Condyline 5 mg/ml kutanopløsning

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
16-07-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
01-05-2017

Aktiv bestanddel:

Podophyllotoxin

Tilgængelig fra:

Orifarm A/S

ATC-kode:

D06BB04

INN (International Name):

Podophyllotoxin

Dosering:

5 mg/ml

Lægemiddelform:

kutanopløsning

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2013-01-10

Indlægsseddel

                Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S
Tlf.: +45 6395 2700
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN:
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE CONDYLINE.
3. SÅDAN SKAL DU BRUGE CONDYLINE.
4. BIVIRKNINGER.
5. OPBEVARING.
6. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER.
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
• Condyline er en opløsning til brug på
kønsvorter (kondylomer) mod virus.
• Condyline virker ved at hæmme vækst af
de celler, der er virus i og forhindrer at
virus trænger ind i raske celler.
Lægen kan have foreskrevet anden anven-
delse eller dosering end angivet i denne
information. Følg altid lægens anvisning og
oplysningerne på doseringsetiketten.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU
BEGYNDER AT BRUGE
CONDYLINE
BRUG IKKE CONDYLINE
• hvis du er allergisk over for podophyllo-
toxin, eller et af de øvrige indholdsstoffer
i Condyline (angivet i punkt 6).
• hvis du har et betændt eller blødende sår
nær vorten.
• hvis du har et åbent sår ved vorten efter
f.eks. et kirurgisk indgreb.
• hvis du bruger anden medicin, der inde-
holder podophyllin (Wartec creme eller
Wartec kutanopløsning).
• hvis du er gravid eller ammer.
ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER
KONTAKT LÆGEN, ELLER APOTEKSPERSONALET,
FØR DU BRUGER CONDYLINE
• Tal med lægen, hvis du er i behandling
med disulfiram (antabus) eller metronida-
zol) (antibiotika). Condyline indeholder
en lille mængde alkohol og der kan være
risiko for en reaktion hos særlig føl-
somme patienter.
• Undgå at få Condyline i øjnene. Hvis det
sker, skal du straks skylle øjnene grundigt
med rindende vand.
• Undgå kontakt med rask hud eller ansig-
tet.
• Undgå behandling af større områder over
længere tid, behandling af sarte, blø-
dende vorter eller vorter der for nyligt er
blevet fjernet. Du må kun pensle vorten,
da der er større risiko for bivirkninger når
du pensler et større område af hud eller
slimhinder med Condyline.
• Samleje uden kondom frarådes i behand-
lingsperioden.
BRUG AF ANDEN MEDICIN SAMMEN MED
CONDYLI
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                26. APRIL 2017
PRODUKTRESUMÉ
FOR
CONDYLINE, KUTANOPLØSNING (ORIFARM A/S)
0.
D.SP.NR
6078
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Condyline
2.
KVALTATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Podophyllotoxin 5 mg/ml
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Kutanopløsning. (Orifarm A/S)
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Condyloma accuminata
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Voksne:
Appliceres morgen og aften i 3 på hinanden følgende dage.
Behandlingen kan gentages
med 4 dages mellemrum til helbredelse.
Hænderne skal vaskes grundigt efter hver påsmøring.
Det anbefales, at behandlingen finder sted under direkte overvågning
af
sundhedspersonale, hvis læsionerne er større end 4 cm
2
.
Børn:
Lægemidlet bør ikke anvendes til børn, da erfaringen med behandling
af børn er
utilstrækkelig.
_49438_spc.doc_
_Side 1 af 5_
4.3
KONTRAINDIKATIONER
-
Betændte eller blødende sår.
-
Åbne sår efter kirurgisk indgreb.
-
Kombination med andre præparater, der indeholder podophyllin.
-
Graviditet og amning (se pkt. 4.6).
-
Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere
af hjælpestofferne
anført i pkt. 6.1.
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
Undgå kontakt med rask hud samt øjne og ansigt, da midlet indeholder
et aktivt
farmakologisk stof, som kan forårsage alvorlig irritation og skade
huden.
Hvis præparatet kommer i øjnene skylles straks grundigt med rindende
vand.
Risikoen for systemisk toksicitet efter topikal applikation øges ved
behandling af større
områder over længere tid, ved behandling af sarte, blødende vorter
eller vorter, der for
nylig er blevet fjernet, samt ved utilsigtet applikation på normal
hud eller slimhinder.
Da præparatet indeholder ethanol, er der en teoretisk mulighed for
interaktion hos
patienter, der behandles med disulfiram eller metronidazol. Mængden
af alkohol er lille,
men kan måske være stor nok til at udløse en reaktion hos særlig
følsomme patienter.
Samleje uden kondom frarådes i behandlingsperiode
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt