Dalacin C 300 mg kapsler, hårde

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-07-2018

Aktiv bestanddel:
CLINDAMYCINHYDROCHLORID
Tilgængelig fra:
Orifarm A/S
ATC-kode:
J01FF01
INN (International Name):
clindamycin
Dosering:
300 mg
Lægemiddelform:
kapsler, hårde
Autorisation status:
Ikke markedsført
Autorisationsnummer:
52087
Autorisation dato:
2013-03-11

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Dalacin C.

3. Sådan skal du tage Dalacin C.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1. Virkning og anvendelse

Dalacin C kapsler indeholder et antibiotikum.

Dalacin C virker ved at hæmme vækst og deling af visse bakterier.

Du kan tage Dalacin C til behandling af infektioner forårsaget af

clindamycinfølsomme bakterier.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end

angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysnin-

gerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Dalacin C

Tag ikke Dalacin C

hvis du er allergisk over for clindamycin, lincomycin eller et af de

øvrige indholdsstoffer i Dalacin C (angivet i punkt 6.).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller apoteketspersonalet før du tager Dalacin C

hvis du har eller tidligere har haft lever- eller nyreproblemer.

Kontakt læge eller skadestue:

hvis du får voldsom eller langvarig diarré evt. med slim og blødning

fra endetarmen. Det kan være et tegn på betændelse i tyktarmen.

Du må ikke bruge medicin mod diarré uden lægens anvisning.

hvis du får overfølsomhedsreaktioner: alvorligt udslæt, herunder

pusfyldte knopper eller kraftig afskalning og afstødning af hud.

hvis du får blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på

hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (

Stevens-Johnsons syndrom).

Anvendelse af Dalacin C kan forårsage overvækst af resistente mikro-

organismer, specielt gærsvamp.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i

behandling med Dalacin C. Det kan have betydning for prøveresulta-

terne.

Brug af anden medicin sammen med Dalacin C

Tal med din læge, hvis du tager mod:

- muskelafslappende medicin.

- blodfortyndende medicin (Vitamin K antagonisterne warfarin,

acenocoumarol og fluindion).

- tuberkulose (rifampicin). Samtidig behandling med Dalacin C og

rifampicin kan medføre at effekten af Dalacin C bliver mindre.

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden

medicin eller har brugt det for nylig.

Brug af Dalacin C sammen med mad og drikke

Du skal tage Dalacin C med mindst et glas vand.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller

planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket-

spersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

Hvis du er gravid, skal du normalt ikke tage Dalacin C. Tal med

lægen.

Amning:

Du må ikke tage Dalacin C, hvis du ammer. Tal med lægen.

Du skal stoppe med at amme, hvis behandling med Dalacin C er

nødvendig. Tal med lægen.

Frugtbarhed:

Der forelægger ingen undersøgelser der påviser nedsat frugtbarhed

hos kvinder/mænd.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dalacin C påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes

sikkert i trafikken.

Dalacin C indeholder lactose

Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig at du

ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt lægen inden du tager Dalacin

3. Sådan skal du tage Dalacin C

Tag altid Dalacin C nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

For at undgå irritation af spiserøret bør kapslerne indtages med

mindst 1 glas vand.

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

Dalacin C kapsler 150 mg

4-12 kapsler dagligt fordelt på 2-4 doser (600-1800 mg).

Dalacin C kapsler 300 mg

2-6 kapsler dagligt fordelt på 2-4 doser (600-1800 mg).

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Brug til børn over 1 måned:

Dalacin C kapsler bør kun anvendes til børn, der kan synke kapsler.

Dosis afhænger af barnets vægt.

10-30(40) mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser.

Følg lægens anvisning.

Børn (under 1 måned):

Bør ikke anvendes til børn under 1 måned.

Nedsat nyre- og leverfunktion:

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisnin-

ger.

Hvis du har taget for mange Dalacin C

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere

Dalacin C, end der står i denne information eller flere end lægen har

foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer:

Kvalme, opkast, diarré.

Hvis du har glemt at tage Dalacin C

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte

dosis.

Hvis du holder op med at tage Dalacin C

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl

Det er vigtigt at tage hele kuren med Dalacin C, da sygdommen ellers

kan blusse op igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Dalacin

®

C 150 mg og 300 mg hårde kapsler

Clindamycin

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger. Gem indlægssed-

len. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Dalacin

C til

dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4. Se den

nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

1000096898-002-02

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men

ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

100 patienter):

Alvorlig diaré pga. betændelse i tyktarmen (pseudomembran coli-

tis). Kontakt lægen.

Hyppigheden er ikke kendt:

Lægemiddelfremkaldt udslæt med symptomer, hvor du ikke umid-

delbart mærker noget, men det ses på visse laboratorieprøver

(DRESS-syndrom).

Diaré, slim og blødning fra endetarmen pga. tyktarmsbetændelse

(Clostridium difficile colitis). Kontakt lægen.

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetæn-

delse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlege-

mer). Kontakt læge eller skadestue.

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i

blodet (for få blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for

minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock/reak-

tion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Gulsot. Kontakt lægen.

Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skade-

stue.

Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og

fødder samt i og omkring munden ledsaget af feber (Steven-John-

sons syndrom). Kontakt læge eller skadestue.

Alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øve-

reste lag (eksfoliativ dermatitis). Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

100 patienter):

Udslæt med pusfyldte blærer.

Diarré.

Påvirkning af leverens funktion (ingen symptomer).

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud

af 1.000 patienter):

Muskelsvaghed/muskellammelse.

Nældefeber.

Smagsforstyrrelser.

Mavesmerter, opkastning, diarré, kvalme.

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000

patienter):

Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

Kløe.

Meget sjældne bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 ud af

10.000 patienter):

Sure opstød / halsbrand.

Hyppigheden er ikke kendt:

Udslæt på huden evt. med pusfyldte blærer.

Betændelse i skeden.

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbe-

tændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodle-

gemer). Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du kontakte læge

eller skadestue.

Overfølsomhed.

Sår i spiserøret.

Svien bag brystbenet, sure opstød, synkebesvær pga. betændelse i

spiserøret. Tal med lægen.

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med

lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være

livsfarligt. Ring 112.

Betændelse i huden med blærer.

Hududslæt med små afgrænsede røde vabler.

Dalacin C kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke

mærker noget til. Det drejer sig om ændringer i visse laboratorieprø-

ver, f.eks. blodprøver herunder leverfunktion og granulocytter, som

igen bliver normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apote-

ket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i

denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der

fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Dalacin C utilgængeligt for børn.

Tag ikke Dalacin C efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Hvis pakningen er mærket med EXP betyder det at udløbsdatoen er

den sidste dag i den anførte måned.

Opbevar ikke Dalacin C ved temperaturer over 25 °C.

Opbevar Dalacin C i orginal beholder for at beskytte mod fugt.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hen-

syn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysnin-

ger

Dalacin C, 150 mg og 300 mg, hårde kapsler indeholder:

Aktivt stof:

Clindamycin svarende til clindamycinhydrochlorid 150 mg eller 300

Øvrige indholdsstoffer:

150 mg:

Magnesiumstearat, majsstivelse, talkum, laktosemonohydrat, titan-

dioxid (E 171) og gelatine.

300 mg:

Magnesiumstearat, majsstivelse, talkum, laktosemonohydrat.

Udseende og pakningsstørrelser:

De hårde kapsler er hvide og mærket med enten "CLIN 150" eller

"CLIN 300" i den ene ende, og den anden ende er mærket med "Pfi-

zer".

Dalacin C fås i:

Dalacin C 150 mg i pakninger med 24 kapsler.

Dalacin C 300 mg i pakninger med 24 kapsler.

Begge styrker er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

I Danmark markedsføres Dalacin C også som Dalacin.

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer

kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest revideret 08/2017.

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Tlf.: +45 6395 2700

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information