Citalopram "Orion" 20 mg filmovertrukne tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
15-07-2021

Aktiv bestanddel:

CITALOPRAMHYDROBROMID

Tilgængelig fra:

Orion Corporation

ATC-kode:

N06AB04

INN (International Name):

Citalopram hydrobromide

Dosering:

20 mg

Lægemiddelform:

filmovertrukne tabletter

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2007-05-01

Indlægsseddel

                INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
CITALOPRAM ORION 10 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
CITALOPRAM ORION 20 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
CITALOPRAM ORION 40 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
citalopram
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
-
Lægen har ordineret Citalopram Orion til dig personligt. Lad derfor
være med at give
lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de
har de samme symptomer,
som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Citalopram Orion
3.
Sådan skal du tage Citalopram Orion
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Citalopram tilhører lægemiddelgruppen, der kaldes selektive
serotonin-genoptagelseshæmmere, der
forhøjer serotoninkoncentrationen i hjernen. Serotonin virker ved at
overføre signaler i hjernen. For
lidt serotonin ses ved depressioner og angst.
Citalopram Orion anvendes til:
-
depression og til forebyggelse af depressioner
-
panikangst med eller uden agorafobi (angst for pladser, busser og
andet udenfor eget hjem)
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CITALOPRAM ORION
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne information. Følg
altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
TAG IKKE CITALOPRAM ORION:
-
hvis du tager lægemidler, der tilhører gruppen MAO-hæmmere (f.eks.
selegilin til behandling af
Parkinsons sygdom og moclobemid til behandling af depression) (se
også punktet Brug af andre
lægemidler sammen med Citalopram Orion)
-
hvis du er i behandling med 
                
                Læs hele dokumentet