Ceretec radiofarmaceutisk præparationssæt

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
31-12-2014

Aktiv bestanddel:

Techneticum (99m-Tc) exametazim

Tilgængelig fra:

GE Healthcare AS

ATC-kode:

V09AA01

INN (International Name):

Techneticum (99m-Tc) exametazim

Lægemiddelform:

radiofarmaceutisk præparationssæt

Autorisation dato:

1989-05-08

Produktets egenskaber

                5. FEBRUAR 2008
PRODUKTRESUMÉ
FOR
GENESTRAN VET., INJEKTIONSVÆSKE, OPLØSNING
0.
D.SP.NR
20309
1.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
Genestran Vet.
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
1 ml indeholder:
D-cloprostenol 75 µg
Chlorcresol 1,0 mg (konserveringsmiddel)
Komplet liste over hjælpestoffer se punkt 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, opløsning
4
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
DYREARTER
Kvæg. Svin. Hest.
4.2
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Kvæg: Brunstinduktion.
Igangsættelse af kælvning eller fremkaldelse af abort hos kvæg.
Udstødning af patologisk væv fra uterus. F. eks mummificerede
fostre, pyometra.
Svin: Igangsættelse af faring eller fremkaldelse af abort.
Hest: Brunstinduktion.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Bør ikke administreres intravenøst.
Må ikke anvendes til drægtige dyr, undtagen når abort ønskes.
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER FOR HVER DYREART
Ingen.
_dk_hum_02008_spc.doc_
_Side 1 af 4_
4.5
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER FOR DYRET
Induktion af abort eller fødsel kan forårsage kompliceret fødsel,
føtal død, tilbageholdt
efterbyrd og metritis.
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER FOR DE PERSONER, DER ADMINISTRERER
LÆGEMIDLET
Genestran Vet bør ikke komme i kontakt med huden. I tilfælde af
kontaminering skal
hudområdet skylles med rigelige mængder vand. Dette gælder især
gravide kvinder,
astmatikere og personer med andre luftvejslidelser. I tilfælde af
respiratoriske
komplikationer behandles med et hurtigtvirkende bronkodilaterende
middel som f.eks.
isoprenalin eller salbutamol.
4.6
BIVIRKNINGER
Bivirkninger kan primært henføres til effekt på den glatte
muskulatur.
4.7
DRÆGTIGHED, DIEGIVNING ELLER ÆGLÆGNING
Se pkt. 4.3.
4.8
INTERAKTION MED ANDRE LÆGEMIDLER OG ANDRE FORMER FOR INTERAKTION
Virkningen af andre uteruskontraherende stoffer kan forstærkes af
Genestran.
4.9
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Til intramuskulær injektion
Kvæg: 2 ml injektionsvæske som engangsdosis pr. dyr.
Svin: 0,5 – 1,0 ml injektionsvæske som engangsdosis pr. dyr.
He
                
                Læs hele dokumentet