Citalopram "Orion" 10 mg filmovertrukne tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
15-07-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
03-05-2021

Aktiv bestanddel:

CITALOPRAMHYDROBROMID

Tilgængelig fra:

Orion Corporation

ATC-kode:

N06AB04

INN (International Name):

Citalopram hydrobromide

Dosering:

10 mg

Lægemiddelform:

filmovertrukne tabletter

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2007-05-01

Indlægsseddel

                INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
CITALOPRAM ORION 10 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
CITALOPRAM ORION 20 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
CITALOPRAM ORION 40 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
citalopram
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
-
Lægen har ordineret Citalopram Orion til dig personligt. Lad derfor
være med at give
lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de
har de samme symptomer,
som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Citalopram Orion
3.
Sådan skal du tage Citalopram Orion
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Citalopram tilhører lægemiddelgruppen, der kaldes selektive
serotonin-genoptagelseshæmmere, der
forhøjer serotoninkoncentrationen i hjernen. Serotonin virker ved at
overføre signaler i hjernen. For
lidt serotonin ses ved depressioner og angst.
Citalopram Orion anvendes til:
-
depression og til forebyggelse af depressioner
-
panikangst med eller uden agorafobi (angst for pladser, busser og
andet udenfor eget hjem)
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE CITALOPRAM ORION
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne information. Følg
altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
TAG IKKE CITALOPRAM ORION:
-
hvis du tager lægemidler, der tilhører gruppen MAO-hæmmere (f.eks.
selegilin til behandling af
Parkinsons sygdom og moclobemid til behandling af depression) (se
også punktet Brug af andre
lægemidler sammen med Citalopram Orion)
-
hvis du er i behandling med 
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                26. april 2021
PRODUKTRESUMÉ
for
Citalopram ”Orion”, filmovertrukne tabletter
0.
D.SP.NR.
24628
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Citalopram ”Orion”
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
10 mg tablet: En tablet indeholder citalopramhydrobromid svarende til
10 mg citalopram.
20 mg tablet: En tablet indeholder citalopramhydrobromid svarende til
20 mg citalopram.
40 mg tablet: En tablet indeholder citalopramhydrobromid svarende til
40 mg citalopram.
Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:
Lactosemonohydrat (ca. 23 mg i
10 mg tabletter, ca. 46 mg i 20 mg tabletter og ca. 91 mg i 40 mg
tabletter).
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet (tablet).
Beskrivelse af tabletterne:

10 mg tabletter: Hvide, bikonvekse, runde og filmovertrukne, mærket A
på en side
og 05 på den anden side.

20 mg tabletter: Hvide, bikonvekse, kapselformede og filmovertrukne,
mærket A på
en side og 06 på den anden side (delekærv mellem 0 og 6). Tabletten
kan deles i to
lige store doser.

40 mg tabletter: Hvide, bikonvekse, kapselformede og filmovertrukne,
mærket A på
en side og 07 på den anden side (delekærv mellem 0 og 7). Tabletten
kan deles i to
lige store doser.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
Terapeutiske indikationer

Svære depressive episoder.

Panikangst med eller uden agorafobi.
dk_hum_39632_spc.doc
Side 1 af 18

Profylakse ved tilbagevendende depressive episoder.
4.2
Dosering og indgivelsesmåde
Dosering
Depression:
Voksne:
Den sædvanlige dosis er 20 mg dagligt som en enkelt dosis. Dosis kan
om nødvendigt øges
op til 40 mg dagligt afhængig af individuelt respons.
Panikangst:
Voksne:
En enkeltdosis på 10 mg dagligt i den første uge anbefales inden
dosis øges til 20 mg
dagligt. Afhængigt af individuelt respons kan dosis øges til 40 mg
dagligt.
Ældre patienter (> 65 år):
Hos ældre patienter bør dosis reduceres til halvdelen af den
anbefalede dosis, dvs. 10-20
mg dagligt. Den anbefalede maksimumdosis for ældre patienter er 20 mg
daglig
                
                Læs hele dokumentet