Aktiv bestanddel:

DICLOXACILLINNATRIUM (vandfrit)

Tilgængelig fra:

2care4 Generics ApS

ATC-kode:

J01CF01

INN (International Name):

DICLOXACILLINE NITRIUM (anhydrous)

Dosering:

250 mg

Lægemiddelform:

kapsler, hårde

Autorisation status:

Ikke markedsført

Autorisation dato:

2013-11-12

Indlægsseddel

                1
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
DICLIN 250 MG KAPSLER, HÅRDE
DICLIN 500 MG KAPSLER, HÅRDE
dicloxacillin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give
medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har
de samme symptomer,
som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Diclin
3.
Sådan skal du tage Diclin
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Diclin er et lægemiddel, som indeholder det aktive stof
dicloxacillin, som er et antibiotikum, der
tilhører penicillingruppen. Det forhindrer bakterierne i at opbygge
en ny cellevæg og virker derfor
ved at dræbe de bakterier, som har forårsaget infektionen.
Diclin bruges til behandling af infektioner, der er forårsaget af
visse typer af stafylokokker i blandt
andet huden, vævet, leddene og knoglerne.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne information. Følg
altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE DICLIN:
TAG IKKE DICLIN:
-
hvis du er allergisk over for dicloxacillin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Diclin (angivet
i punkt 6).
-
hvis du er allergisk over for penicillin
-
hvis du får en allergisk reaktion (type I) mod cefalosporiner
ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Diclin:
-
hvis du er allergisk over for andre antibiotika, da Diclin kan reagere
med dem. Spørg lægen,
hvis du mener, at du kan være allergisk, men ikke er
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                7. NOVEMBER 2022
PRODUKTRESUMÉ
FOR
DICLIN, HÅRDE KAPSLER
0.
D.SP.NR.
28497
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Diclin
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
250 mg
En hård kapsel indeholder dicloxacillinnatriummonohydrat svarende til
250 mg
dicloxacillin.
_Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på_
Indeholder 0,5 mmol (eller 11,5 mg) natrium pr. 250 mg.
500 mg
En hård kapsel indeholder dicloxacillinnatriummonohydrat svarende til
500 mg
dicloxacillin.
_Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på_
Indeholder 1 mmol (eller 23 mg) natrium pr. 500 mg.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Hårde kapsler
250 mg: Hvid bund, hvid hætte, størrelse 1-kapsler.
500 mg: Hvid bund, lys grøn hætte, størrelse 0-kapsler.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Infektioner forårsaget af penicillinase-producerende stafylokokker,
f.eks. infektioner,
abscesser, osteomyelitis.
_dk_hum_31228_spc.doc_
_Side 1 af 8_
Officielle retningslinjer vedrørende hensigtsmæssig brug af
antibakterielle midler bør tages
i betragtning.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
DOSERING
Voksne
500 mg til 1 g 3-4 gange daglig. Ved mere alvorlige infektioner kan
den daglige dosis øges
til 6 g.
Pædiatrisk population
_Til børn på 20-40 kg_
250 mg 3-4 gange daglig. Ved alvorlige infektioner kan den daglige
dosis fordobles.
_Til børn på >40 kg_
500 mg 3-4 gange daglig. Ved mere alvorlige infektioner kan den
daglige dosis øges til 6
g.
Da der er begrænset erfaring med brug til præmature og nyfødte, kan
der ikke gives
doseringsanbefalinger til denne aldersgruppe. Det frarådes at anvende
kapsler til børn
under 20 kg.
Nedsat nyrefunktion
Dosisregulering kan være nødvendig.
ADMINISTRATION
Oral anvendelse.
Kapslerne skal synkes hele med mindst et halvt glas vand. Patienten
må ikke tage
kapslerne i liggende stilling eller umiddelbart før sengetid. Dosis
skal tages på tom mave
mindst 1 time før eller 2 timer efter et måltid for at opnå
maksimal absorption.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Overføl
                
                Læs hele dokumentet