COMPONENTA VO

Land: Bulgarien

Sprog: bulgarsk

Kilde: Ecolab

Køb det nu

Hent Sikkerhedsdatablad (SDS)
27-04-2022

Tilgængelig fra:

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH

Sikkerhedsdatablad

                ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
според
Регламент (EО) № 1907/2006
COMPONENTA VO
111624E
1 / 13
РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА
ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА
ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО
1.1 ИДЕНТИФИКАТОР НА ПРОДУКТА
Име на Продукта
:
Componenta VO
Код на продукта
:
111624E
Употреба на
веществото/сместа
:
Антипенител
Вид на веществото
:
Смес
САМО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
Информация за
разредения продукт
:
Не се предоставя информация за
разредения продукт.
1.2 ИДЕНТИФИЦИРАНИ УПОТРЕБИ НА
ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ СМЕСТА, КОИТО СА ОТ
ЗНАЧЕНИЕ, И
УПОТРЕБИ, КОИТО НЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВАТ
Идентифицирани употреби
:
Пеногасител. Автоматичен процес
Препоръчителни
ограничения при употреба
:
Само за индустриална и професионална
употреба.
1.3 ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА НА
ИНФОРМАЦИОННИЯ ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Фирма
:
Еколаб ЕООД
бул. Цариградско шосе 115А
BG-1784 София, България 02 976 80 35
csbulgaria@ecolab.com
1.4 ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР ПРИ СПЕШНИ СЛУЧАИ
Телефонен номер при
спешни случаи
:
+35924373541
+32-(0)3-575-5555
Единен европейски номер
за спешни повиквания :
:
112
Дата на
съставяне/преработка
:
29.03.2022
Издание
:
1.1
РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ
2.1 КЛАСИФИЦИРАНЕ НА ВЕЩЕСТВОТО ИЛИ
СМЕСТА
КЛАСИФИКАЦИЯ (РЕГЛАМЕНТ (
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad spansk 24-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad tjekkisk 27-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad dansk 27-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad tysk 26-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad estisk 27-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad græsk 28-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad engelsk 28-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad fransk 26-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad italiensk 30-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad lettisk 28-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad litauisk 28-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad ungarsk 28-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad hollandsk 26-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad polsk 29-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad portugisisk 29-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad rumænsk 29-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad slovakisk 29-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad slovensk 29-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad finsk 27-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad svensk 27-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad russisk 26-11-2017
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad norsk 28-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad ukrainsk 30-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad kroatisk 27-04-2022
Sikkerhedsdatablad Sikkerhedsdatablad serbisk 29-04-2022

Søg underretninger relateret til dette produkt