Carbocain-Adrenalin 5 mg/ml+5 mikrog./ml injektionsvæske, opløsning

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
16-04-2020
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
12-02-2018

Aktiv bestanddel:

ADRENALINTARTRAT, MEPIVACAINHYDROCHLORID

Tilgængelig fra:

Aspen Pharma Trading Limited

ATC-kode:

N01BB53

INN (International Name):

ADRENALINTARTRAT, MEPIVACAINHYDROCHLORID

Dosering:

5 mg/ml+5 mikrog./ml

Lægemiddelform:

injektionsvæske, opløsning

Autorisation status:

Markedsført

Autorisation dato:

1956-05-12

Indlægsseddel

                1
INDLÆGSSEDDEL
2
Indlægsseddel: Information til brugeren
Carbocain-Adrenalin 5 mg/ml, 10 mg/ml og 20 mg/ml + 5 μg/ml,
injektionsvæske, opløsning
mepivacainhydrochlorid og adrenalin
Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette
lægemiddel, da den
indeholder vigtige oplysninger.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er
mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel dig personligt. Lad derfor
være med at give medicinen til
andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.
-
Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du
får bivirkninger, herunder
bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
Oversigt over indlægssedlen:
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge Carbocain-Adrenalin
3.
Sådan skal du bruge Carbocain-Adrenalin
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
Virkning og anvendelse
Carbocain-Adrenalin injektionsvæske, opløsning, indeholder det
aktive stof mepivacainhydrochlorid,
som er et lokalbedøvende middel, samt det aktive stof adrenalin, som
forlænger
mepivacainhydrochlorids virkning. Lægemidlet anvendes som
smertelindrende middel og til at bedøve
en del af kroppen i forbindelse med en operation. Lægemidlet virker
ved at forhindre nerverne i det
indgivne område i at sende signaler om smerte, varme og kulde. Derfor
kan du ikke mærke smerte i
området, men stadig føle tryk og berøring.
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge Carbocain-Adrenalin
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne information. Følg
altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.
Brug ikke Carbocain-Adrenalin:
-
hvis du er allergisk over for mepivacainhydrochlorid, andre
lokalbedøvende stoffer, adrenalin
eller et af de øvrige indholdsstoffe
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                31. JANUAR 2018
PRODUKTRESUMÉ
FOR
CARBOCAIN-ADRENALIN, INJEKTIONSVÆSKE, OPLØSNING
0.
D.SP.NR.
1581
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Carbocain-Adrenalin
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Mepivacainhydrochlorid 5 mg/ml, 10 mg/ml eller 20 mg/ml.
Adrenalin 5 mikrog/ml som adrenalintartrat.
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på:
Natrium
Methylparahydroxybenzoat (E218)
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Injektionsvæske, opløsning
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Lednings- og infiltrationsanalgesi.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Dosering
Voksne og børn over 12 år:
Det viste skema er en doseringsvejledning for almindeligt anvendte
teknikker hos
gennemsnitlige voksne. Klinikerens erfaring og kendskab til patientens
fysiske status er
vigtigt, når dosis beregnes. Når der anvendes langvarige blokader,
eksempelvis via
gentagen administration, skal risikoen for at nå et toksisk
plasmaniveau eller for at
inducere en lokal skade på nerven overvejes.
_10019_spc.doc_
_Side 1 af 10_
TABEL 1 DOSIS ANBEFALINGER
TYPE AF BLOKADE
KONC.
MG/ML
DOSIS
ML MG
ANSLAGSTID
(MIN.)
VIRKNINGS-
VARIGHED
(TIMER)
KIRURGISK ANÆSTESI
INTRA-ARTIKULÆR
BLOK
1
5
10
≤ 60
≤ 40
≤ 300
≤ 400
5-10
5-10
30-60 min. efter
udvaskning
INFILTRATIONSANÆSTESI (F.EKS. MINDRE NERVE BLOKADE OG INFILTRATION)
LOKAL INFILTRATION
5
10
≤ 80
≤ 40
≤ 400
≤ 400
1-2
1-2
2-3
3-4
INTERCOSTAL
(PR. NERVE)
MAKSIMALE ANTAL
NERVER DER
BLOKERES
SAMTIDIGT BØR
VÆRE < 10
10
4
≤ 400
3-5
3-4
RETROBULBÆR
PERIBULBÆR
20
10
4
10-15
80
100-150
3-5
3-5
2-4
2-4
STØRRE NERVE BLOKADE
PARACERVICAL
(HVER SIDE)
(ANBEFALES IKKE
VED FØDSEL)
10
10
100
3-5
2-2,5
PLEXUS BRACHIALIS
AXILLARIS
SUPRACLAVICULARIS,
INTERSCALENER OG
PERIVASKULÆR
SUBCLAVIUS-BLOK
10
10
40-50
30-40
400-500
300-400
15-30
15-30
3-4
3-4
SCIATICUS
20
15-20
300-400
15-30
3-4
3-I-1
FEMORAL,
OBTURATOR OG
LATERAL KUTAN
10
30-40
300-400
15-30
2-4
Bemærkninger:
1) Der er efter markedsføring blevet rapporteret om kondrolyse hos
patienter, 
                
                Læs hele dokumentet