Citalopram "Sandoz" 30 mg filmovertrukne tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
15-04-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
02-11-2015

Aktiv bestanddel:

CITALOPRAMHYDROBROMID

Tilgængelig fra:

Sandoz A/S

ATC-kode:

N06AB04

INN (International Name):

Citalopram hydrobromide

Dosering:

30 mg

Lægemiddelform:

filmovertrukne tabletter

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2003-08-09

Indlægsseddel

                _ _
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
CITALOPRAM SANDOZ 10 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
CITALOPRAM SANDOZ 20 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
CITALOPRAM SANDOZ 30 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
CITALOPRAM SANDOZ 40 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
citalopram
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN INDEHOLDER
VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen til
andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke er
nævnt her. Se afsnit 4.
Du kan finde den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Citalopram Sandoz
3.
Sådan skal du tage Citalopram Sandoz
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
_ _
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Citalopram Sandoz tilhører en gruppe af antidepressive lægemidler,
der kaldes selektive serotonin-
genoptagelseshæmmere (SSRI’er).
Citalopram Sandoz bruges til behandling af:
•
Depression (alvorlige depressive episoder)
•
Panikangst med eller uden agorafobi (f.eks. stor angst for at forlade
hjemmet, gå i butikker eller
angst for offentlige steder).
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne information.
Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CITALOPRAM SANDOZ
TAG IKKE CITALOPRAM SANDOZ
•
Hvis du er allergisk over for citalopram eller et af de øvrige
indholdsstoffer (angivet i afsnit 6).
•
Hvis du tager monoaminooxidasehæmmere (MAO-hæmmere):
-
Det antidepressive middel moclobemid eksempelvis.
-
Den non-selektive MAO-hæmmer, linezolid (et antibioti
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                28. OKTOBER 2015
PRODUKTRESUMÉ
FOR
CITALOPRAM ”SANDOZ”, FILMOVERTRUKNE TABLETTER
0.
D.SP.NR.
21671
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Citalopram ”Sandoz”
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Citalopram ”Sandoz” 10 mg
Hver filmovertrukket tablet indeholder 10 mg citalopram (som
citalopramhydrobromid).
Citalopram ”Sandoz” 20 mg
Hver filmovertrukket tablet indeholder 20 mg citalopram (som
citalopramhydrobromid).
Citalopram ”Sandoz” 30 mg
Hver filmovertrukket tablet indeholder 30 mg citalopram (som
citalopramhydrobromid).
Citalopram ”Sandoz” 40 mg
Hver filmovertrukket tablet indeholder 40 mg citalopram (som
citalopramhydrobromid).
HJÆLPESTOFFER, SOM BEHANDLEREN SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ:
Citalopram "Sandoz" 10 mg
Hver filmovertrukket tablet indeholder 11,5 mg lactosemonohydrat.
Citalopram "Sandoz" 20 mg
Hver filmovertrukket tablet indeholder 23 mg lactosemonohydrat.
Citalopram "Sandoz" 30 mg
Hver filmovertrukket tablet indeholder 34,5 mg lactosemonohydrat.
Citalopram "Sandoz" 40 mg
Hver filmovertrukket tablet indeholder 46 mg lactosemonohydrat.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
_34596_spc.doc_
_Side 1 af 18_
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukne tabletter.
10 mg:
Hvid, rund, filmovertrukket tablet uden delekærv.
20 mg:
Hvid, aflang, bikonveks, filmovertrukket tablet med delekærv på den
ene side og
kodet C20.
30 mg:
Hvid, aflang, bikonveks, filmovertrukket tablet med delekærv på den
ene side og
kodet C30.
40 mg:
Hvid, aflang, bikonveks, filmovertrukket tablet med delekærv på den
ene side og
kodet C40.
20, 30 og 40 mg: Tabletten kan deles i to lige store doser.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Behandling af svære depressive episoder.
Behandling af panikangst med eller uden agorafobi.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Citalopram "Sandoz" skal administreres som en enkelt oral dosis, enten
om morgenen eller
om aftenen.
Tabletterne tages med et glas vand og kan tages uafhængig af
måltiderne.
Voksne
_Behandling af svære depressive episoder_
Den sædvanlige dosis er 
                
                Læs hele dokumentet