Depolan 30 mg depottabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
16-07-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
16-01-2017

Aktiv bestanddel:

Morphinhydrochloridtrihydrat

Tilgængelig fra:

G.L. Pharma GmbH

ATC-kode:

N02AA01

INN (International Name):

Morphinhydrochloridtrihydrat

Dosering:

30 mg

Lægemiddelform:

depottabletter

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

1999-12-09

Indlægsseddel

                Side 1/7
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
DEPOLAN DEPOTTABLETTER, 10 MG, 30 MG, 60 MG, 100 MG OG 200 MG
Morphinhydrochloridtrihydrat
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN INDEHOLDER
VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen til
andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver
værre, eller du får bivirkninger, som
ikke er nævnt her. Se punkt 4.
Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på
www.indlaegsseddel.dk
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge Depolan
3.
Sådan skal du bruge Depolan
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Depolan er en meget stærk og effektiv smertestillende medicin, der
bruges til langvarig lindring af stærke og
meget stærke smerter, hvor svagere smertestillende midler ikke er
tilstrækkelige. Det bør ikke bruges til
behandling af lette smerter.
Depolan depottabletter frigiver konstant det aktive stof i lang tid.
Den smertelindrende virkning er langvarig,
så Depolan kan tages med 12 timers mellemrum
.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne information. Følg altid
lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE DEPOLAN
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne information. Følg altid
lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
BRUG IKKE DEPOLAN

hvis du er allergisk over for morphin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i Depolan (angivet i punkt 6)

hvis du lider af en luftvejssygdom eller har
vejrtrækningsforstyrrelser 
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                13. JANUAR 2017
PRODUKTRESUMÉ
FOR
DEPOLAN, DEPOTABLETTER
0.
D.SP.NR.
20051
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Depolan
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
10 mg: 1 tablet indeholder 10 mg morphinhydrochloridtrihydrat svarende
til 7,59 mg
morphin.
30 mg: 1 tablet indeholder 30 mg morphinhydrochloridtrihydrat svarende
til 22,78 mg
morphin.
60 mg: 1 tablet indeholder 60 mg morphinhydrochloridtrihydrat svarende
til 45,55 mg
morphin.
100 mg: 1 tablet indeholder 100 mg morphinhydrochloridtrihydrat
svarende til 75,92 mg
morphin.
200 mg: 1 tablet indeholder 200 mg morphinhydrochloridtrihydrat
svarende til 151,84 mg
morphin.
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
10 mg:
Lactosemonohydrat: 8 mg pr. tablet.
30 mg:
Lactosemonohydrat: 24,74 mg pr. tablet.
60 mg:
Lactosemonohydrat: 49,48 mg pr. tablet.
Farvestof sunset yellow (E110): 0,00128 mg pr. tablet.
100 mg:
Lactosemonohydrat: 82,20 mg pr. tablet.
Farvestof sunset yellow (E110): 0,0332 mg pr. tablet.
200 mg:
Lactosemonohydrat: 164,40 mg pr. tablet.
Farvestof ponceau 4R (E124): 0,0225 mg pr. tablet.
Farvestof sunset yellow (E110): 0,01375 mg pr. tablet.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
_30134_spc.doc_
_Side 1 af 10_
3.
LÆGEMIDDELFORM
Depottablet.
10 mg:
Hvide, runde, bikonvekse tabletter
30 mg:
Blågrønne, runde, bikonvekse tabletter
60 mg:
Gule, runde, bikonvekse tabletter
100 mg:
Gulorange, runde, bikonvekse tabletter
200 mg:
Røde, runde, bikonvekse tabletter
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Til langvarig lindring af stærke og meget stærke smerter (f.eks.
cancersmerter), som ikke
responderer på andre analgetika.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Behandlingen initieres ved, at der titreres en morphin-formulering med
øjeblikkelig
frigivelse (tabletter eller opløsning), indtil der nås en
morphindosis, der giver tilstrækkelig
smertekontrol. Derefter skifter patienten til den samme døgndosis af
Depolan
depottabletter. Smertegennembrud behandles med morphin med
øjeblikkelig frigivelse.
Depolan depottabletter bør ind
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt