Curamox Vet. 150 mg/ml injektionsvæske, suspension

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

07-05-2018

Aktiv bestanddel:
AMOXICILLINTRIHYDRAT
Tilgængelig fra:
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S
ATC-kode:
QJ01CA04
INN (International Name):
amoxicillin trihydrate
Dosering:
150 mg/ml
Lægemiddelform:
injektionsvæske, suspension
Terapeutisk gruppe:
Får, Kvæg, Svin
Autorisationsnummer:
14800
Autorisation dato:
1993-04-01

7. maj 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Curamox Vet., injektionsvæske, suspension 150 mg/ml

0.

D.SP.NR

08748

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Curamox Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml indeholder amoxicillin 150 mg som amoxicillintrihydrat.

Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension.

Råhvid oliesuspension.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Kvæg. Svin. Får.

4.2

Terapeutiske indikationer

Infektioner forårsaget af amoxicillinfølsomme bakterier hos kvæg, svin og får.

4.3

Kontraindikationer

Penicillinallergi.

Må ikke anvendes intravenøst.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Må ikke anvendes til kaniner og gnavere.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen

14800_spc.doc

Side 1 af 4

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen

Andre forsigtighedsregler

Ingen

4.6

Bivirkninger

Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Kan anvendes.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Den baktericide virkning af penicilliner hæmmes ved samtidig indgift af bakteriostatisk

virkende farmaka som erytromycin og tetracyklin.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Kvæg, svin og får: 8-15 mg/kg legemsvægt 1-2 gange dagligt.

Applikation

Intramuskulært eller subkutant.

Injektionsvæsken omrystes inden anvendelse.

4.10

Overdosering

Ingen

4.11

Tilbageholdelsestid

Kvæg:

Slagtning:

30 døgn ved intramuskulær og subkutan administration.

Mælk:

3 døgn ved intramuskulær og subkutan administration.

Får:

Slagtning:

30 døgn ved intramuskulær og subkutan administration.

Mælk:

3 døgn ved intramuskulær og subkutan administration.

Svin:

Slagtning:

30 døgn ved intramuskulær og subkutan administration.

5.

FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

Farmakoterapeutisk gruppe: Beta-lactam antibakterica, penicilliner med udvidet spektrum

ATCvet-kode: QJ 01 CA 04.

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Amoxicillin er et bredspektret, semisyntetisk penicillinderivat (aminopenicillin), der udøver

en baktericid effekt over for mange såvel grampositive som gramnegative bakterier.

Amoxicillin har ingen effekt overfor penicillinaseproducerende bakterier.

Amoxicillin nedbryder irreversibelt nedbryder peptidoglycaner (polypeptider) i den

eksisterende cellevæg snarere end nydannede cellevægge i bakterievækst.

Amoxicillin udøver en baktericid effekt, der indtræder hurtigere end ampicillinets.

14800_spc.doc

Side 2 af 4

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Følgende farmakokinetiske parametre (C

maks

og T

maks

) er beskrevet efter intramuskulær indgift

af 7 mg amoxicillin/kg legemsvægt i 5 på hinanden følgende dage på kvæg, svin og får:

Dyreart

C

maks

μ

g/ml

T

maks

(t)

Kvæg

1. injektion

0,69

5. injektion

1,20

Svin

1. injektion

4,14

5. injektion

3,48

Får

1. injektion

2,28

5. injektion

3,93

Amoxicillin indgår i det enterohepatiske kredsløb og hovedparten udskilles gennem nyrerne.

5.3

Miljømæssige forhold

Ingen særlige.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Aluminium monostearat

Butylhydroxyanisol

Butylhydroxytoluen

Kokosolie

6.2

Uforligeligheder

Ingen

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Opbevaring efter anbrud: 4 uger.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25

6.5

Emballage

Hætteglas.

14800_spc.doc

Side 3 af 4

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Emballage og eventuelt ikke anvendt lægemiddel tilbageleveres til apotek/leverandør eller

kommunal modtageordning i henhold til gældende regler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Boehringer Ingelheim Animal

Health Nordics A/S

Strødamvej 52

2100 København Ø

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

14800

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

1. april 1993

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

7. maj 2018

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

14800_spc.doc

Side 4 af 4

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information