Certican 0,1 mg dispergible tabletter

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

23-11-2020

Aktiv bestanddel:
Everolimus
Tilgængelig fra:
Novartis Healthcare A/S
ATC-kode:
L04AA18
INN (International Name):
Everolimus
Dosering:
0,1 mg
Lægemiddelform:
dispergible tabletter
Autorisation status:
Markedsført
Autorisationsnummer:
35668
Autorisation dato:
2004-02-03

Indlægsseddel: Information til brugeren

Certican® 0,1 mg dispergible tabletter

Certican® 0,25 mg dispergible tabletter

everolimus

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt her i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Certican

Sådan skal du tage Certican

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Det aktive stof i Certican er everolimus.

Everolimus tilhører en gruppe af lægemidler kaldet immundæmpende lægemidler. Det anvendes til

voksne for at forhindre kroppens immunsystem i at afstøde en transplanteret nyre, et hjerte eller en

lever. Certican skal anvendes sammen med andre lægemidler, såsom ciclosporin for nyre- og

hjertetransplantationer, tacrolimus for levertransplantation og kortikosteroider.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Certican

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Certican

hvis du er allergisk (overfølsom) over for everolimus eller et af de øvrige indholdsstoffer

(angivet i punkt 6).

hvis du er allergisk (overfølsom) over for sirolimus.

Tal med lægen og stop med at tage Certican, hvis noget af ovenstående gælder for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Certican:

Medicin, der nedsætter immunforsvaret som Certican, nedsætter din krops evne til at kæmpe

mod infektioner. Det anbefales, at du kontakter din læge eller transplantationscenter hvis du

har feber, utilpashed eller lokale symptomer som fx hoste eller en brændende følelse, når du

tisser, som er kraftig eller varer ved over flere dage. Kontakt straks din læge eller

transplantationscenter, hvis du føler dig svimmel, har talebesvær, hukommelsestab,

hovedpine, nedsat syn eller krampeanfald, da det kan være symptomer på en sjælden, men

meget alvorlig lidelse, kaldet progressiv multipel leukoencefalopati (PML).

Hvis du har fået en stor operation, eller hvis du stadig har et sår, der ikke er helet efter

operation, kan Certican øge risikoen for problemer med sårheling.

Lægemidler, der hæmmer immunsystemet som Certican, øger risikoen for at udvikle kræft,

særligt i huden og i lymfesystemet. Du bør derfor begrænse den mængde sollys og UV-lys

(ultraviolet lys), du udsættes for, ved at bære beskyttende beklædning og hyppigt anvende en

solcreme med høj beskyttelsesfaktor.

Din læge vil føre omhyggelig kontrol med din nyrefunktion, dit indhold af fedtstoffer (lipider)

og sukker i blodet, såvel som mængden af proteiner i din urin.

Fortæl det til din læge, hvis du har leverproblemer eller tidligere har haft en sygdom, der kan

have påvirket din lever, da det så kan være nødvendigt at ændre din Certican-dosis.

Fortæl det til din læge, hvis du oplever luftvejsproblemer (fx hoste, vejrtrækningsproblemer

og hiven efter vejret). Din læge kan beslutte, om du skal fortsætte med Certican og i givet fald

hvordan du skal fortsætte, og/eller om du skal have anden medicin til at forbedre tilstanden.

Certican kan nedsætte sædproduktionen hos mænd og dermed nedsætte evnen til at få børn.

Dette er normalt reversibelt. Mandlige patienter, som ønsker at få børn, bør rådføre sig om sin

behandling med sin læge.

Ældre (65 år og derover)

Der er begrænset erfaring med at give Certican til ældre patienter.

Børn og unge (under 18 år)

Certican må ikke bruges til børn og unge med en transplanteret nyre, hjerte eller lever.

Brug af andre lægemidler sammen med Certican

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre

lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.

Visse former for medicin kan have indflydelse på, hvordan Certican virker i kroppen. Tal derfor med

din læge, hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler:

Anden immundæmpende medicin end ciclosporin, tacrolimus eller kortikosteroider.

Antibiotika, som fx rifampicin, rifabutin, clarithromycin, erythromycin eller telithromycin.

Antiviral medicin, som fx ritonavir, efavirenz, nevirapine, nelfinavir, indinavir eller

amprenavir, der bruges til behandling af HIV- infektion.

Medicin, der bruges til behandling af svampeinfektioner, som fx voriconazole, fluconazole,

ketoconazole eller itraconazole.

Medicin, der bruges til behandling af epilepsi, som fx phenytoin, phenobarbital eller

carbamazepin.

Medicin, der bruges til behandling af forhøjet blodtryk eller hjerteproblemer, som fx

verapamil, nicardipine eller diltiazem.

Dronedaron, et lægemiddel der bruges til at regulere din hjerterytme.

Medicin, der bruges til at sænke kolesteroltallet, som fx atorvastatin, pravastatin eller fibrater.

Medicin, der bruges til behandling af akutte krampeanfald, eller bruges som beroligende

middel før eller under operation eller andre behandlingsmetoder, som fx midazolam.

Octreotid, et lægemiddel der bruges til at behandle akromegali, en sjælden hormonlidelse, der

oftest opstår hos midaldrende voksne.

Imatinib, et lægemiddel der bruges til at hæmme væksten af unormale celler.

Prikbladet perikum (

Hypericum perforatum

), et naturlægemiddel der bruges til at behandle

depression.

Hvis du skal vaccineres, skal du tale med lægen først.

Brug af Certican sammen med mad og drikke

Mad kan påvirke, hvor meget Certican der optages. For at opretholde et konstant niveau af Certican i

kroppen, skal du altid tage Certican på den samme måde. Du skal altid tage det enten sammen med

mad eller altid på tom mave.

Tag ikke Certican sammen med grapefrugt eller grapejuice, da dette kan have indflydelse på, hvordan

Certican virker i kroppen.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Du må ikke bruge Certican under graviditet, medmindre din læge mener, at det er strengt nødvendigt.

Hvis du er kvinde i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention, mens du anvender

Certican og indtil 8 uger efter behandlingens ophør.

Du må ikke amme, mens du tager Certican. Det er uvist, om Certican udskilles i modermælken.

Certican kan have en indvirkning på mandlig frugtbarhed.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det forventes ikke, at Certican påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Certican indeholder lactose

Certican dispergible tabletter indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis

lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3.

Sådan skal du tage Certican

Din læge vil bestemme præcis, hvilken Certican-dosis du skal tage og hvornår du skal tage den.

Tag altid Certican nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er:

Sædvanlig startdosis er 1,5 mg/dag til nyre- og hjertetransplanterede patienter, og 2,0 mg/dag

til levertransplanterede patienter.

Denne er som regel delt i to doser, én om morgenen og én om aftenen.

Sådan skal du tage Certican

Certican skal kun indtages gennem munden.

Du bør tage den første dosis af medicinen så hurtigt som muligt efter en nyre- og hjertetransplantation

og ca. fire uger efter en levertransplantation.

Du skal tage de dispergible tabletter sammen med ciclosporin mikroemulsion, hvis du er nyre- og/eller

hjertetransplanteret og med tacrolimus, hvis du er levertransplanteret.

Du må ikke skifte fra Certican dispergible tabletter til Certican tabletter uden først at have talt med din

læge.

Put Certican dispergible tabletter i ca. 25 ml vand i en plastikkop.

Den maksimale mængde Certican, der kan opløses i 25 ml vand, er 1,5 mg.

Vent i ca. 2 minutter, indtil tabletterne er opløst; rør forsigtigt rundt og drik al væsken.

Rens straks koppen med yderligere 25 ml vand og drik al vandet.

Kontrol under behandling med Certican

Din læge kan ændre din dosis afhængig af koncentrationen af Certican i dit blod, og afhængig af hvor

godt du reagerer på behandlingen. Din læge vil tage regelmæssige blodprøver for at måle niveauet af

everolimus og ciclosporin i dit blod. Din læge vil også omhyggeligt kontrollere din nyrefunktion,

mængden af lipider i blodet, dit blodsukker, samt mængden af proteiner i din urin.

Hvis du har taget for meget Certican

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Certican, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at tage Certican

Hvis du har glemt at tage en dosis dispergible tabletter, så tag den så snart du kommer i tanker om det

og tag næste dosis på det sædvanlige tidspunkt. Spørg din læge til råds. Du må ikke tage en

dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Certican

Stop ikke med at tage Certican, medmindre din læge fortæller dig, at du skal. Du skal tage denne

medicin, så længe du har behov for immundæmpende medicin for at forebygge afstødning af din

transplanterede nyre, dit transplanterede hjerte eller din transplanterede lever. Hvis du stopper med at

tage Certican, vil der være en større risiko for, at din krop afstøder dit transplanterede organ.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Da du tager Certican sammen med andre lægemidler, er det ikke altid klart, om bivirkningerne skyldes

Certican eller de andre lægemidler.

Følgende bivirkninger kræver øjeblikkelig lægehjælp:

infektioner,

lungebetændelse,

allergiske reaktioner,

feber og blå mærker, der kan forekomme som røde pletter, med eller uden uforklarlig træthed,

forvirring, gulfarvning af huden eller øjnene, mindre mængde urin (trombotisk

microangiopati, hæmolytisk uræmisk syndrom).

Hvis du skulle få nogle af følgende symptomer:

vedvarende eller forværring af lunge/åndedrætssymptomer som fx hoste,

vejrtrækningsproblemer eller hvæsen,

feber, utilpashed, bryst- eller mavesmerter, kuldegysninger, brændende følelse når du tisser,

hævet ansigt, læber, tunge eller svælg,

synkebesvær,

spontane blå mærker eller blødning uden årsag,

udslæt,

smerte, usædvanlig varme, hævelse eller sivende væske fra operationssåret,

skal du stoppe med at tage Certican og

straks kontakte din læge.

Andre indberettede bivirkninger er:

Meget almindelige bivirkninger

(forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

infektioner (virus-, bakterie- og svampeinfektioner),

infektioner i de nedre luftveje, som fx lungebetændelse,

infektioner i de øvre luftveje, som fx betændelse i svælget og almindelig forkølelse,

betændelse i urinvejene,

anæmi (nedsat antal røde blodceller),

nedsat antal hvide blodceller, hvilket medfører højere risiko for infektion, nedsat antal

blodplader, som kan medføre blødning og/eller blå mærker,

forhøjet fedtindhold (lipider, kolesterol og triglycerider) i blodet,

start af sukkersyge (højt sukkerniveau i blodet),

nedsat kaliumniveau i blodet,

angst,

problemer med at falde i søvn (søvnløshed),

hovedpine,

væskeansamling i hjertesækken, der i alvorlige tilfælde kan nedsætte hjertets evne til at pumpe

blod rundt,

forhøjet blodtryk,

venetrombose (blokering af en større blodåre af en blodprop),

væskeansamling i lungerne og i brystkassens hulrum, der i alvorlige tilfælde kan give

vejrtrækningsproblemer,

hoste,

kortåndethed,

diarré,

kvalme,

opkastning,

mavesmerter,

generelle smerter,

feber,

hævelser i hud og slimhinder,

unormal sårheling.

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

blodforgiftning,

sårinfektion,

kræft og godartede tumorer,

hudkræft,

nyreskade med lavt antal blodplader og lavt antal røde blodceller med eller uden udslæt

(trombocytopenisk purpura/ hæmolytisk uræmisk syndrom),

nedbrydning af røde blodceller,

nedsat antal røde blodceller og blodplader,

hurtig hjerterytme,

næseblod,

nedsat antal blodceller (symptomer kan omfatte svaghed, blå mærker og hyppige infektioner),

størknet blod i nyrens blodkar, som kan føre til afstødning af transplantatet oftest indenfor de

første 30 dage efter en nyretransplantation,

forstyrrelser i blodets størkningsevne,

cyste med lymfevæske,

smerter i mund og hals,

betændelse i bugspytkirtlen,

mundsår,

akne,

nældefeber og andre allergiske symptomer, som fx hævelse af ansigt eller hals (angioødem),

udslæt,

ledsmerter,

muskelsmerter,

protein i urinen,

nyreproblemer,

impotens,

brok ved operationsstedet,

unormal leverfunktionstest,

menstruationsforstyrrelser (herunder fravær af eller kraftige menstruationer).

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

kræft i lymfevævet (lymfom/lymfoproliferative sygdomme efter transplantation),

lavt niveau af testosteron,

lungebetændelse,

betændelse eller betændelseslignende tilstande i leveren,

gulsot,

cyster (væskefyldte blærer) på æggestokkene.

Andre bivirkninger

Andre bivirkninger, der er set hos et lille antal mennesker, men den præcise hyppighed er ikke kendt:

unormal ophobning af proteiner i lungerne (symptomerne kan omfatte vedvarende tør hoste,

træthed og vejrtrækningsbesvær),

betændelse i blodkar,

hævelse, en følelse af tunghed eller trykken for brystet, smerter, begrænset bevægelighed i

visse dele af kroppen (dette kan berøre alle dele af kroppen og er et muligt tegn på en unormal

ophobning af væske i blødt væv som følge af en blokering i lymfesystemet (såkaldt

lymfødem)),

alvorligt udslæt med hævelse af huden,

lav mængde af jern i blodet

Kontakt lægen

, hvis du har nogle spørgsmål angående nogen af disse bivirkninger.

Der kan også opstå bivirkninger, som du ikke er opmærksom på, som fx unormale resultater fra

laboratorieprøver, inkl. prøver af nyrefunktionen. Dette betyder, at din læge vil tage blodprøver for at

overvåge eventuelle forandringer i dine nyrer, så længe du er i behandling med Certican.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Certican utilgængeligt for børn.

Brug ikke Certican efter den udløbsdato, der står på æsken efter ”EXP”. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.

Opbevar blisterpakningerne i den originale pakning for at beskytte mod lys og fugt.

Brug ikke Certican-pakninger, der er beskadiget eller viser tegn på at have været åbnet.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide lægemiddel i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Certican indeholder:

Aktivt stof: everolimus. Hver dispergibel tablet indeholder 0,1 mg eller 0,25 mg everolimus.

Øvrige indholdsstoffer:

Certican 0,1 mg: butylhydroxytoluen (E 321), magnesiumstearat, lactosemonohydrat (1 mg),

hypromellose, crospovidon, kolloid vandfri silica, vandfri lactose (72 mg)

Certican 0,25 mg: butylhydroxytoluen (E 321), magnesiumstearat, lactosemonohydrat (2 mg),

hypromellose, crospovidon, kolloid vandfri silica, vandfri lactose (179 mg)

Udseende og pakningsstørrelser

Certican 0,1 mg dispergible tabletter er hvide/gullige, marmorerede, runde, flade med facetslebet

kant på 7 mm og er præget med ”I” på den ene side og ”NVR” på den anden side.

Certican 0,25 mg dispergible tabletter er hvide/gullige, marmorerede, runde, flade med facetslebet

kant på 9 mm og er præget med ”JO” på den ene side og ”NVR” på den anden side.

Certican dispergible tabletter fås i pakninger, der indeholder 50, 60, 100 eller 250 tabletter.

Ikke alle styrker og pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. Certican er også tilgængelig som

tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsførringstilladelsen

Novartis Healthcare A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 København S

E-mail: skriv.til@novartis.com

Fremstiller

Novartis Farmacéutica SA

Ronda de Santa Maria 158

08210 Barberà del Vallès, Barcelona

Spanien

Dette lægemiddel er godkendt i EU/EØS’s medlemslande under følgende navn:

Land:

Navn:

Østrig, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Cypern,

Tjekkiet, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland,

Grækenland, Ungarn,Island, Irland, Italien,

Luxemborg, Malta, Holland, Norge, Portugal,

Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien,

Sverige, Storbritannien

Certican

Denne indlægsseddel blev senest ændret 11/2020

NEDENSTÅENDE OPLYSNINGER ER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPERSONALE

Information omkring brug og håndtering af de dispergible tabletter

Administration i en 10 ml oral sprøjte:

Put Certican dispergible tabletter i en sprøjte. Den

maksimale mængde Certican, der kan opløses i en 10 ml sprøjte, er 1,25 mg. Tilsæt vand indtil 5 ml-

mærket. Vent 90 sek., mens sprøjten forsigtig rystes. Når tabletterne er opløst gives væsken direkte i

munden. Rens sprøjten med 5 ml vand, som ligeledes gives i munden. Drik derefter yderligere 10-100

ml vand eller fortyndet saft.

Administration i en plastikkop:

Put Certican dispergible tabletter i ca. 25 ml vand i en plastikkop.

Den maksimale mængde Certican, der kan opløses i 25 ml vand, er 1,5 mg. Vent i ca. 2 minutter, indtil

tabletterne er opløst. Rør forsigtigt rundt, inden væsken drikkes. Rens straks koppen med yderligere 25

ml vand og drik al væsken.

Administration via sonde:

Put Certican dispergible tabletter i et lille plastikmedicinbæger med 10 ml

vand; vent 90 sek., mens bægeret forsigtigt svinges rundt. Fyld opløsningen i en sprøjte og injicér

langsomt (inden for 40 sek.) ind i sonden. Rens bægeret (og sprøjten) 3 gange med 5 ml vand og

injicér ind i sonden. Til sidst skylles sonden med 10 ml vand. Sonden skal holdes lukket i mindst 30

minutter efter administration af Certican.

Hvis ciclosporin som mikroemulsion også skal administreres via sonde, skal det administreres inden

Certican. De to lægemidler må ikke blandes.

19. november 2020

PRODUKTRESUMÉ

for

Certican, dispergible tabletter

0.

D.SP.NR.

22074

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Certican

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver dispergibel tablet indeholder 0,1/0,25 mg everolimus.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på:

Hver dispergibel tablet indeholder 1/2 mg lactosemonohydrat og 72/179 mg lactose, vandfri.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Dispergible tabletter.

De dispergible tabletter er hvide/gullige, marmorerede, runde og flade med facetslebet kant.

0,1 mg (7 mm i diameter): præget med “I” på én side og “NVR” på den anden side.

0,25 mg (9 mm i diameter): præget med “JO” på én side og “NVR” på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Nyre- og hjertetransplantation

Certican er indiceret til forebyggelse af organafstødning hos voksne patienter, med lille til

moderat immunologisk risiko, efter allogen nyre- eller hjertetransplantation. Ved nyre- og

hjertetransplantationer skal Certican anvendes i kombination med ciclosporin som

mikroemulsion og kortikosteroider.

Levertransplantation

Certican er indiceret til forebyggelse af organafstødning hos voksne patienter, der har fået en

levertransplantation. Ved levertransplantation skal Certican bruges i kombination med

tracrolimus og kortikosteroider.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Behandling med Certican bør kun initieres og fortsættes af læger med erfaring inden for

immunsuppressiv behandling efter organtransplantation og som har adgang til monitorering af

fuldblodskoncentrationer af everolimus.

dk_hum_35668_spc.doc

Side 1 af 27

Dosering

Voksne

Der anbefales et initialt dosisregime på 0,75 mg 2 gange daglig administreret sammen med

ciclosporin for den generelle nyre- og hjertetransplantationspopulation, administreret så hurtigt

som muligt efter transplantationen.

Efter levertransplantation anbefales dosen 1,0 mg to gange dagligt administreret sammen med

tacrolimus med den første dosis ca. 4 uger efter transplantation.

Patienter, der får Certican, kan have behov for dosisjusteringer baseret på målte

blodkoncentrationer, tolerabilitet, individuelt respons, ændring i anden samtidig medicin samt

den kliniske situation. Dosisjusteringer kan foretages med 4-5 dages mellemrum (se

Terapeutisk lægemiddelmonitorering).

Særlige populationer

Patienter af negroid afstamning

Forekomsten af biopsi-verificerede akutte afstødningsepisoder var signifikant højere hos

nyretransplantations patienter af negroid afstamning end hos patienter af anden afstamning.

Der er begrænset information, der tyder på, at patienter af negroid afstamning kan have behov

for højere doser af Certican for at opnå samme effekt som patienter af anden afstamning (se

pkt. 5.2). Effekt- og sikkerhedsdata er på nuværende tidspunkt for begrænsede til at kunne give

specifikke anbefalinger for brug af everolimus til patienter af negroid afstamning.

Pædiatriske patienter

Certican bør ikke anvendes til pædiatriske nyre- og levertransplanterede patienter. Certicans

sikkerhed og virkning hos pædiatriske hjertetransplanterede patienter er ikke klarlagt (se pkt.

5.1).

Ældre (≥65 år)

Klinisk erfaring med patienter >65 år er begrænset. Selv om data er begrænsede, er der ingen

tydelig forskel i everolimus’ farmakokinetik hos patienter i aldersgruppen ≥65-70 år (se pkt.

5.2).

Nedsat nyrefunktion

Intet behov for dosisjustering (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Fuldblods everolimus dalkoncentrationer skal monitoreres tæt hos patienter med nedsat

leverfunktion. Dosis skal reduceres til ca. to tredjedele af den normale dosis hos patienter med

mild nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse A), til ca. halvdelen af den normale dosis hos

patienter med moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse B) og til ca. en tredjedel af den

normale dosis for patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse C). Yderligere

dosistitrering skal baseres på terapeutisk lægemiddelmonitorering (se pkt. 5.2). Den reducerede

dosis afrundet til nærmeste tabletstyrke er anført i nedenstående tabel:

dk_hum_35668_spc.doc

Side 2 af 27

Tabel 1

Certican dosisreduktion hos patienter med nedsat leverfunktion

Normal

leverfunktion

Mild nedsat

leverfunktion

(Child-Pugh

A)

Moderat

nedsat

leverfunktion

(Child-Pugh

B)

Svært nedsat

leverfunktion

(Child-Pugh

C)

Nyre- og

hjertetransplantation

0,75 mg to

gange dagligt

0,5 mg to gange

dagligt

0,5 mg to

gange dagligt

0,25 mg to

gange dagligt

Levertransplantation

1 mg to gange

dagligt

0,75 mg to

gange dagligt

0,5 mg to

gange dagligt

0,5 mg to

gange dagligt

Terapeutisk lægemiddelmonitorering

Det anbefales at bruge lægemiddelassays med passende performance-karakteristika, når der

stiles mod lave koncentrationer af ciclosporin eller tacrolimus.

Certican har et snævert terapeutisk indeks, hvor dosisjustering kan være nødvendig for at

opretholde det terapeutiske respons. Der anbefales rutinemæssig monitorering af fuldblods

everolimuskoncentrationen. Baseret på analyser af tilgængelighed/effekt og

tilgængelighed/sikkerhed, er patienter med fuldblods everolimus dalkoncentrationer

ng/ml fundet at have lavere forekomst af biopsi-verificeret akut afstødning, ved nyre-, hjerte-

og levertransplantation, sammenlignet med patienter, hvis dalkoncentrationer var mindre end

3,0 ng/ml. Den anbefalede øvre grænse af det terapeutiske dosisspænd er 8 ng/ml. Eksponering

over 12 ng/ml er ikke undersøgt. Dette anbefalede dosisspænd for everolimus er baseret på

kromatografiske metoder.

Det er særligt vigtigt at monitorere blodkoncentrationen af everolimus hos patienter med

nedsat leverfunktion, ved samtidig administration af stærke CYP3A4-induktorer og-hæmmere,

når der skiftes formulering og/eller hvis dosis af ciclosporin reduceres markant (se pkt. 4.5).

Everolimus koncentrationen kan være lidt mindre efter administration af dispergible tabletter.

Ideelt skal justering af Certican baseres på dalkoncentrationer målt >4-5 dage efter den

forudgående ændring i dosis. Ciclosporin interagerer med everolimus, og

everolimuskoncentrationer kan derfor falde hvis optagelsen af ciclosporin reduceres markant

(dvs. dalkoncentration <50 ng/ml).

Patienter med nedsat leverfunktion skal helst have dalkoncentrationer i den øverste del af

eksponeringsintervallet 3-8 ng/ml.

Efter behandlingsstart eller efter en dosisjustering, skal monitorering foretages hver 4. til 5.

dag indtil to på hinanden følgende målinger af dalkoncentrationen viser stabil everolimus-

koncentration, da forlænget halveringstid hos patienter med nedsat leverfunktion forsinker

tiden til steady state (se pkt. 4.4 og 5.2). Dosisjustering skal baseres på stabil dalkoncentration

for everolimus.

Dosisanbefalinger for ciclosporin ved nyretransplantation

Certican bør ikke gennem længere tid anvendes sammen med fuld dosis af ciclosporin.

Reduceret eksponering af ciclosporin hos Certican-behandlede, nyretransplanterede patienter

forbedrer nyrefunktionen. Baseret på erfaringen opnået fra studie A2309, skal reducering af

ciclosporin eksponeringen påbegyndes straks efter transplantationen med de følgende

anbefalede vinduer for fuldblodskoncentrationer:

dk_hum_35668_spc.doc

Side 3 af 27

Tabel 2

Nyre transplantation: Anbefalede målområder for ciclosporin

blodkoncentrations-vinduer

Mål ciclosporin C

0

(ng/mL)

Måned 1

Måned 2-3

Måned 4-5

Måned 6-12

Certican grupper

100-200

75-150

50-100

25-50

(De målte C

og C2 koncentrationerer vist i pkt. 5.1).

Før dosisreduktion af ciclosporin skal det konstateres, at steady-state fuldblods everolimus

dalkoncentrationer er 3 ng/ml eller derover.

Der er begrænsede data vedrørende dosering af Certican ved ciclosporin dalkoncentrationer

under 50 ng/ml, eller C2 koncentrationer under 350 ng/ml i vedligeholdelsesperioden. Hvis

patienten ikke tåler reduktion i ciclosporin, skal fortsat brug af Certican tages op til vurdering.

Dosisanbefalinger for ciclosporin ved hjertetransplantation

Hjertetransplanterede patienter skal i vedligeholdelsesperioden så vidt det tolereres have

reduceret deres dosis af ciclosporin for at forbedre nyrefunktionen. Hvis nedsættelse af

nyrefunktion er tiltagende eller hvis den beregnede kreatinin clearance er <60 ml/min bør

behandlingsregimet tilpasses. Hos hjertetransplanterede patienter kan dosis af ciclosporin

baseres på ciclosporin dalkoncentrationer. Se pkt. 5.1 for erfaring med nedsat ciclosporin

blodkoncentrationer.

For hjertetransplantation er der imidlertid begrænsede data vedrørende dosering af Certican

ved ciclosporin dalkoncentrationer på 50-100 ng/mL efter 12 måneder.

Før dosisreduktion af ciclosporin, skal det konstateres, at steady-state fuldblods everolimus

dalkoncentrationer er 3 ng/ml eller derover.

Dosisanbefalinger for tacrolimus ved levertransplantation:

Levertransplanterede patienter skal have reduceret deres tacrolimus-eksponering for at

minimere calcineurinrelateret nyretoksicitet. Tacrolimusdosis skal reduceres ca. 3 uger efter

påbegyndelse af samtidig administration med Certican, baseret på tilsigtet tacrolimus’

minimumplasmakoncentration (C

) på 3-5 ng/ml. I kontrollerede kliniske studier har fuld

seponering af tacrolimus været forbundet med en øget risiko for akut afstødning.

Certican har ikke været vurderet med fuld tacrolimusdosis i kontrollerede kliniske studier.

Administrationsmetode

Certican er kun til oralt brug.

Den daglige dosis af Certican skal altid gives oralt i 2 delte doser, konsekvent enten med eller

uden mad (se pkt. 5.2) og på samme tidspunkt som ciclosporin som mikroemulsion eller

tacrolimus (se Terapeutisk lægemiddelmonitorering).

For yderligere vejledning se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Certican er kontraindiceret til patienter med kendt overfølsomhed over for everolimus,

sirolimus eller et eller flere af hjælpestofferne i pkt. 6.1.

dk_hum_35668_spc.doc

Side 4 af 27

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Håndtering af immunsuppression

Certican er i kliniske studier administreret samtidig med ciclosporin som mikroemulsion,

basiliximab eller med tacrolimus og kortikosteroider. Certican er ikke omfattende undersøgt i

kombination med andre immunsuppressive midler end disse.

Certican er ikke tilstrækkeligt undersøgt hos patienter i immunologisk højrisiko.

Kombination med thymoglobulin induktion

Det anbefales at udvise stor forsigtighed ved brug af thymoglobulin (kanin anti-thymocyt

globulin) induktion og Certican/ciclosporin/steorid regime. I et klinisk studie hos

hjertetransplanterede patienter (studie A2310, se pkt. 5.1), blev der observeret en øget

forekomst af alvorlige infektioner, inklusiv fatale infektioner, inden for de første tre måneder

efter transplantation i undergruppen af patienter, som havde modtaget induktion med kanin

anti-thymocyt-globulin.

Alvorlige og opportunistiske infektioner

Patienter i behandling med immunsuppressive lægemidler, inklusiv Certican, har øget risiko

for opportunistiske infektioner (bakterie, svampe, virus og protozoer). Blandt disse lidelser er

BK-virus-associeret nefropati og JC-virus-associeret progressiv multipel leukoencefalopati

(PML). Disse infektioner er ofte relateret til en høj total immunsuppressiv belastning og kan

medføre alvorlige eller fatale lidelser, som læger bør tage med i overvejelserne ved

differentialdiagnostik hos immunsupprimerede patienter med svigtende nyrefunktion eller

neurologiske symptomer. Der er indberettet fatale infektioner og sepsis hos patienter behandlet

med Certican (se pkt. 4.8).

I kliniske studier med Certican blev antimikrobiel profylakse for pneumocystis jiroveci

(carinii) lungebetændelse og Cytomegalovirus (CMV) blev anbefalet efter transplantation,

særligt til patienter med øget risiko for opportunistiske infektioner.

Nedsat leverfunktion

Tæt monitorering af fuldblods everolimus dalkoncentrationer (C

) og justering af

everolimusdosis er anbefalet hos patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2).

På grund af længere halveringstid for everolimus hos patienter med nedsat leverfunktion (se

pkt. 5.2) skal terapeutisk monitorering efter opstart af behandling eller efter dosisjustering

foretages indtil stabile koncentrationer er nået.

Interaktion med orale CYP3A4 substrater

Der skal udvises forsigtighed når Certican tages i kombination med oralt administrerede

CYP3A4 substrater med et smalt terapeutisk indeks pga. potentialet for

lægemiddelinteraktioner. Hvis Certican tages sammen med oralt administrerede CYP3A4

substrater med et smalt terapeutisk indeks (f.esk. pimozid, terfenadin, astemizol, cisaprid,

quinidin eller sekalealkaloidderivater) skal patienten monitoreres for bivirkninger beskrevet i

produktinformationen for det oralt administreret CYP3A4 substrat (se pkt. 4.5).

Interaktion med stærke hæmmere eller induktorer af CYP3A4

Samtidig administration af stærke CYP3A4-hæmmere (fx ketoconazol, itraconazol,

voriconazol, clarithromycin, telithromycin, ritonavir) og -induktorer (fx rifampicin, rifabutin,

carbamazepin, phenytoin) anbefales ikke, med mindre fordelene opvejer risikoen. Det

anbefales, at fuldblods everolimus dalkoncentrationer monitoreres ved samtidig administration

af CYP3A4-induktorer og -hæmmere, samt efter seponering af disse (se pkt. 4.5).

dk_hum_35668_spc.doc

Side 5 af 27

Lymfomer og andre maligniteter

Patienter i behandling med et regime af immunsuppressive lægemidler, inklusiv Certican, har

øget risiko for at udvikle lymfomer eller andre maligniteter, særligt i huden (se pkt. 4.8). Den

absolutte risiko synes at være forbundet med varighed og intensitet af immunsuppression, i

højere grad end anvendelse af et specifikt lægemiddel. Patienterne bør monitoreres

regelmæssigt for neoplasmer i huden og bør tilrådes at minimere udsættelse for UV-lys og

sollys, og samt anvende relevant solbeskyttelse.

Hyperlipidæmi

Samtidig brug af Certican og ciclosporin som mikroemulsion eller tacrolimus til

transplantationspatienter har været forbundet med stigninger i serum kolesterol og

triglycerider, der kan være behandlingskrævende. Patienter i behandling med Certican skal

monitoreres for hyperlipidæmi og, om nødvendigt, behandles med lipidsænkende midler, og

der bør foretages relevante kostomlægninger (se pkt. 4.5). Risiko/fordele skal vurderes hos

patienter med erkendt hyperlipidæmi inden initiering af immunsuppressiv behandling, der

inkluderer Certican. Tilsvarende skal risiko/fordele ved fortsat behandling med Certican

revurderes hos patienter med svær refraktorisk hyperlipidæmi. Patienter, der behandles med en

HMG-CoA reductase inhibitor og/eller fibrat, bør monitoreres for den mulige opståen af

rhabdomyolyse og andre bivirkninger som beskrevet i produktresuméet af disse lægemidler (se

pkt. 4.5).

Angioødem

Certican er blevet forbundet med udviklingen af angioødem. I flertallet af de indberettede

tilfælde fik patienterne samtidig medicinering med ACE-hæmmere.

Everolimus og calcineurin inhibitor-induceret renal dysfunktion

Hos nyre- og hjertetransplanterede patienter, øger Certican sammen med ciclosporin i fuld

dosis risikoen for renal dysfunktion. Det er nødvendigt at reducere ciclosporin-dosen til brug i

kombination med Certican for at undgå renal dysfunktion. Relevant justering af den

immunsuppressive behandling, særligt reduktion af ciclosporin-dosis, skal overvejes hos

patienter med forhøjede serum kreatinin-niveauer.

I et levertransplantationsstudie har Certican sammen med reduceret tacrolimuseksponering

ikke vist at forværre nyrefunktionen sammenlignet med standard tracrolimuseksponering uden

Certican. Regelmæssig monitorering af nyrefunktion anbefales hos alle patienter. Der bør

udvises forsigtighed ved samtidig administration af lægemidler, der vides at have en negativ

effekt på nyrefunktionen.

Proteinuri

Anvendelse af Certican med calcineurinhæmmere hos nyretransplanterede patienter er

blevet sat i forbindelse med øget proteinuri. Risikoen stiger med højere

blodkoncentrationer af everolimus. Hos nyretransplanterede patienter med mild proteinuri

på immunsuppressiv vedligeholdelsesterapi, der omfatter en calcineurinhæmmer (CNI),

har der været indberettet forværring af proteinurien, når CNI'en erstattes af Certican. Der er

observeret reversibilitet ved afbrydelse af Certican og genintroduktion af CNI'en.

Sikkerheden og effekten ved skift fra en CNI til Certican hos sådanne patienter er ikke

klarlagt. Patienter, der får Certican, skal monitoreres for proteinuri.

Nyregraft-trombose

Der er rapporteret om øget risiko for arteriel og venøs trombose i nyrerne med grafttab til

følge, for det meste inden for de første 30 dage efter transplantation.

dk_hum_35668_spc.doc

Side 6 af 27

Sårhelingskomplikationer

Ligesom andre mTOR-hæmmere kan Certican forringe helingen og øge forekomsten af

post-transplantationskomplikationer såsom sårdehiscens, væskeansamling og sårinfektion,

hvilket kan kræve yderligere kirurgisk indgriben. Lymfocele er den hyppigst rapporterede

af sådanne hændelser hos nyretransplanterede patienter og er ofte hyppigere hos patienter

med et højere kropsmasseindeks (BMI). Perikardie- og pleuraeffusion forekommer

hyppigere hos hjertetransplanterede patienter og ventralhernie forekommer hyppigere hos

levertransplanterede patienter.

Trombotisk mikroangiopati/trombotisk trombocytopenisk purpura/hæmolytisk uræmisk

syndrom

Administration af Certican samtidig med en calcineurin-hæmmer (CNI) kan øge risikoen

for CNI-induceret hæmolytisk uræmisk syndrom/trombotisk trombocytopenisk

purpura/trombotisk mikroangiopati.

Vaccinationer

Immunsuppressiva kan påvirke vaccinationsresponset. Under behandling med

immunsupressiva, inklusiv everolimus, kan vaccinationer have nedsat effekt. Brugen af

levende vaccine bør undgås.

Interstitiel lungesygdom/ ikke-infektiøs pneumonitis

Diagnosen interstitiel lungesygdom (ILD) bør overvejes hos patienter der har symptomer

svarende til infektiøs lungebetændelse, men som ikke reagerer på antibiotikabehandling og

for hvem infektiøs, neoplastisk og andre ikke lægemiddelrelaterede årsager, er blevet

udelukket ved relevante undersøgelser. For Certican er der rapporteret om tilfælde af ILD,

som generelt stopper ved behandlingsophør med eller uden glucocorticoid-behandling.

Men tilfælde af dødsfald er forekommet (se pkt. 4.8).

Nyopstået diabetes mellitus

Det er påvist, at Certican øger risikoen for nyopstået diabetes mellitus efter transplantation.

Blodglukosekoncentrationer skal monitoreres tæt hos patienter, der behandles med

Certican.

Mandlig infertilitet

Der findes rapporter i litteraturen om reversibel azoospermi og oligospermi hos patienter,

der var i behandling med mTOR-hæmmere. Da prækliniske toksikologiforsøg har vist, at

everolimus kan reducere spermatogenesen, må mandlig infertilitet betragtes som en

potentiel risiko ved langvarig Certican-behandling.

Risiko for intolerance over for hjælpestofferne

Certican dispergible tabletter indeholder laktose. Patienter med sjældne arvelige

problemer, som galaktose intolerans, total laktase mangel eller glukose-galaktose

malabsorption, bør ikke tage dette lægemiddel.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Everolimus metaboliseres primært via CYP3A4 i leveren og i nogen udstrækning i

tarmvæggen. Everolimus er et substrat for multilægemiddel-effluks-transporteren, P-

glycoprotein (PgP). Absorption og efterfølgende elimination af systemisk absorberet

everolimus kan derfor påvirkes af lægemidler, der påvirker CYP3A4 og/eller P-glycoprotein.

Samtidig behandling med stærke 3A4-hæmmere og -induktorer anbefales ikke. Hæmmere af

P-glycoprotein kan nedsætte udstrømningen af everolimus fra tarmcellerne og øge

blodkoncentrationen af everolimus. In vitro var everolimus en kompetitiv hæmmer af CYP3A4

dk_hum_35668_spc.doc

Side 7 af 27

og både en kompetitiv og non-kompetitiv hæmmer af CYP2D6. Alle in vivo interaktions-

studier blev udført uden samtidig behandling med ciclosporin.

Tabel 3

Andre lægemidlers effekt på everolimus

Lægemiddel efter

interaktion

Interaktion – Ændring i

everolimus AUC/C

max

Geometrisk

gennemsnitsratio

(observeret interval)

Anbefalinger ved samtidig

administration

Stærke CYP3A4/PgP-hæmmere

Ketoconazol

AUC ↑15.3-gange (interval

11,2-22,5) C

↑4,1-gange

(interval 2,6-7,0)

Samtidig administration med stærke

CYP3A4/PgP-hæmmere anbefales

ikke med mindre fordelene opvejer

risikoen.

Itraconazol, posaconazol,

voriconazol

Ikke undersøgt. Stor stigning

i everolimuskoncentration

forventes.

Telithromycin,

clarithromycin

Nefazodon

Ritonavir, atazanavir,

saquinavir, darunavir,

indinavir, nelfinavir

Moderate CYP3A4/PgP-hæmmere

Erythromycin

AUC ↑4,4-gange (interval

2,0-12,6) C

↑2,0-gange

(interval 0,9-3,5)

Everolimus fuldblod-

dalkoncentrationer skal monitoreres

når hæmmere af CYP3A4/PgP

administreres sideløbende og efter

deres seponering.

Udvis forsigtighed når samtidig

administration af moderate CYP3A4-

hæmmere eller PgP-induktorer ikke

kan undgås.

Imatinib

AUC ↑3,7-gange, C

↑2,2-

gange

Verapamil

AUC ↑3,5-gange (interval

2,2-6,3) C

↑2,3-gange

(interval 1,3-3,8)

Ciclosporin oral

AUC ↑2,7-gange (interval

1,5-4,7) C

↑1,8-gange

(interval 1,3-2,6)

Fluconazol

Ikke undersøgt.

Eksponeringen forventes

forhøjet.

Diltiazem, nicardipine

Dronedaron

Ikke undersøgt.

Eksponeringen forventes

forhøjet

Amprenavir,

fosamprenavir

Ikke undersøgt.

Eksponeringen forventes

forhøjet.

Grapejuice eller anden

mad, der påvirker

CYP3A4/PgP

Ikke undersøgt.

Eksponeringen forventes

forhøjet (effekten varierer

meget).

Kombination skal undgås.

dk_hum_35668_spc.doc

Side 8 af 27

Stærke og moderate CYP3A4-induktorer

Rifampicin

AUC ↓63 % (interval 0-80

%) C

↓58 % (interval 10-

70 %)

Samtidig administration med stærke

CYP3A4/PgP- induktorer anbefales

ikke med mindre fordelene opvejer

risikoen.

Rifabutin

Ikke undersøgt. Fald i

eksponeringen forventes.

Carbamazepin

Ikke undersøgt. Fald i

eksponeringen forventes.

Phenytoin

Ikke undersøgt. Fald i

eksponeringen forventes.

Phenobarbital

Ikke undersøgt. Fald i

eksponeringen forventes.

Everolimus fuldblod-

dalkoncentrationer skal monitoreres

når induktorer af CYP3A4/PgP

administreres sideløbende og efter

deres seponering.

Efavirenz, nevirapine

Ikke undersøgt. Fald i

eksponeringen forventes.

Perikum (Hypericum

perforatum)

Ikke undersøgt. Stort fald i

eksponeringen forventes.

Præparater indeholdende perikum må

ikke bruges under behandling med

everolimus.

Lægemidler, hvor plasmakoncentrationen kan blive ændret af everolimus:

Octreotid

Ved samtidig administration af everolimus (10 mg daglig) med depot octreotid, steg octreotid

med geometrisk gennemsnitsratio (everolimus/placebo) 1,47-gange.

Ciclosporin

Certican havde en ubetydelig klinisk indflydelse på ciclosporins farmakokinetik hos nyre- og

hjertetransplanterede patienter, der fik ciclosporin som mikroemulsion.

Atorvastatin (CYP3A4-substrat) og pravastatin (PgP-substrat)

Administration af enkeltdoser af Certican med enten atorvastatin eller pravastatin til raske

frivillige påvirkede ikke farmakokinetikken af atorvastatin, pravastatin og everolimus eller

total HMG-CoA reduktase bioreaktivitet i plasma i klinisk relevant grad. Disse resultater kan

dog ikke ekstrapoleres til andre HMG-CoA reduktasehæmmere. Patienter skal monitoreres for

udvikling af rhabdomyolyse og andre bivirkninger som beskrevet i produktresuméerne for

HMG-CoA reduktasehæmmere.

Orale CYP3A4 substrater

På baggrund af resultater fra in-vitro-forsøg, er det ikke sandsynligt, at systemiske

koncentrationer opnået efter daglige, orale doser på 10 mg vil hæmme PgP, CYP3A4 og

CYP2D6. Men hæmning af CYP3A4 og PgP kan ikke udelukkes. Et interaktionsstudie med

raske personer viste, at co-administration af en oral dosis midazolam, et sensitiv CYP3A4

forsøgssubstrat, med everolimus resulterede i en 25 % stigning i midazolam Cmax og en 30 %

stigning i midazolam AUC. Effekten skyldes sandsynligvis hæmning af intestinal CYP3A4 af

everolimus. Derfor kan everolimus påvirke biotilgængeligheden af oralt co-administrerede

CYP3A4 substrater. Men en klinisk relevant effekt på systemisk administreret CYP3A4

substrater forventes ikke. Hvis everolimus tages sammen med oralt administrerede CYP3A4

substrater med et smalt terapeutisk indeks (f.eks. pimozid, terfenadin, astemizol, cisaprid,

quinidin eller sekalealkaloidderivater) skal patienten monitoreres for bivirkninger beskrevet i

produktinformationen for det oralt administreret CYP3A4 substrat.

dk_hum_35668_spc.doc

Side 9 af 27

Vaccinationer

Immunsuppressiva kan påvirke vaccinationsresponset, og vaccinationer, der foretages under

behandling med Certican, kan derfor være mindre effektive. Anvendelse af levende vacciner

bør undgås.

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført med voksne.

4.6

Graviditet og amning

Graviditet

Der er ikke tilstrækkelig data vedrørende brug af Certican til gravide kvinder. Dyrestudier har

vist reproduktionstoksicitet, inklusive embryo/føtotoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko

for mennesker er ukendt. Certican bør kun gives til gravide kvinder, såfremt den potentielle

fordel opvejer risikoen for fostret.

Fertile kvinder bør tilrådes at anvende effektiv antikonception under behandling med

everolimus samt i op til 8 uger efter seponering.

Amning

Det vides ikke om everolimus udskilles i modermælk. I dyrestudier udskiltes everolimus

og/eller dets metabolitter i stor udstrækning i rottemælk. Kvinder, som tager Certican, bør

derfor ikke amme.

Fertilitet

Der er litteraturrapporter med reversible azoospermia og oligospermia hos patienter behandlet

med mTOR-hæmmere (se pkt. 4.4, 4.8 og 5.3). Risikoen for, at everolimus forårsager

infertilitet hos mandlige og kvindelige patienter, er ikke kendt, men der er set tilfælde af

infertilitet blandt mandlige patienter og sekundær amenorré blandt kvindelige patienter.

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke mærkning.

Der er ikke udført studier vedrørende påvirkningen af evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

a) Resume af bivirkningsprofilen

Hyppigheden af de bivirkninger angivet nedenfor er fra analysen af 12-måneders forekomst af

bivirkninger i multicenter, randomiseret, kontrollerede studier, der undersøger Certican i

kombination med calcineurinhæmmere (CNI) og kortikosteroider hos transplanterede voksne

patienter. Alle undtagen to studier (med nyretransplantation) inkluderede non-Certican, CNI-

baserede standard behandlingsgrupper. Certican kombineret med ciclosporin er undersøgt i

fem studier med tilsammen 2.497 nyretransplanterede patienter (inklusive to studier uden en

non-certican kontrolgruppe), og tre studier med tilsammen 1.531 hjertetransplanterede

patienter (ITT populationer se pkt. 5.1).

Certican i kombination med tacrolimus er undersøgt i et studie, der inkluderede 719

levertransplanterede patienter (ITT population, se pkt. 5.1).

De mest almindelige bivirkninger er: infektioner, anæmi, hyperlipidæmi, nydiagnosticeret

diabetes mellitus, søvnløshed, hovedpine, hypertension, hoste, forstoppelse, kvalme, perifært

ødem, forringet heling (inklusive pleura- og perikardieekssudat).

dk_hum_35668_spc.doc

Side 10 af 27

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information