Curamox Prolongatum Vet. 150 mg/ml injektionsvæske, suspension

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

07-05-2018

Aktiv bestanddel:
AMOXICILLINTRIHYDRAT
Tilgængelig fra:
Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S
ATC-kode:
QJ01CA04
INN (International Name):
amoxicillin trihydrate
Dosering:
150 mg/ml
Lægemiddelform:
injektionsvæske, suspension
Terapeutisk gruppe:
Får, Hund, Kat, Kvæg, Svin
Autorisationsnummer:
15147
Autorisation dato:
1994-09-28

Læs hele dokumentet

7. maj 2018

PRODUKTRESUMÉ

for

Curamox Prolongatum Vet., injektionsvæske, suspension

0.

D.SP.NR

8748

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Curamox Prolongatum Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml indeholder: Amoxicillin 150 mg som amoxicillintrihydrat

Se pkt. 6.1 for en fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, suspension

Råhvid oliesuspension.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Kvæg. Svin. Får. Hund. Kat.

4.2

Terapeutiske indikationer

Infektioner forårsaget af amoxicillinfølsomme bakterier hos kvæg, svin, får, hund og kat.

4.3

Kontraindikationer

Penicillinallergi.

Må ikke anvendes intravenøst.

4.4

Særlige advarsler for hver dyreart

Må ikke anvendes til kaniner og gnavere.

15147_spc.doc

Side 1 af 4

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen.

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen.

Andre forsigtighedsregler

Ingen.

4.6

Bivirkninger

Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme.

4.7

Drægtighed, diegivning eller æglægning

Kan anvendes.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Den baktericide virkning af penicilliner hæmmes ved samtidig indgift af bakteriostatisk

virkende farmaka som erytromycin og tetracyklin.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

Kvæg, svin og får:

15 mg/kg legemsvægt (1 ml/10 kg legemsvægt); gentages efter 48 timer.

Hund og kat:

15 mg amoxicillin/kg legemsvægt 1 gang dagligt.

Applikation: subkutant eller intramuskulært

Injektionsvæsken omrystes umiddelbart inden anvendelsen.

4.10

Overdosering

Ingen.

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning:

30 døgn efter i.m. og s.c. administration.

Mælk:

5 døgn efter i.m. og s.c. administration.

5.

FARMAKOLOGISKE OPLYSNINGER

Farmakoterapeutisk gruppe: Beta-lactam antibakterica, penicilliner med udvidet spektrum

ATCvet-kode: QJ 01 CA 04

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Amoxicillin er et semisyntetisk, bredspektret penicillinderivat (aminopenicillin), der udøver

en baktericid effekt over for mange såvel grampositive som gramnegative bakterier.

Amoxicillin har ingen effekt overfor penicillinaseproducerende bakterier.

Amoxicillin nedbryder irreversibelt peptidoglycaner (polypeptider) i den eksisterende

cellevæg snarere end nydannede cellevægge i bakterievækstfasen.

Amoxicillin udøver en baktericid effekt, der indtræder hurtigere end ampicillinets.

15147_spc.doc

Side 2 af 4

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter intramuskulær injektion til hunde af 15 mg amoxicillin/kg opnås en maksimal

plasmakoncentration på 7,72

g/ml efter 2,4 timer.

Præparatet har prolongeret effekt, hos kvæg, svin, får og hunde er plasmakoncentrationen

over 0,05

g/ml, 48 timer efter injektionen.

Amoxicillin indgår i det enterohepatiske kredsløb og hovedparten udskilles gennem nyrerne.

5.3

Miljømæssige forhold

Ingen særlige.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Aluminiummonostearat

Butylhydroxyanisol

Butylhydroxytoluen

Kokosolie

6.2

Uforligeligheder

Ingen.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Efter anbrud: 2 uger.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 25

6.5

Emballage

Hætteglas.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Emballage og eventuelt ikke anvendt lægemiddel tilbageleveres til apotek/leverandør eller

kommunal modtageordning i henhold til gældende regler.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Boehringer Ingelheim Animal

Health Nordics A/S

Strødamvej 52

2100 København Ø

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

15147

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

28. september 1994

15147_spc.doc

Side 3 af 4

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

7. maj 2018

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

15147_spc.doc

Side 4 af 4

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information