DERMAWIPES

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Ecolab

Køb det nu

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad (SDS)
24-11-2017

Tilgængelig fra:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Sikkerhedsdatablad

                SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr.
1907/2006
DERMAWIPES
114767E
1 / 14
PUNKT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ BLANDINGEN OG AF SELSKABET/
VIRKSOMHEDEN
1.1 PRODUKTIDENTIFIKATOR
Produktnavn
:
DermaWipes
Produkt kode
:
114767E
Anvendelse af stoffet/det
kemiske produkt
:
Hudpleje
Stoftype
:
Blanding
KUN TIL ERHVERVSMÆSSIG BRUG.
Information om fortyndning
:
Ingen information om fortyndning angivet.
1.2 RELEVANTE IDENTIFICEREDE ANVENDELSER FOR STOFFET ELLER BLANDINGEN
SAMT ANVENDELSER, DER
FRARÅDES
Identificerede anvendelser
:
Staldrengøringsmiddel. Halvautomatisk proces
Dyrepleje; Manuel proces
Anbefalede begrænsninger i
brugen
:
Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug.
1.3 NÆRMERE OPLYSNINGER OM LEVERANDØREN AF SIKKERHEDSDATABLADET
Firma
:
Ecolab ApS
Høffdingsvej 36
2500 Valby, Danmark Tel +45 36 15 85 85
dk-customerservice@ecolab.com
1.4 NØDTELEFON
Nødtelefon
:
+4578746855
+32-(0)3-575-5555 Transeuropæisk
Giftinformationen tlf. nr.
:
82 12 12 12
Udstedelse-/revisionsdato
:
17.07.2017
Udgave
:
2.0
PUNKT 2. FAREIDENTIFIKATION
2.1 KLASSIFICERING AF STOFFET ELLER BLANDINGEN
KLASSIFICERING (FORORDNING (EF) NR. 1272/2008)
Brandfarlige væsker, Kategori 3
H226
2.2 MÆRKNINGSELEMENTER
ETIKETTERING (FORORDNING (EF) NR. 1272/2008)
SIKKERHEDSDATABLAD
i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006
DERMAWIPES
114767E
2 / 14
Farepiktogrammer
:
Signalord
:
Advarsel
Faresætninger
:
H226
Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætninger
:
FOREBYGGELSE:
P210
Holdes væk fra varme, varme overflader,
gnister, åben ild og andre antændelseskilder.
Rygning forbudt.
2.3 ANDRE FARER
Ingen kendte.
PUNKT 3. SAMMENSÆTNING AF/ OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER
3.2 BLANDINGER
FARLIGE KOMPONENTER
Kemisk betegnelse
CAS-Nr.
EF-Nr.
REACH No.
KlassificeringFORORDNING (EF) Nr.
1272/2008
Koncentration
[%]
ethanol
64-17-5
200-578-6
01-2119457610-43
Brandfarlige væsker Kategori 2; H225
>= 40 - < 50
propan-2-ol
67-63-0
200-661-7
01-2119457558-25
Brandfarlige væsker Kategori 2; H225
Øjenirritation Kategori 2; H319
Specifik mål
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad bulgarsk 24-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad spansk 24-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad tjekkisk 24-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad tysk 23-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad estisk 24-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad græsk 25-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad engelsk 18-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad fransk 24-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad italiensk 25-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad lettisk 18-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad litauisk 25-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad ungarsk 18-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad polsk 19-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad portugisisk 26-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad rumænsk 26-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad slovakisk 27-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad slovensk 20-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad finsk 24-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad svensk 18-09-2021
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad russisk 26-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad norsk 26-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad ukrainsk 28-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad kroatisk 24-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad serbisk 19-09-2021

Søg underretninger relateret til dette produkt