Clarithromycin "Aristo" 250 mg filmovertrukne tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
04-11-2019

Aktiv bestanddel:

CLARITHROMYCIN

Tilgængelig fra:

Aristo Pharma GmbH

ATC-kode:

J01FA09

INN (International Name):

CLARITHROMYCIN

Dosering:

250 mg

Lægemiddelform:

filmovertrukne tabletter

Autorisation dato:

2010-12-01

Produktets egenskaber

                28. OKTOBER 2019
PRODUKTRESUMÉ
FOR
CLARITHROMYCIN "ARISTO", FILMOVERTRUKNE TABLETTER
0.
D.SP.NR.
25472
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Clarithromycin "Aristo"
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Hver filmovertrukket tablet indeholder 250 mg eller 500 mg
clarithromycin.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukne tabletter
250 mg
Lysegule, ovale, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, mærket "D" på
den ene side og "62" på
den anden.
500 mg
Lysegule, ovale, bikonvekse, filmovertrukne tabletter, mærket "D" på
den ene side og "63" på
den anden.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Officielle vejledninger bør tages i betragtning ved passende valg af
antibakterielle stoffer.
Clarithromycin "Aristo" er indiceret til voksne og børn på 12 år og
derover.
Clarithromycin "Aristo" er indiceret til behandling af følgende
infektioner forårsaget af
clarithromycinfølsomme organismer (se pkt. 4.4 og 5.1):

Bakteriel pharyngitis

Mild til moderat samfundserhvervet pneumoni

Akut bakteriel sinuitis (tilstrækkelig diagnosticeret)

Akut eksacerbation af kronisk bronkitis
_dk_hum_42059_spc.doc_
_Side 1 af 23_

Milde til moderate hud- og bløddelsinfektioner

I passende kombination med antibakterielle terapeutiske regimer og et
velegnet
mavesårshelende stof ved eradikationsbehandling af _Helicobacter
Pylori_ hos patienter
med associeret _H.Pylori_ ulcus (se pkt. 4.2).
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
DOSERING
Doseringen af clarithromycin filmovertrukne tabletter afhænger af
type samt sværhedsgrad
af infektionen og må bedømmes i hvert enkelt tilfælde af lægen.
Voksne og unge

Standarddosis: 250 mg to gange daglig (morgen og aften)

Højdosis behandling (svære infektioner): Den normale dosis kan
forøges til 500 mg
2 gange daglig ved svære infektioner.
_Eliminering af Helicobacter pylori hos voksne_
Hos patienter med ulcus duodeni på grund af infektion med
_Helicobacter pylori anvendes _
clarithromycin i en dosis på 500 mg 2 gange daglig. D
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt