Calciject 40 Vet. 30mg Ca/ml + 65mg/ml injektionsvæske, opløsning

Danmark - dansk - Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

01-01-2015

Aktiv bestanddel:
BORSYRE, CALCIUMGLUCONAT (monohydrat)
Tilgængelig fra:
ScanVet Animal Health A/S
ATC-kode:
QA12AX
INN (International Name):
BORNIC ACID, CALCIUM GLUCONATE (Monohydrate)
Dosering:
30mg Ca/ml + 65mg/ml
Lægemiddelform:
injektionsvæske, opløsning
Terapeutisk gruppe:
Kvæg
Autorisationsnummer:
14711
Autorisation dato:
1992-06-02

Læs hele dokumentet

21. april 2009

PRODUKTRESUMÉ

for

Calciject 40 Vet.

0.

D.SP.NR

8711

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Calciject 40 Vet.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

1 ml indeholder:

Aktive stoffer: Calciumgluconat 332 mg, borsyre 65 mg.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter

Kvæg.

4.2

Terapeutiske indikationer

Forebyggelse og behandling af kælvningsfeber og hypocalcæmi hos kvæg.

4.3

Kontraindikationer

Ingen.

4.4

Særlige advarsler

Ingen.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler for dyret

Ingen.

14711_spc.doc

Side 1 af 3

Særlige forsigtighedsregler for personer, der administrerer lægemidlet

Ingen.

Andre forsigtighedsregler

4.6

Bivirkninger

Ingen kendte.

4.7

Drægtighed eller diegivning

Drægtighed:

Kan anvendes under drægtighed

Diegivning:

Kan anvendes under diegivning.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Ingen kendte.

4.9

Dosering og indgivelsesmåde

½-1 ml pr. kg legemsvægt svarende til 200-400 ml til en voksen ko givet som langsom

intravenøs injektion.

4.10

Overdosering

4.11

Tilbageholdelsestid

Slagtning:

0 dage.

Mælk:

0 dage.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk klassifikation: Calcium, kombinationer med andre lægemidler,

ATCvet-kode: QA 12 AX

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Calciject 40 indeholder calcium.

Calcium er nødvendigt for normal muskelkontraktion i både kropsmuskulatur, ciliær

muskulatur og intracellulære kontraktile elementer. Desuden er det vigtigt for

knogleopbygning, overførsel af nerveimpulser, samt membranpermeabilitet, og det

medvirker i blodkoagulaton samt f) visse enzymsystemer.

Hypocalcæmi er centralt i mælkefeber/kælvningsfeber-komplekset.

Calcijet 40 Vet. øger plasmakoncentrationen af calcium.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

5.3

Miljømæssige forhold

14711_spc.doc

Side 2 af 3

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumhydrogencarbonat

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Ingen.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Ingen.

6.5

Emballage

Glasflaske á 400 ml.

Plastikflasker á 250 ml og 500 ml.

6.6

Særlige forholdsregler ved bortskaffelse af rester af lægemidlet eller affald

Ingen.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

ScanVet Animal Health A/S

Kongevejen 66

3480 Fredensborg

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

14711

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE

2. juni 1992

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

21. april 2009

11.

UDLEVERINGSBESTEMMELSE

14711_spc.doc

Side 3 af 3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information