Ciloxan 3 mg/ml øredråber, opløsning

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
15-01-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
11-11-2019

Aktiv bestanddel:

CIPROFLOXACINHYDROCHLORID, VANDFRIT

Tilgængelig fra:

Orifarm A/S

ATC-kode:

S02AA15

INN (International Name):

CIPROFLOXACINHYDROCHLORID, WATERFRIT

Dosering:

3 mg/ml

Lægemiddelform:

øredråber, opløsning

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

2014-08-12

Indlægsseddel

                OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN:
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at
bruge Ciloxan.
3. Sådan skal du bruge Ciloxan.
4. Bivirkninger.
5. Opbevaring.
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplys-
ninger.
1. VIRKNING OG ANVENDELSE
Ciloxan er et antibiotikum. Det anvendes til
behandling af akut betændelse (infektion) i
øregangen og det ydre øre.
Lægen kan have foreskrevet anden anven-
delse eller dosering end angivet i denne
information. Følg altid lægens anvisning og
oplysningerne på doseringsetiketten.
2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE CILOXAN
BRUG IKKE CILOXAN
– Hvis du er allergisk over for ciprofloxacin,
andre lignende stoffer (quinoloner), eller
et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i
afsnit 6).
ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før
du bruger Ciloxan,
Brug kun Ciloxan til at dryppe i øret/ørerne.
Rådfør dig med lægen:
– Hvis du bemærker de første tegn på
hududslæt eller nogen anden overføl-
somhedsreaktion, herunder nældefeber,
kløe eller åndedrætsproblemer, skal du
stoppe behandlingen og straks kontakte
din læge. Hvis du får en alvorlig allergisk
reaktion, kan akut behandling være nød-
vendig.
– Hvis du får åndedrætsbesvær, ring 112.
– Hvis dine symptomer bliver værre eller
pludseligt vender tilbage, skal du kon-
takte din læge. Du kan blive mere modta-
gelig for andre betændelser (infektioner)
når du bruger denne medicin, især efter
langvarig anvendelse.
– Hvis du er ældre, eller hvis du bruger
medicin kaldet ”kortikosteroider”, der
anvendes til behandling af f.eks. smerter
og inflammation, astma eller hudpro-
blemer, har du en højere risiko for at få
seneproblemer under behandling med
Ciloxan. Hvis du får inflammation skal du
straks stoppe behandlingen og kontakte
din læge.
– Hvis du får smerter, bliver hævet eller får
inflammation i senerne, mens du bruger
Ciloxan eller kort efter, skal du stoppe
behandlingen og kontakte din læge.
– Når du bruger Ciloxan, skal du 
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                5. NOVEMBER 2019
PRODUKTRESUMÉ
FOR
CILOXAN, ØREDRÅBER, OPLØSNING (ORIFARM)
0.
D.SP.NR.
8866
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Ciloxan
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml opløsning indeholder 3,5 mg ciprofloxacinhydrochlorid svarende
til 3,0 mg
ciprofloxacin base/ml
Hjælpestoffer: 1 ml opløsning indeholder 0,06 mg benzalkoniumchlorid
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øredråber, opløsning (Orifarm)
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
VOKSNE OG BØRN OVER 1 ÅR:
Behandling af dyrkningsverificeret moderat til alvorlig akut otitis
externa, når de
identificerede bakterier er følsomme for ciprofloxacin.
Der henvises til den officielle vejledning om korrekt anvendelse af
antibakterielle midler.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
VOKSNE OG BØRN OVER 1 ÅR:
Dosis til voksne er 4 dråber Ciloxan 2 gange dagligt i øregangen.
Dosis til børn er 3 dråber Ciloxan 2 gange dagligt i øregangen.
Patienter, der bruger méche/otowick, skal have dobbelt dosis ved den
første administration
(dvs. 6 dråber til børn og 8 dråber til voksne).
_dk_hum_54682_spc.doc_
_Side 1 af 8_
NEDSAT LEVER- OG NYREFUNKTION:
Ciloxan er ikke undersøgt hos disse patientpopulationer.
Indgivelsesmåde
Til anvendelse i øret.
For at undgå kontaminering af dråbespidsen og
indholdet skal man være opmærksom på ikke
at berøre
øret, den ydre øregang, omgivende område eller andre overflader med
spidsen af
flasken.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Overfølsomhed over for ciprofloxacin, andre quinoloner, eller over
for et eller flere af
hjælpestofferne
anført i pkt. 6.1
.
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
Kun til anvendelse i øret.
Lokale retningslinjer vedrørende korrekt brug af antibiotika bør
følges.
Alvorlige og enkelte tilfælde af fatale allergiske (anafylaktiske)
reaktioner, nogle allerede
efter den første dosis, er observeret hos patienter i behandling med
systemisk administreret
quinoloner. Nogle reaktioner var ledsaget af kardiovaskulært kollaps,
bevidstl
                
                Læs hele dokumentet