Corodil 2,5 mg tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
16-07-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
03-03-2020

Aktiv bestanddel:

ENALAPRILMALEAT

Tilgængelig fra:

Hexal A/S

ATC-kode:

C09AA02

INN (International Name):

enalapril maleate

Dosering:

2,5 mg

Lægemiddelform:

tabletter

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2001-04-06

Indlægsseddel

                1
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
CORODIL 2,5 MG TABLETTER
enalaprilmaleat
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen
til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke
er nævnt her. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Corodil
3.
Sådan skal du tage Corodil
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
CORODIL ANVENDES TIL BEHANDLING AF:
•
FORHØJET BLODTRYK
•
Hjertesvigt, der giver symptomer (en tilstand hvor
HJERTET IKKE KAN PUMPE TILSTRÆKKELIGT BLOD
rundt i forhold til kroppens behov)
•
FOREBYGGELSE AF SYMPTOMER PÅ HJERTESVIGT,
før der opstår symptomer, men hvor
HJERTEPUMPEFUNKTIONEN ER PÅVIRKET
(f.eks. åndenød, hævede ankler og fødder samt træthed efter
let anstrengelse såsom gang).
Corodil tilhører en lægemiddelgruppe, som kaldes ACE-hæmmere
(angiotensinkonverterende
enzymhæmmere). Corodil blokerer for dannelsen af et blodtryksøgende
stof i kroppen. Derfor falder
trykket, og/eller hjertets funktion forbedres.
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering, end
angivet i denne information. Følg
altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CORODIL
TAG IKKE CORODIL:
•
hvis du er allergisk over for
-
enalaprilmaleat eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i
afsnit 6)
-
andre ACE-hæmmere (blodtrykssænkende lægemidler).
2/9
•
hvis du har oplevet en pludsel
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                26. FEBRUAR 2020
PRODUKTRESUMÉ
FOR
CORODIL, TABLETTER
0.
D.SP.NR.
08620
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Corodil
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
2,5 mg tabletter: Hver tablet indeholder 2,5 mg enalaprilmaleat.
5 mg tabletter: Hver tablet indeholder 5 mg enalaprilmaleat.
10 mg tabletter: Hver tablet indeholder 10 mg enalaprilmaleat.
20 mg tabletter: Hver tablet indeholder 20 mg enalaprilmaleat.
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på
2,5 mg: Hver tablet indeholder 45,2 mg lactose (som
lactosemonohydrat).
5 mg: Hver tablet indeholder 43,7 mg lactose (som lactosemonohydrat).
10 mg: Hver tablet indeholder 87,4 mg lactose (som lactosemonohydrat).
20 mg: Hver tablet indeholder 174,8 mg lactose (som
lactosemonohydrat).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Tabletter
2,5 mg
Hvid, oval, konveks tablet med delekærv.
Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så
den er nemmere at
sluge. Tabletten kan ikke deles i lige store doser.
5 mg
Hvid, rund, konveks tablet med delekærv og mærket med GK2/GEA.
Tabletten kan deles i lige store doser.
10 mg
Hvid, rund, konveks tablet med delekærv og mærket med GEA/GL3.
Tabletten kan deles i lige store doser.
_dk_hum_30538_spc.doc_
_Side 1 af 22_
20 mg
Hvid, rund, konveks tablet med delekærv og mærket med GEA/GM4.
Tabletten kan deles i lige store doser.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
-
Behandling af hypertension.
-
Behandling af symptomatisk hjerteinsufficiens.
-
Forebyggelse af symptomatisk hjerteinsufficiens hos patienter med
asymptomatisk
nedsat funktion af venstre ventrikel (uddrivningsfraktion fra venstre
ventrikel

35 %).
(Se pkt. 5.1)
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Dosering
Absorption af enalaprilmaleat påvirkes ikke af fødeindtag.
Enalaprilmaleat kan tages uafhængigt af måltider, men skal indtages
med rigelig væske.
Dosis bør fastsættes individuelt ud fra patientprofil (se pkt. 4.4)
og blodtryksrespons.
_Hypertension_
Initialdosis spænder fra 5 til maksimalt 20 mg, afh
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt