Carprodyl F 100 mg tabletter

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
01-01-2015

Aktiv bestanddel:

Carprofen

Tilgængelig fra:

Ceva Animal Health A/S

ATC-kode:

QM01AE91

INN (International Name):

carprofen

Dosering:

100 mg

Lægemiddelform:

tabletter

Autorisation dato:

2008-04-14

Produktets egenskaber

                25. FEBRUAR 2013
PRODUKTRESUMÉ
FOR
CARPRODYL F, TABLETTER
0.
D.SP.NR
23253
1.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
Carprodyl F
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Èn tablet indeholder:
Aktiv substans_:_
Carprofen 20 mg, 50 mg eller 100 mg
Hjælpestoffer:
Gul jernoxid
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1
3.
LÆGEMIDDELFORM
Tabletter.
Cirkulær, beige tablet med delekærv.
Tabletterne kan deles i to lige store halve.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
DYREARTER
Hund.
4.2
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Reduktion af inflammation og smerte forårsaget af muskuloskeletale
sygdomme og
degenerativ ledsygsdom hos hund.
Som opfølgning til parenteral analgesi ved behandling af postoperativ
smerte.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Bør ikke anvendes til katte.
Bør ikke anvendes til drægtige og lakterende tæver.
_40285_spc.doc_
_Side 1 af 5_
Bør ikke anvendes i tilfælde af kendt overfølsomhed overfor det
aktive indholdsstof eller
overfor et eller flere af hjælpestofferne.
Bør ikke anvendes til hunde, der lider af hjerte-, lever-, eller
nyrelidelser. Bør ikke
anvendes til hunde, hvor der er mulighed for gastrointestinal
ulceration eller blødning. Bør
ikke anvendes til hunde, der lider af blødningsforstyrrelser.
Bør ikke anvendes til hvalpe, yngre end 4 måneder.
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER FOR HVER DYREART
Se pkt. 4.3 og 4.5.
4.5
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER FOR DYRET
Anvendelse til ældre hunde kan medføre øget risiko. Hvis en sådan
anvendelse ikke kan
undgås, bør sådanne hunde behandles under nøje klinisk
overvågning.
Undgå anvendelse hos dehydrerede, hypovolæmiske, hypoproteinæmiske
eller hypotensive
hunde, da der er en potentiel risiko for forøget nyretoksicitet.
NSAID kan forårsage inhibition af fagocytose. I tilfælde af
behandling af inflammatoriske
tilstande associeret med bakteriologisk infektion, bør der samtidig
iværksættes passende
antimikrobiel behandling.
Ved langtidsbehandling bør hunden regelmæssigt undersøges af en
dyrlæge.
Da tabletterne er tils
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt