Cytarabine "Pfizer" 100 mg/ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
22-01-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
18-12-2017

Aktiv bestanddel:

CYTARABIN

Tilgængelig fra:

Pfizer ApS

ATC-kode:

L01BC01

INN (International Name):

cytarabine

Dosering:

100 mg/ml

Lægemiddelform:

injektions-/infusionsvæske, opløsning

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

1996-05-05

Indlægsseddel

                Indlægsseddel: Information til brugeren
CYTARABINE ”PFIZER” 20 MG/ML OG 100 MG/ML,
INJEKTIONS-/INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING
Cytarabin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BLIVER BEHANDLET MED
DETTE LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
•
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
•
Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
•
Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver
værre, eller du får bivirkninger,
som ikke er nævnt her.
Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på: www.indlaegsseddel.dk
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide om Cytarabine ”Pfizer”
3.
Sådan bliver du behandlet med Cytarabine ”Pfizer”
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Cytarabine ”Pfizer” er et middel mod kræft. Behandling med
Cytarabine ”Pfizer” kaldes kemoterapi.
_ _
Cytarabine ”Pfizer” hæmmer væksten af kræftcellerne.
Du kan få Cytarabine ”Pfizer” til behandling af visse former for
kræft, især akut leukæmi.
Lægen kan have givet dig Cytarabine ”Pfizer” for noget andet.
Spørg lægen.
2.
DET SKAL DU VIDE OM CYTARABINE ”PFIZER”
DU MÅ IKKE FÅ CYTARABINE ”PFIZER” HVIS DU
•
er allergisk over for cytarabin eller et af de øvrige indholdsstoffer
(angivet i punkt 6).
•
er gravid.
•
har meget dårligt fungerende knoglemarv.
ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER
Ved høje doser af Cytarabine "Pfizer" eller ved behandling af børn
under 3 år må lægen ikke benytte
fortyndingsmidler, der indeholder benzylalkohol. Det skyldes at,
konserveringsmidlet benzylalkohol er
blevet forbundet med alvorlige og i nogle tilfælde dødelige
bivirkninger hos børn.
Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du er i
behandling med Cytarabine ”Pfizer”.
Det kan have betydning for prøveresultaterne.
Så længe du er i behandling med Cytarabine ”Pfizer”, skal du
have undersøgt blod og urin reg
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                15. DECEMBER 2017
PRODUKTRESUMÉ
FOR
CYTARABINE "PFIZER", INJEKTIONS-/INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING
0.
D.SP.NR.
9109
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Cytarabine "Pfizer"
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Cytarabin 20 mg/ml og 100 mg/ml
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Natrium.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektions-/infusionsvæske, opløsning
Klar farveløs til svag gullig vandig opløsning med pH 7-9.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Visse maligne lidelser, specielt akutte leukæmier.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Dosering
Individuel. Gives alene eller i kombinationsbehandlinger.
Anvendes s.c., i.v. eller intrathekalt.
Hvis der benyttes en høj dosis, eller hvis cytarabine administreres
intratekalt, bør der ikke
bruges en diluent, der indeholder benzylalkohol. Benzylalkohol er sat
i forbindelse med det
fatale ”gasping syndrome” hos præmature. Man kan benytte en 0,9%
natriumchlorid-
opløsning uden konserveringsmiddel, der administreres med det samme.
Mange doseringsskemaer er i anvendelse, f.eks. indgift af 100-200 mg
pr. m
2
legemsoverflade
pr. døgn kontinuerligt eller hver 12. time i 5-7 døgn. Hos
leukæmipatienter, som er refraktær
_15912_spc.doc_
_Side 1 af 11_
over for denne dosis, kan anvendes højdosisbehandling med f.eks. 1000
mg pr. m
2
legemsoverflade hver 12. time som 1-3 timers infusion i 2-3 dage.
Nedsat leverfunktion
Cytarabin bør anvendes med forsigtighed og dosisreduktion kan være
nødvendig hos
patienter med nedsat leverfunktion.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Følgende er kontraindiceret ved anvendelse af cytarabin:

Overfølsomhed over for det aktive stof eller et eller flere af
hjælpestofferne
anført i
pkt. 6.1.

Svær myelosuppression.

Graviditet.
Der må ikke benyttes fortyndingsmidler, der indeholder benzylalkohol
ved højdosis
intravenøs administration, intratekal administration eller ved
administration til børn under 3 år
(se pkt. 4.4).
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØR
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt