Buprenorphine "Teva" 5 mikrogram/time depotplastre

Land: Danmark

Sprog: dansk

Kilde: Lægemiddelstyrelsen (Danish Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
15-07-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
25-04-2022

Aktiv bestanddel:

BUPRENORPHIN

Tilgængelig fra:

Teva B.V.

ATC-kode:

N02AE01

INN (International Name):

buprenorphine

Dosering:

5 mikrogram/time

Lægemiddelform:

depotplastre

Autorisation dato:

2018-06-09

Indlægsseddel

                1
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
BUPRENORPHINE TEVA 5 MIKROGRAM/TIME DEPOTPLASTRE
BUPRENORPHINE TEVA 10 MIKROGRAM/TIME DEPOTPLASTRE
BUPRENORPHINE TEVA 20 MIKROGRAM/TIME DEPOTPLASTRE
buprenorphin
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT BRUGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.
-
Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
-
Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.
-
Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor
være med at give
lægemidlet til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de
har de samme symptomer,
som du har.
-
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som
ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
.
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at bruge Buprenorphine Teva
3.
Sådan skal du bruge Buprenorphine Teva
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
Buprenorphine Teva indeholder det aktive stof buprenorphin, som
tilhører en gruppe af lægemidler,
som kaldes stærke analgetika eller stærkt smertestillende
lægemidler. Lægen har ordineret lægemidlet
til dig for at lindre moderate, langvarige smerter, der kræver brug
af et stærkt smertestillende middel.
Buprenorphine Teva bør ikke anvendes til lindring af akutte smerter.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE BUPRENORPHINE TEVA
Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end
angivet i denne information. Følg
altid lægens anvisning eller oplysningerne på doseringsetiketten.
BRUG IKKE BUPRENORPHINE TEVA
-
hvis du er allergisk over for buprenorphin eller et af de øvrige
indholdsstoffer i dette
lægemiddel (angivet i punkt 6).
-
hvis du har vejrtrækningsproblemer.
-
hvis du er afhængig af stoffer.
-
hvis du tager en type medicin, der er kendt som MAO-hæmmere (f.eks.
tranylc
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                17. MARTS 2022
PRODUKTRESUMÉ
FOR
BUPRENORPHINE "TEVA", DEPOTPLASTRE
0.
D.SP.NR.
27357
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Buprenorphine "Teva"
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
5 mikrogram/time
Hvert depotplaster indeholder 5 mg buprenorphin på et område på
6,25 cm
2
og frigiver
nominelt 5 mikrogram buprenorphin pr. time over en periode på 7 dage.
10 mikrogram/time
Hvert depotplaster indeholder 10 mg buprenorphin på et område på
12,5 cm
2
og frigiver
nominelt 10 mikrogram buprenorphin pr. time over en periode på 7
dage.
20 mikrogram/tim
Hvert depotplaster indeholder 20 mg buprenorphin på et område på 25
cm
2
og frigiver
nominelt 20 mikrogram buprenorphin pr. time over en periode på 7
dage.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Depotplastre
5 mikrogram/time
Rektangulært, beigefarvet plaster med afrundede hjørner og påtrykt
"Buprenorphin" og "5
µg/h" med blå farve.
10 mikrogram/time
Rektangulært, beigefarvet plaster med afrundede hjørner og påtrykt
"Buprenorphin" og "10
µg/h" med blå farve.
20 mikrogram/time
Rektangulært, beigefarvet plaster med afrundede hjørner og påtrykt
"Buprenorphin" og "20
µg/h" med blå farve.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
_dk_hum_56291_spc.doc_
_Side 1 af 14_
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Behandling af non-maligne, moderate smerter, hvor et opioid er
nødvendigt for at opnå
tilstrækkelig smertedækning.
Buprenorphine "Teva" er ikke egnet til behandling af akutte smerter.
Buprenorphine "Teva" er indiceret til voksne.
4.2
DOSERING OG INDGIVELSESMÅDE
Dosering
_Patienter på 18 år og derover_
Initialt anvendes den laveste Buprenorphine "Teva"-dosis
(Buprenorphine "Teva"
depotplaster 5 mikrogram/time). Der bør tages hensyn til patientens
tidligere behandling
med opioider (se pkt. 4.5). Desuden skal patientens generelle tilstand
og medicinske status
tages i betragtning.
_Titrering_
Under opstart af behandling med Buprenorphine "Teva" kan det være
nødvendigt med
supplerende behandling med korttidsvirkende smertestillende midler (se
pkt. 4.5), indt
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Søg underretninger relateret til dette produkt